1. Pályázat - Autorad Kft„f.a.”

  Felülettisztító szemcseszóró technológia

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  110 000 000 Ft
  Minimálár
  77 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 4Fpk.658 ügyszámú nyilvános pályázat, a Q-Tron Reorganizációs és Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-976513, székhely: 1121 Budapest, Árnyas út 3. B ép. 1 em., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 50) felszámoló által a Autorad Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 062890, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Árverés - HEGYESI SZOLGÁLTATÓ Kft. „f.a.”

  Törökszentmiklósi parkoló

  Árverés kezdete
  2023. 02. 10. | 13:00
  Árverés vége
  2023. 02. 27. | 13:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  3 000 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Vámház-Audit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140877, székhely: 1053 Budapest, Vámház körút 8. 1 em. 5, levelezési cím: 1053 Budapest, Vámház körút 8. 1 em. 5), mint a(z) HEGYESI SZOLGÁLTATÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-012223, székhely: 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 108..) Szolnoki Törvényszék 11.Fpk.146/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2921556)
  Az árverés kezdete: 2023. február 10. 13 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2023. február 27. 13 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 3 000 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 150 000 forint

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az vehet részt, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpont megkezdése előtt 24 órával banki átutalás útján megfizeti a Vámház-Audit Zrt. OTP Banknál vezetett 11748069-25514438-00000000 számú letéti bankszámlájára. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési ajánlat megtétele előtt a felszámoló által megadott bankszámlaszámon hiánytalanul jóváírásra került az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg átutalásakor a licitálónak a közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az árverésre jelentkezéskor az EÉR rendszer által a licitáló részére adott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát. Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie az eladó jelen hirdetményben szereplő pénzforgalmi bankszámára.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítés ebben az időszakban “Beléptetés alatt” státuszba kerül, ez idő alatt a „Kérdések és válaszok” felület ideiglenesen inaktív, nem használható. Az eladó akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg megfizetésre, a megfizetésről a bizonylat az EÉR-be feltöltésre került. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának, s a bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámolóbiztos az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül az árverező(k) részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámolóbiztos az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a felszámolóbiztos a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Törökszentmiklós 3998/10 hrsz.-ú, belterület, kivett parkoló, területe 591 nm, 1/1 tulajdoni hányadú.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Parkoló

  Típus: telek
  Területe: 591 m²
  Állapota: átlagos
  Közművesítettség foka: közművesítetlen
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 3 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Törökszentmiklós
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 3998/10
  Ingatlan postai címe: 5200 Törökszentmiklós, hrsz. 3998/10
  Művelési ág: kivett parkoló
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett parkoló
  Területnagyság: 591 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Parkoló

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: HEGYESI SZOLGÁLTATÓ Kft. "f.a."5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 108.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Értékesítés után megszűnő jogok:1. Jelzálogjog 12.900.000. Ft összeg erejéig, az OTP Bank Nyrt. javára

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan Törökszentmiklós, frekventált belvárosában helyezkedikel, a Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 142-146.sz. társasház mellett ésmögött. A vizsgált telek jelenleg fűbetonnal kirakott terület, amely bárkiszámára elérhető gépkocsi parkolás szempontjából. A telekhatároknincsenek kerítve. A telek területe alatt a közműtérkép alapján a gáz és az elektromosföldkábel húzódik, amely a Kossuth L. u. 142-146.sz. társasházhoz vezet. Vízhálózat és szennyvízelvezetés az utcában van.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan természetben történő megtekintésére bármely időpontban lehetőség van, mivel a telekhatárok nincsenek elkerítve, így bárki számára megközelíthető.Árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Tv. 142. § alapján fordított adózás. Magánszemélyként történő vásárlás esetén az áfafizetési kötelezettség a vevőt terheli.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Vámház-Audit Zrt. OTP Banknál vezetett 11748069-25514438-00000000 számú letéti bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított nyolc (8) napos határidőn belül kell megfizetni. Amennyiben a vevő az adásvételi szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, de legkésőbb a szerződés aláírását követő kilencedik (9.) napon részben vagy egészben teljesít, úgy a felszámoló írásban legfeljebb 8 napos póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállással kapcsolatosan sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény vagy egyéb jogcímen igény nem érvényesíthető.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval az adásvételi szerződést a felszámoló az eredményhirdetés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köti meg a kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján.
  A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő tizenöt (15) napon belül köteles birtokba venni. A vevőnek felróható késedelmes birtokbavétel esetén a vevő napi 30.000 Ft kötbért köteles fizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy birtokba lépés időpontjával összefüggésben kártérítési igényt az adóssal, illetve a felszámolóval szemben nem érvényesít, a birtokbavétellel kapcsolatos esetleges költségek Vevőt terhelik.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan irányára nettó ár (az ÁFA-t nem tartalmazza). Az árverési hirdetményben meghatározott minimálárnál nem lehet alacsonyabb vételi ajánlatot tenni. Az árverésen résztvenni természetes személyek, illetve jogi személyek jogosultak, akikkel szemben nem állhat fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.
  Felhívjuk a tisztelt licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá vált. A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció) során kell megadnia. A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben jogi személy képviseletében meghatalmazottként kívánnak részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi. A licitáló által a licitálás folyamatát megelőzően EÉR-be feltöltött meghatalmazás szkennelt változatát az eladó az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor tekinti meg. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa. Az eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján: a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő személyt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek kézhezvételétől számított tíz napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik. Nyilatkozunk a 239/2009. Korm. r. 2.§ (4a) bek. alapján, hogy a vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverésen résztvevő nyertes licitálóval az adásvételi szerződést a felszámoló az eredményhirdetés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1 %-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely összeg nem része a vételárnak. A felszámoló érvénytelennek tekinti az árverést, amennyiben a nyertes licitáló az eredményhirdetés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 5 (öt) napon belül az 1 % jutalékot nem fizeti meg az EÉR rendszert üzemeltető számára és elveszíti a befizetett ajánlati biztosítékot. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor. A felszámoló az árverést megfelelő ajánlat hiányában vagy egyéb indokolt okból eredménytelennek nyilváníthatja, és új árverést írhat ki. A felszámoló által megjelölt ügyvéd munkadíja a véglegesen kialakult nettó vételár nettó 2 %-a, de legalább nettó 180.000 Ft, melynek költségét a Vevő viseli és a szerződéskötéssel egyidejűleg esedékes.
  Az értékesített vagyonelem kikiáltási ára összesen: 3 000 000 Ft, amely a becsérték 100%-a.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti érdekeltek előzetesen a hirdetmény tartalmát megismerték.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2921556/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - Riverdock Kft.„f.a.”

  Jó állapotban lévő platós tehergépkocsi eladó

  Pályázat kezdete
  2023. 01. 27. | 10:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 12. | 16:00
  Becsérték
  3 946 000 Ft
  Minimálár
  3 946 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 25.Fpk.1.201 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 10 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.) felszámoló által a Riverdock Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 285971, székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A. al. 2. utca 5/A. al. ép. 2 lh.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2912716.
  1 Tétel
 4. Árverés - ORBÁN - MORVAI Kft.„f.a.”

  Ipari fémhulladék bálázógép

  Árverés kezdete
  2023. 01. 27. | 10:00
  Árverés vége
  2023. 02. 17. | 10:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  2 100 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.144 ügyszámú árverés 2023. január 27. 10 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a ORBÁN - MORVAI Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-000414, székhely: 3573 Sajópetri, külterület utca 035/13..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2924578.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Leventrade Kft.„f.a.”

  Két db használt munkagép egy tételben eladó

  Pályázat kezdete
  2023. 01. 27. | 10:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 12. | 16:00
  Becsérték
  19 090 000 Ft
  Minimálár
  19 090 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Megkezdődött a 6.Fpk.121 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 10 óra 00 perckor, a GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37., levelezési cím: 1112 Budapest, Cseresznye utca 37.) felszámoló által a Leventrade Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 031684, székhely: 3903 Bekecs, Határ út 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2927913.
  2 Tétel
 6. Pályázat - KEVIN-SPED Bt.„f.a.”

  Tehergépjármű (IVECO Daily 35C15)

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  4 500 000 Ft
  Minimálár
  4 500 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11Fpk.190 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a KEVIN-SPED Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-06-007383, székhely: 5008 Szolnok, Csiky Gergely utca 6. .) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Pályázat - CÉL KONFERENCIA KÖZPONT Kft.„f.a.”

  Szálloda ingatlan Gárdony

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  781 000 000 Ft
  Minimálár
  781 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 48.Fpk.3487 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a CÉL KONFERENCIA KÖZPONT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-283829, székhely: 1121 Budapest, Karthauzi utca 4.. B. ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel