Eljárás részletei

Budapest V. kerületi ingatlan
1 tétel

Pályázat - BP Property Delta Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2016.08.15 - 12:22
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: Az ingatlant érintő peres eljárás folyományaként az ingatlan jogi helyzetében, az ingatlanra bejegyzett terhekben változás következett be, amelyre figyelemmel indokolt a pályázat érvénytelenítése.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.08.12 - 10:00
2016.08.29 - 12:00
Nettó 920 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.01-12-007919
P476195

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév:
BP Property Delta Kft. "f.a."
Székhely:
1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Cégjegyzékszám:
01-09-922466

Dokumentumok

2016.08.15 - 12:22
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az ingatlant érintő peres eljárás folyományaként az ingatlan jogi helyzetében, az ingatlanra bejegyzett terhekben változás következett be, amelyre figyelemmel indokolt a pályázat érvénytelenítése.
2016.08.12 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. augusztus 12. 10 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P476195.
2016.07.28 - 10:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-12-007919/12 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. július 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P476195
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. augusztus 12. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. augusztus 29. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 27 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: BP Property Delta Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 920 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
kivett lakóház, udvar
Területe:
1 728 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
24066
Ingatlan postai címe:
1056 Budapest, Bástya utca 1-11..
Területnagyság:
1 728 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BP PROPERTY DELTA Kft. "f.a."1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - MKB Bank Zrt., első zálogjogi ranghelyen2. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - OTP Bank Nyrt. első zálogjogi ranghelyen3. Vételi jog 2014.12.17-ig - MKB Bank Zrt.4. Vételi jog 2014.12.17-ig - OTP Bank Nyrt.5. Vezetékjog - ELMŰ6. Tulajdonjog fenntartással történt eladása a per kimenetelétől függő hatállyal - ALKÉ Kft.7. Perindítás a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 32.G.44487/2014/5. sz. végzése alapján, felperes Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. ker. Önkorm.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2016. augusztus 4. és augusztus 11. napján 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és veszélye a vevőt terheli, kockázatát a vevő viseli, tekintettel arra, hogy a felszámoló nincs az ingatlan birtokában.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgyak vételára külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja.A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Eladó képviseletében eljáró felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén feljegyzett Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtti per jogerősen lezárult, a perfeljegyzés törléséről az ítélet alapján az illetékes Földhivatal gondoskodik. Eljáró felszámoló tájékoztatja továbbá a pályázókat, hogy az ingatlan tulajdoni lapján III/15. sorszám alatt 118867/2/2014/14.10.14. ikt. számon ALKÉ Kft. (1195 Budapest, Üllői út 283) jogosult javára per kimenetélőt függő hatállyal feljegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének törlése felől a Felek külön okiratban rendelkeznek, amely okirat jelen pályázati hirdetmény mellékleteként az EÉR rendszerben feltöltésre kerül. Az értékesítésre kerülő ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és veszélye a vevőt terheli, kockázatát a vevő viseli. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 1,5 %-a + áfa, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P476195/tetelek.pdf

Licitnapló

2016.08.15 - 12:22
A pályázat érvénytelenítve lett
2016.08.12 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2016.08.07 - 13:41P476195F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Mikor lehet megtekinteni az ingatlant? Köszönöm válaszát!

2016.08.09 - 09:15Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Amint az a pályázati kiírásból is kiderül, a felszámoló nincs az ingatlan birtokában. Az ingatlanon egy parkoló illetve játszótér működik, amennyiben meg kívánja tekinteni, azt bármikor megteheti a helyszínen. Üdvözlettel: Papp Zsuzsanna

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar
Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. s...
Település:
Budapest
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett lakóház, udvar
Terület:
1728 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.08.12 - 10:00
2016.08.29 - 12:00
Nettó 920 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.01-12-007919
P476195

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév:
BP Property Delta Kft. "f.a."
Székhely:
1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Cégjegyzékszám:
01-09-922466

Dokumentumok

2016.08.15 - 12:22
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az ingatlant érintő peres eljárás folyományaként az ingatlan jogi helyzetében, az ingatlanra bejegyzett terhekben változás következett be, amelyre figyelemmel indokolt a pályázat érvénytelenítése.
2016.08.12 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. augusztus 12. 10 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P476195.
2016.07.28 - 10:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-12-007919/12 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. július 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P476195
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. augusztus 12. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. augusztus 29. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 27 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: BP Property Delta Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 920 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
kivett lakóház, udvar
Területe:
1 728 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
24066
Ingatlan postai címe:
1056 Budapest, Bástya utca 1-11..
Területnagyság:
1 728 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BP PROPERTY DELTA Kft. "f.a."1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - MKB Bank Zrt., első zálogjogi ranghelyen2. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - OTP Bank Nyrt. első zálogjogi ranghelyen3. Vételi jog 2014.12.17-ig - MKB Bank Zrt.4. Vételi jog 2014.12.17-ig - OTP Bank Nyrt.5. Vezetékjog - ELMŰ6. Tulajdonjog fenntartással történt eladása a per kimenetelétől függő hatállyal - ALKÉ Kft.7. Perindítás a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 32.G.44487/2014/5. sz. végzése alapján, felperes Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. ker. Önkorm.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2016. augusztus 4. és augusztus 11. napján 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és veszélye a vevőt terheli, kockázatát a vevő viseli, tekintettel arra, hogy a felszámoló nincs az ingatlan birtokában.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgyak vételára külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja.A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Eladó képviseletében eljáró felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén feljegyzett Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtti per jogerősen lezárult, a perfeljegyzés törléséről az ítélet alapján az illetékes Földhivatal gondoskodik. Eljáró felszámoló tájékoztatja továbbá a pályázókat, hogy az ingatlan tulajdoni lapján III/15. sorszám alatt 118867/2/2014/14.10.14. ikt. számon ALKÉ Kft. (1195 Budapest, Üllői út 283) jogosult javára per kimenetélőt függő hatállyal feljegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének törlése felől a Felek külön okiratban rendelkeznek, amely okirat jelen pályázati hirdetmény mellékleteként az EÉR rendszerben feltöltésre kerül. Az értékesítésre kerülő ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és veszélye a vevőt terheli, kockázatát a vevő viseli. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 1,5 %-a + áfa, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P476195/tetelek.pdf

Licitnapló

2016.08.15 - 12:22
A pályázat érvénytelenítve lett
2016.08.12 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2016.08.07 - 13:41P476195F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Mikor lehet megtekinteni az ingatlant? Köszönöm válaszát!

2016.08.09 - 09:15Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Amint az a pályázati kiírásból is kiderül, a felszámoló nincs az ingatlan birtokában. Az ingatlanon egy parkoló illetve játszótér működik, amennyiben meg kívánja tekinteni, azt bármikor megteheti a helyszínen. Üdvözlettel: Papp Zsuzsanna