Eljárás részletei

Irodai bútorok és egyéb ingóságok.
0 tétel

Pályázat - OrgFood Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Irodai bútorok és egyéb ingóságok. Terjedelme miatt külön mellékelve csatolásra kerül.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.12 - 13:00
2015.06.30 - 13:00
Nettó 700 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-14-004760
P34050

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
BONUM SANATIO Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...
Cégjegyzékszám:
15-09-080779

Adós adatai

Cégnév:
OrgFood Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 2.
Cégjegyzékszám:
19 10 500291

Dokumentumok

2015.07.13 - 20:52
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-14-004760 ügyszámú nyilvános pályázat, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-14-004760 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 13 óra 00 perckor, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a OrgFood Products Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.12 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-14-004760 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 13 óra 00 perckor, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34050.
2015.05.06 - 13:18
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...), mint a(z) OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-004760/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34050
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 12. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú letéti számlájára „OrgFood Products Zrt. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Irodai bútorok és egyéb ingóságok. Terjedelme miatt külön mellékelve csatolásra kerül.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 700 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34050/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.08 - 09:31P34050F1 kommentje

köszönöm

2015.05.07 - 10:54P34050F1 kommentje

tisztelt értékesítő! szeretnék kérni pontos címet és elérhetőséget a pályázat ingóságainak megtekintése érdekében. tisztelettel várom válaszát.

2015.05.07 - 16:06Értékesítő kommentje

Kedves Érdeklődő! Kiskunfélegyházán van tárolva. Előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Ismertető

Irodai bútorok és egyéb ingóságok. Terjedelme miatt külön mellékelve csatolásra kerül.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.12 - 13:00
2015.06.30 - 13:00
Nettó 700 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-14-004760
P34050

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
BONUM SANATIO Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...
Cégjegyzékszám:
15-09-080779

Adós adatai

Cégnév:
OrgFood Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 2.
Cégjegyzékszám:
19 10 500291

Dokumentumok

2015.07.13 - 20:52
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-14-004760 ügyszámú nyilvános pályázat, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-14-004760 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 13 óra 00 perckor, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a OrgFood Products Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.12 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-14-004760 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 13 óra 00 perckor, a Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...) felszámoló által a OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34050.
2015.05.06 - 13:18
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Bonum Sanatio Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-080779, székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7..., levelezési cím: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7...), mint a(z) OrgFood Products Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 19 10 500291, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 2.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-14-004760/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34050
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 12. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú letéti számlájára „OrgFood Products Zrt. „f.a.” megjelöléssel, melyet átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Irodai bútorok és egyéb ingóságok. Terjedelme miatt külön mellékelve csatolásra kerül.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 700 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingóság előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Bonum Sanatio Kft. OTP Banknál vezetett 10918001-00000062-70590027 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34050/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.08 - 09:31P34050F1 kommentje

köszönöm

2015.05.07 - 10:54P34050F1 kommentje

tisztelt értékesítő! szeretnék kérni pontos címet és elérhetőséget a pályázat ingóságainak megtekintése érdekében. tisztelettel várom válaszát.

2015.05.07 - 16:06Értékesítő kommentje

Kedves Érdeklődő! Kiskunfélegyházán van tárolva. Előre egyeztetett időpontban megtekinthető.