Eljárás részletei

Kiskőrös, belterület 1714/22 hrsz. 1/1-ed tulajdoni hányada kivett ipartelep, hűtőház megnevezésű ingatlan, hűtő berendezések
2 tétel

Pályázat - GARDEN TÉSZ Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.05.05 - 08:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Kiskőrös, belterület 1714/22 hrsz. 1/1-ed tulajdoni hányada kivett ipartelep, hűtőház megnevezésű ingatlan, hűtő berendezések
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.05.05 - 08:00
2023.05.06 - 08:00
2023.05.22 - 08:00
2022.04.01 - 00:00
Nettó 109 300 000 Ft
Nettó 129 600 000 Ft
0
6.Fpk.12
P3022234

Bírálati szempontok, feltételek:

A pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése.

Felszámoló adatai

Cégnév:
DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em.
Cégjegyzékszám:
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév:
GARDEN TÉSZ Kft. "f.a."
Székhely:
6200 Kiskőrös, Külterület kültelek 0161/1.
Cégjegyzékszám:
03-09-125558

Dokumentumok

2023.05.05 - 08:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a GARDEN TÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-125558, székhely: 6200 Kiskőrös, Külterület kültelek 0161/1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.04.25 - 12:39
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) GARDEN TÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-125558, székhely: 6200 Kiskőrös, Külterület kültelek 0161/1.) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk.12/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. április 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3022234
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. május 6. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. május 22. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 3 279 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Garden Tész Kft „fa” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020157 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Garden Tész Kft fa” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskőrös, belterület 1714/22 hrsz. 1/1-ed tulajdoni hányada kivett ipartelep, hűtőház megnevezésű ingatlan, hűtő berendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 109 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 129 600 000 forint. (a becsérték 118%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep, hűtőház

Típus: ipari ingatlan
Területe: 3 000 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: nettó 92 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kiskőrös
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1714/22
Ingatlan postai címe: 6200 Kiskőrös, hrsz. 1714/22
Területnagyság: 3 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep, hűtőház
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Illeti a Kiskőrös külterület 0161/1 hrsz-t és Kiskőrös külterület 0160/21 hrsz-t átjárási szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: GARDEN-TÉSZ Kft "f.a." 6200 Kiskőrös Külterület 0161/1 hrsz.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 400.000.000 Ft tőketartozás és járulékai erejéig valamint elidegenítési és terhelési tilalom, jogosult: Sberbank Magyarország Zrt. Jelzálogjog 148.500.000 Ft tőke és járulék erejéig, jogosult: S.D.T.94. Kft. Végrehajtási jog 32.404.422 Ft adótartozás, 4.000 Ft és 965.500 Ft köztartozás és járulékai erejéig, jogosult: Magyar Állam (képviseli NAV Bács-Kiskun M. Adó- és Vámigazgatóság).

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hűtőtechnikai berendezések

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem HBN000524130 azonosítószámon, jogosult: Sberbank Magyarország Zrt.
Mennyisége: 1 db
Becsérték: nettó 17 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség a 0620/2663603 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen történt előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés alapján a vagyontárgy értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a Vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

Pályázati bírálati szempontok: A pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a GARDEN TÉSZ Kft „f.a.” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020157 számú bankszámlájára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóságok birtokbavételéről és elszállításáról a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlan birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő vagyonösszesség második alkalommal kerül meghirdetésre. Az ingóságok és ingatlan kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az 1. tételben szereplő vagyontárgy becsértéke 92.300.000 Ft, minimálára 116.000.000 Ft. A 2. tételben szereplő vagyontárgy becsértéke 17.000.000 Ft, minimálára 13.600.000 Ft. Az ajánlati biztosíték összege az 1. tételnél 2.769.000 Ft, a 2. tételnél 510.000 Ft. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat az 1. tételnél a becsérték 126%-ban állapítja meg, a 2. tételnél a becsérték 80%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3022234/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett ipartelep, hűtőház
Kivett ipartelep. Kiskőrös 1714/22 hrsz-ú ingatlanon lévő felépítmény: hűtőház. Az ingatlan téglalap alakú, ÉNy-DK-i hossztengelyű, sík fekvésű telekt...
Település:
Kiskőrös
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3000 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Hűtőtechnikai berendezések
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 17 000 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
HBN000524130 azonosítószámon, jogosult: Sberbank Magyarország Zrt.

Ismertető

Kiskőrös, belterület 1714/22 hrsz. 1/1-ed tulajdoni hányada kivett ipartelep, hűtőház megnevezésű ingatlan, hűtő berendezések
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.05.05 - 08:00
2023.05.06 - 08:00
2023.05.22 - 08:00
2022.04.01 - 00:00
Nettó 109 300 000 Ft
Nettó 129 600 000 Ft
0
6.Fpk.12
P3022234

Bírálati szempontok, feltételek:

A pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése.

Felszámoló adatai

Cégnév:
DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em.
Cégjegyzékszám:
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév:
GARDEN TÉSZ Kft. "f.a."
Székhely:
6200 Kiskőrös, Külterület kültelek 0161/1.
Cégjegyzékszám:
03-09-125558

Dokumentumok

2023.05.05 - 08:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat, a DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347) felszámoló által a GARDEN TÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-125558, székhely: 6200 Kiskőrös, Külterület kültelek 0161/1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.04.25 - 12:39
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) DUNA LIBRA Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5 em., levelezési cím: 1393 Budapest, hrsz. Pf.: 347), mint a(z) GARDEN TÉSZ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-125558, székhely: 6200 Kiskőrös, Külterület kültelek 0161/1.) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk.12/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. április 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3022234
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. május 6. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. május 22. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 3 279 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlat érvényességének feltétele:fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Garden Tész Kft „fa” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020157 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Garden Tész Kft fa” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kiskőrös, belterület 1714/22 hrsz. 1/1-ed tulajdoni hányada kivett ipartelep, hűtőház megnevezésű ingatlan, hűtő berendezések

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 109 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 129 600 000 forint. (a becsérték 118%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep, hűtőház

Típus: ipari ingatlan
Területe: 3 000 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: nettó 92 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kiskőrös
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1714/22
Ingatlan postai címe: 6200 Kiskőrös, hrsz. 1714/22
Területnagyság: 3 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett ipartelep, hűtőház
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok: Illeti a Kiskőrös külterület 0161/1 hrsz-t és Kiskőrös külterület 0160/21 hrsz-t átjárási szolgalmi jog.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: GARDEN-TÉSZ Kft "f.a." 6200 Kiskőrös Külterület 0161/1 hrsz.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemleges jelzálogjog 400.000.000 Ft tőketartozás és járulékai erejéig valamint elidegenítési és terhelési tilalom, jogosult: Sberbank Magyarország Zrt. Jelzálogjog 148.500.000 Ft tőke és járulék erejéig, jogosult: S.D.T.94. Kft. Végrehajtási jog 32.404.422 Ft adótartozás, 4.000 Ft és 965.500 Ft köztartozás és járulékai erejéig, jogosult: Magyar Állam (képviseli NAV Bács-Kiskun M. Adó- és Vámigazgatóság).

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hűtőtechnikai berendezések

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem HBN000524130 azonosítószámon, jogosult: Sberbank Magyarország Zrt.
Mennyisége: 1 db
Becsérték: nettó 17 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség a 0620/2663603 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen történt előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés alapján a vagyontárgy értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a Vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

Pályázati bírálati szempontok: A pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a GARDEN TÉSZ Kft „f.a.” MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20322388-49020157 számú bankszámlájára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő a pályázat ajánlattételi határidejének lejártát követő naptól számított 60 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki .

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóságok birtokbavételéről és elszállításáról a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A nyertes pályázó a megvásárolt ingatlan birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. a nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. 8. nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki, vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Az ártárgyalás során a licitlépcső a legmagasabb érvényes ajánlattól függően az alábbi: a 1 millió forintig terjedő legmagasabb érvényes ajánlat esetén15.000,-Ft, b) 1 000 000 forint és 5 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 40.000,-Ft, c) 5 000 000 forint és 20 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 125.000,-Ft, d)20 000 000 forint és 200 millió forint közötti legmagasabb érvényes ajánlat esetén300.000,-Ft, e) 200.000.000,-Ft és afeletti legmagasabb érvényes ajánlat esetén 1.250.000,-Ft. A vagyontárgyak tekintetében a minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat az eredményes pályázat feltétele. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő vagyonösszesség második alkalommal kerül meghirdetésre. Az ingóságok és ingatlan kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az 1. tételben szereplő vagyontárgy becsértéke 92.300.000 Ft, minimálára 116.000.000 Ft. A 2. tételben szereplő vagyontárgy becsértéke 17.000.000 Ft, minimálára 13.600.000 Ft. Az ajánlati biztosíték összege az 1. tételnél 2.769.000 Ft, a 2. tételnél 510.000 Ft. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak, és hitelezők kiértesítése megtörtént és a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat az 1. tételnél a becsérték 126%-ban állapítja meg, a 2. tételnél a becsérték 80%-ban állapítja meg. Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot, garanciát, egyéb jótállást nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3022234/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.