1. Pályázat - Jeklotehna Hungaria Kft.„f.a.”

  Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 17. | 08:00
  Pályázat vége
  2023. 03. 06. | 12:00
  Becsérték
  337 500 000 Ft
  Minimálár
  180 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.) Nyíregyházai Törvényszék 6.Fpk.405/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2946300
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 08 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 5 600 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó becsértéknek a törvényben előírt mértékű, 5.600.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetése a Jeklotehna Hungaria Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10041084-00000000 számú számlájára 2023.02.16. napján 8:00 óráig.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az ajánlati biztosíték megfizetésére nyitvaálló határidőn belül az EÉR felületre fel kell tölteni. Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti. Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül. A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott felhasználó azonosító számát egyaránt! (pl.: P2504545F01) Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 337 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 180 000 000 forint. (a becsérték 53%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

  Típus: ipari ingatlan
  Területe: 30 008 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 337 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nyíregyháza
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 0220/1
  Ingatlan postai címe: 4481 Nyíregyháza, Nyírség út 5.
  Területnagyság: 30 008 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Jeklotehna Hungaria Kft. f.a., 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog

  Az ingatlan tartozékai: porta iroda csarnok fedett szín iparvágány

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5. címen, 2023. február 09. és 2023. március 01. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, valamint a vállalt fizetési határidő alapján bírálja el. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Vevő a megfizetett ajánlati biztosítékot kiegészíteni köteles a vételár 10 %-ának megfelelő mértékig, amely együttes összeget a felek foglalónak tekintenek.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket. A felek a birtokba adás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.A vagyontárgy birtokba adása a teljes vételár kiegyenlítését követően történik. A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell - a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám). - a pályázó nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. - a pályázó nyilatkozatát miszerint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgy értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napjától számított 20 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 147-7/2021. sz. határozatában foglaltak szerint a felszámolási eljárás lezárását követő 60 napon belül a telephelyen lévő vízilétesítmények vonatkozásában az új tulajdonosnak vízjogi rendezést kell kezdeményeznie a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt.

  Az ingatlan vevője az ingatlanban található, a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képező berendezési tárgyak értékesítéséig azok őrzéséről, állagmegóvásáról ellenérték nélkül köteles gondoskodni.

  A felszámoló által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, amely a vételár 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a nyertes Pályázónak magának kell gondoskodnia. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelem kilencedik értékesítési eljárására kerül sor. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár leszállítására a 4. § (2b) pontja alapján került sor. A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték. Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a Csődtörvény 49/C. §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.” A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2946300/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - TCS Kert Kft.„f.a.”

  Nyomtatók és vágógép

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  11 112 500 Ft
  Minimálár
  11 112 500 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 2. Fpk. 4 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a TCS Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-017409, székhely: 6724 Szeged, Vág utca 5. A ép. 1 em. 6) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - Duna ÉpületGépészeti KFt.„f.a.”

  alkatrészek és szerelési anyagok

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  650 000 Ft
  Minimálár
  455 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 1.867 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a Duna ÉpületGépészeti KFt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-326269, székhely: 1173 Budapest, Pesti út 237. i ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - IMMI-KER Kft.„f.a.”

  Maradék textil/vászon roletta alapanyagok

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  504 000 Ft
  Minimálár
  353 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11. Fpk. 3.006 ügyszámú nyilvános pályázat, a Rose Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171226, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 178) felszámoló által a IMMI-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-735425, székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 7. 5 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - LAS VEGAS Kft.„f.a.”

  saját tulajdonú magánutak

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  2 400 000 Ft
  Minimálár
  1 680 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 10. Vpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat, a CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171) felszámoló által a LAS VEGAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-067087, székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 6. Pályázat - Béke Őre Szövetkezet Holdingtörölt cég

  Ingatlan Bezedeken

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 17. | 12:00
  Pályázat vége
  2023. 03. 04. | 12:00
  Becsérték
  600 000 Ft
  Minimálár
  600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a), mint a(z) Béke Őre Szövetkezet Holding törölt cég (cégjegyzékszám: 02-02-000027, székhely: 7781 Lippó, Hrsz. utca 04..) Pécsi Törvényszék 5.Vpk.12/2021/4.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964265
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 30 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővás��rlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  7782 Bezedek, 102/2 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 5.685 nm területű 100/224 tulajdoni hányadú ingatlan

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bezedek belterület, 102/2 helyrajzi számú ingatlan

  Típus: kivett beépítetlen terület
  Területe: 5 685 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 100/224
  Becsérték: 600 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bezedek
  Ingatlan postai címe: 7782 Bezedek, Helyrajzi szám 102/2..
  Területnagyság: 5 685 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Bezedek belterület, 102/2 helyrajzi számú ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A vagyonrendező előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Figyelemmel arra, hogy az adós cég megszűnt, így az értékesítés ÁFA-mentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie az adásvételi szerződés rendelkezési szerint.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a vagyonrendező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavétele a vevő feladata, arról a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a vagyonrendező a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, vagy őrzéséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű, tételenkénti megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 250.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a vagyonrendező szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

  A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 2. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a Kiíró a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964265/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - Hiperdata Kft.törölt cég

  Ingatlan Gyomaendrődön

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 17. | 12:00
  Pályázat vége
  2023. 03. 04. | 12:00
  Becsérték
  950 000 Ft
  Minimálár
  950 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a), mint a(z) Hiperdata Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) Fővárosi Törvényszék 21.Vpk.156/2021/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964338
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 47 500 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Gyomaendrőd belterület, 6534/1 helyrajzi számú ingatlan, természetben 5502 Gyomaendrőd, Táncsics Mihály u. 22. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 538 nm területű ingatlan.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 950 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 950 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gyomaendrőd belterület, 6534/1 helyrajzi számú ingatlan

  Típus: Kivett lakóház és udvar
  Területe: 538 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: igen
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 950 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gyomaendrőd
  Ingatlan postai címe: 5502 Gyomaendrőd, Táncsics Mihály utca 22..
  Területnagyság: 538 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Gyomaendrőd belterület, 6534/1 helyrajzi számú ingatlan

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az épületnél jellemző sajátosságok: Az értékelt ingatlan területén korábban található felépítmény elbontásra került, jelenleg telekként funkcionál.

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Gyomaendrőd, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes egyeztetést követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Figyelemmel arra, hogy az adós cég megszűnt, így az értékesítés ÁFA-mentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A vagyonrendező az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vétel a teljes vételár megfizetését követően a vevő feladata.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A vagyonrendezési eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a vagyonrendező biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 2 %-a, de legalább 250.000,- Ft + ÁFA. Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964338/tetelek.pdf

  1 Tétel