Eljárás részletei

Készlet (építőipari tevékenységhez)
1 tétel

Pályázat - Zeg-Építő Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Becsérték
Nettó 1 351 000 Ft

A PÁLYÁZAT MEGHIRDETVE

Ismertető

Készlet (építőipari tevékenységhez) készlet Típus: Egyéb Tehermentes: igen Mennyisége:15 db
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.06.12 - 10:00
2023.06.13 - 10:00
2023.06.29 - 13:00
2022.12.06 - 00:00
Nettó 1 351 000 Ft
Nettó 1 351 000 Ft
0
11.Fpk.143/2022/8.
P3133980

Bírálati szempontok, feltételek:

A Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

Felszámoló adatai

Cégnév:
FFH Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1191 Budapest, Üllői út 241.
Cégjegyzékszám:
01-09-359088

Adós adatai

Cégnév:
Zeg-Építő Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Válicka utca 20.
Cégjegyzékszám:
20-09-065808

Dokumentumok

2023.05.26 - 10:30
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) FFH Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359088, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241., levelezési cím: 1051 Budapest, Arany János utca 10.), mint a(z) ZEG-Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-065808, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Válicka utca 20.) Zalaegerszegi Törvényszék 11.Fpk.143/2022/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3133980
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. június 13. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 29. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 67 550 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek fent megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) „Zeg- Építőipari Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel az FFH Consulting Kft. Kiíró Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10600292 számú bankszámlájára átutalással 2023. június 12. 10 óráig meg kell fizetnie.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a megadott időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Készlet (építőipari tevékenységhez)

készlet
Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége:15 db

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 1 351 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 1 351 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet (építőipari tevékenységhez)

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 15 db
Becsérték: nettó 1 351 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az érdeklődők az EÉR felületén 2023. június 5-én 12.00 óráig jelezzék megtekintési szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

Pályázati bírálati szempontok: A Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A Kiíró felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül kerül sor az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a megvásárolt vagyontárgy (nettó) vételárának 1%-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 napon belül történik a vagyontárgy birtokba adása. A vagyontárgy a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan úton van lehetőség. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím); - a vagyonelemek együttes megvásárlására ajánlott nettó és bruttó vételárat; - az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van; - az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a Kiíró felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül az adásvételi szerződést aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 30 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a vételár kifizetését követő 8 napon belül a vagyonelemeket birtokba veszi és elszállítja; - az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: a vagyonelemek a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre.Amennyiben az Ajánlattevőt meghatalmazott képviseli a pályázat során, úgy a meghatalmazást kötelező az ajánlat mellékleteként benyújtani.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az Eladó az elővásárlásra jogosultakat jelen ajánlattételi felhívással értesíti arról, hogy elővásárlási jogukat a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
Az Eladó és a nyertes Ajánlattevő között kötendő szerződésben az Eladó a vagyonelemek tulajdonjogát átruházza a nyertes Ajánlattevőre azzal, hogy a vagyonelemek átruházásával kapcsolatos költségek és illeték megfizetése a nyertes Ajánlattevőt terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3133980/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Készlet (építőipari tevékenységhez)
Típus:
Készlet
Mennyiség:
15 db
Becsérték:
Nettó 1 351 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Készlet (építőipari tevékenységhez) készlet Típus: Egyéb Tehermentes: igen Mennyisége:15 db
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.06.12 - 10:00
2023.06.13 - 10:00
2023.06.29 - 13:00
2022.12.06 - 00:00
Nettó 1 351 000 Ft
Nettó 1 351 000 Ft
0
11.Fpk.143/2022/8.
P3133980

Bírálati szempontok, feltételek:

A Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

Felszámoló adatai

Cégnév:
FFH Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1191 Budapest, Üllői út 241.
Cégjegyzékszám:
01-09-359088

Adós adatai

Cégnév:
Zeg-Építő Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Válicka utca 20.
Cégjegyzékszám:
20-09-065808

Dokumentumok

2023.05.26 - 10:30
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) FFH Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359088, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241., levelezési cím: 1051 Budapest, Arany János utca 10.), mint a(z) ZEG-Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-065808, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Válicka utca 20.) Zalaegerszegi Törvényszék 11.Fpk.143/2022/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3133980
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. június 13. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 29. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 67 550 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek fent megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) „Zeg- Építőipari Kft. f.a. ajánlati biztosíték” közleménnyel az FFH Consulting Kft. Kiíró Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-10600292 számú bankszámlájára átutalással 2023. június 12. 10 óráig meg kell fizetnie.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot a megadott időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Készlet (építőipari tevékenységhez)

készlet
Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége:15 db

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 1 351 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 1 351 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet (építőipari tevékenységhez)

Típus: Készlet
Tehermentes: igen
Mennyisége: 15 db
Becsérték: nettó 1 351 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az érdeklődők az EÉR felületén 2023. június 5-én 12.00 óráig jelezzék megtekintési szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás).

Pályázati bírálati szempontok: A Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró azt az ajánlatot fogadja el, amelyben a legmagasabb nettó vételár szerepel. A Kiíró a minimálárat el nem érő vételárajánlatok esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános elektronikus ártárgyalásra kerül sor az ÉER igénybevételével.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A Kiíró felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül kerül sor az adásvételi szerződés aláírására. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a megvásárolt vagyontárgy (nettó) vételárának 1%-a összegű jutalék az EÉR működtetője részére megfizetésre került.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követő 8 napon belül történik a vagyontárgy birtokba adása. A vagyontárgy a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan úton van lehetőség. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - az Ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját és nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását), valamint elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím); - a vagyonelemek együttes megvásárlására ajánlott nettó és bruttó vételárat; - az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig, az ártárgyalás során módosított ajánlathoz az ártárgyalás napjától számított 60 napig kötve van; - az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a Kiíró felhívásának kézhezvételét követő 8 munkanapon belül az adásvételi szerződést aláírja, a vételárnak a megfizetett ajánlati biztosíték összegét meghaladó részét a szerződés aláírását követő 30 napon belül az Eladó részére egy összegben átutalással megfizeti, továbbá a vételár kifizetését követő 8 napon belül a vagyonelemeket birtokba veszi és elszállítja; - az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul vette: a vagyonelemek a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre.Amennyiben az Ajánlattevőt meghatalmazott képviseli a pályázat során, úgy a meghatalmazást kötelező az ajánlat mellékleteként benyújtani.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az Eladó az elővásárlásra jogosultakat jelen ajánlattételi felhívással értesíti arról, hogy elővásárlási jogukat a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljes körűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
Az Eladó és a nyertes Ajánlattevő között kötendő szerződésben az Eladó a vagyonelemek tulajdonjogát átruházza a nyertes Ajánlattevőre azzal, hogy a vagyonelemek átruházásával kapcsolatos költségek és illeték megfizetése a nyertes Ajánlattevőt terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3133980/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.