Eljárás részletei

Sóly községben a 8-as főút melett található üres raktárépület
1 tétel

Pályázat - Ceref Furniture Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 12:00
2015.06.22 - 08:00
Nettó 7 000 000 Ft
Nettó — Ft
56.Fpk.01-14-002687
P30419

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DUNA LIBRA Közgadász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 91..
Cégjegyzékszám:
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév:
Ceref Furniture Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Cégjegyzékszám:
01-09-981626

Dokumentumok

2015.06.29 - 15:52
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 56.Fpk.01-14-002687 ügyszámú nyilvános pályázat, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a Ceref Furniture Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.22 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 56.Fpk.01-14-002687 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 22. 08 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a Ceref Furniture Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 56.Fpk.01-14-002687 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a Ceref Furniture Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30419.
2015.05.21 - 12:14
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..), mint a(z) Ceref Furniture Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.01-14-002687/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. szeptember 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30419
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 22. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 350 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára "Ceref Furniture Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel a pályázat leadásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők és az elővásárlásra jogosultak javára nem kamatozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktárépület

Típus:
kivett gazdasági épület udvar
Területe:
1 703 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sóly
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
99
Ingatlan postai címe:
8193 Sóly, Kossuth Lajos utca
Területnagyság:
1 703 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktárépület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Biosec Kft. 8200 Veszprém, Kinizsi utca 36. (jógutod: Ceref Furniture Kft. "fa" 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet részére keretbiztosítéki jelzálogjog, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogosult részére jelzálogjog, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2015.06.12. valamint 2015.06.19. napján tekinthetők meg a 1/413-08-07 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen előzetes időpont egyeztetést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az eladó bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a nettó vételi ajánlatot - az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon- és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot és a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell), - konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 90 (kilencven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. A pályázathoz csatolni szükséges: a nettó vételi ajánlatot, valamint a kiírásban szereplő vállalásokat tartalmazó nyilatkozatot, bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Kiíró fenntartja magának az árajánlatjavító eljárás alkalmazásának jogát. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot nem vállalunk. A befizetett bánatpénz visszafizetésén kívül a felszámoló és az adós részére más, így kártérítési kötelezettség nem keletkezik. A jövőben esetlegesen felmerülő környezetvédelmi kötelezettségekért a felszámoló felelősséget nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30419/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

raktárépület
Az ingatlan Veszprém megyében, a 8-as főút melleti Sóly községben található, kőfalazatú egy légterű üres 260 m² raktár ami egy 1703 m² területű kerít...
Település:
Sóly
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett gazdasági épület udvar
Terület:
1703 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 12:00
2015.06.22 - 08:00
Nettó 7 000 000 Ft
Nettó — Ft
56.Fpk.01-14-002687
P30419

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
DUNA LIBRA Közgadász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 91..
Cégjegyzékszám:
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév:
Ceref Furniture Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Cégjegyzékszám:
01-09-981626

Dokumentumok

2015.06.29 - 15:52
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 56.Fpk.01-14-002687 ügyszámú nyilvános pályázat, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a Ceref Furniture Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.22 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 56.Fpk.01-14-002687 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 22. 08 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a Ceref Furniture Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 56.Fpk.01-14-002687 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a Ceref Furniture Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30419.
2015.05.21 - 12:14
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..), mint a(z) Ceref Furniture Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-981626, székhely: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.01-14-002687/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. szeptember 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30419
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 22. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 350 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára "Ceref Furniture Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel a pályázat leadásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők és az elővásárlásra jogosultak javára nem kamatozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 7 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktárépület

Típus:
kivett gazdasági épület udvar
Területe:
1 703 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sóly
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
99
Ingatlan postai címe:
8193 Sóly, Kossuth Lajos utca
Területnagyság:
1 703 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktárépület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Biosec Kft. 8200 Veszprém, Kinizsi utca 36. (jógutod: Ceref Furniture Kft. "fa" 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet részére keretbiztosítéki jelzálogjog, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogosult részére jelzálogjog, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére vezetékjog van bejegyezve.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan 2015.06.12. valamint 2015.06.19. napján tekinthetők meg a 1/413-08-07 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen előzetes időpont egyeztetést követően.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az eladó bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a nettó vételi ajánlatot - az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon- és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot és a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell), - konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 90 (kilencven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. A pályázathoz csatolni szükséges: a nettó vételi ajánlatot, valamint a kiírásban szereplő vállalásokat tartalmazó nyilatkozatot, bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Kiíró fenntartja magának az árajánlatjavító eljárás alkalmazásának jogát. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot nem vállalunk. A befizetett bánatpénz visszafizetésén kívül a felszámoló és az adós részére más, így kártérítési kötelezettség nem keletkezik. A jövőben esetlegesen felmerülő környezetvédelmi kötelezettségekért a felszámoló felelősséget nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30419/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.