Eljárás részletei

Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés
1 tétel

Pályázat - CWS Hulladékgazdálkodási, Mérnöki és Tanácsadó Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.16 - 09:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 09:00
2023.02.17 - 09:00
2023.03.06 - 12:00
Nettó 125 000 000 Ft
Nettó 87 500 000 Ft
Fpk. 14-14-000004
P2961573

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2133 Sződliget, Rózsa utca 40.
Cégjegyzékszám:
13-09-164927

Adós adatai

Cégnév:
CWS Hulladékgazdálkodási, Mérnöki és Tanácsadó Kft "f.a."
Székhely:
7400 Kaposvár, Fő utca 7. 2 em. 206
Cégjegyzékszám:
14 09 308281

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.16 - 09:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk. 14-14-000004 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.) felszámoló által a CWS Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 308281, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 2 em. 206) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 09:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), mint a(z) CWS Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 308281, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 2 em. 206) Kaposvári Törvényszék Fpk. 14-14-000004. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2961573
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 825 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 óráig, azaz 2023.február 16. 09:00.-ig az INTENDÁNS Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10612995-49020022 sz. számlájára (közlemény rovatba: CWS „fa” ajánlati biztosíték, P azonosító) ) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A ajánlati biztosítékra a Cstv. és a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosíték befizetése a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékot a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 87 500 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés

A követelés összege: 125 000 000
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésére a Cégközlönyben történő megjelenést követően 10 napon belül a felszámolóval történő egyeztetést követően kerül sor. A megtekintés időpontjára vonatkozólag információ a 1/283-7461-as telefonszámon, vagy az info@intendans.hu email címen kérhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: nyertes pályázó az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással köteles a vételárat megfizetni; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor a felszámoló által kijelölt ügyvéd megbízásával Budapesten. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +ÁFA, amelyet a vevő köteles megfizetni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő az követelés jogosultjává válik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az INTENDÁNS Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A megajánlott vételár nem lehet alacsonyabb, mint a minimálár. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2961573/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés
Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés
Megnevezés:
Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés
Összege:
125 000 000 Ft
Lejárat:
Változó
Kötelezettje:
más gazdálkodó
Biztosított:
nem

Ismertető

Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 09:00
2023.02.17 - 09:00
2023.03.06 - 12:00
Nettó 125 000 000 Ft
Nettó 87 500 000 Ft
Fpk. 14-14-000004
P2961573

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2133 Sződliget, Rózsa utca 40.
Cégjegyzékszám:
13-09-164927

Adós adatai

Cégnév:
CWS Hulladékgazdálkodási, Mérnöki és Tanácsadó Kft "f.a."
Székhely:
7400 Kaposvár, Fő utca 7. 2 em. 206
Cégjegyzékszám:
14 09 308281

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.16 - 09:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk. 14-14-000004 ügyszámú nyilvános pályázat, a Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.) felszámoló által a CWS Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 308281, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 2 em. 206) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 09:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Intendáns Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40., levelezési cím: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.), mint a(z) CWS Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 308281, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7. 2 em. 206) Kaposvári Törvényszék Fpk. 14-14-000004. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2961573
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 825 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 óráig, azaz 2023.február 16. 09:00.-ig az INTENDÁNS Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10612995-49020022 sz. számlájára (közlemény rovatba: CWS „fa” ajánlati biztosíték, P azonosító) ) kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A ajánlati biztosítékra a Cstv. és a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosíték befizetése a vételárba beszámít, míg a többi pályázó ajánlati biztosítékot a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 87 500 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Társasággal szemben fennálló 125.000.000.-Ft követelés

A követelés összege: 125 000 000
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Más gazdálkodó
A követelés biztosított-e: nem

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A megtekintésére a Cégközlönyben történő megjelenést követően 10 napon belül a felszámolóval történő egyeztetést követően kerül sor. A megtekintés időpontjára vonatkozólag információ a 1/283-7461-as telefonszámon, vagy az info@intendans.hu email címen kérhető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA fizetési kötelezettség nem áll fenn.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

Vételár megfizetésének módja, határideje: nyertes pályázó az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással köteles a vételárat megfizetni; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor a felszámoló által kijelölt ügyvéd megbízásával Budapesten. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +ÁFA, amelyet a vevő köteles megfizetni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő az követelés jogosultjává válik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az INTENDÁNS Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A megajánlott vételár nem lehet alacsonyabb, mint a minimálár. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2961573/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.