Eljárás részletei

Kozmetikai készülékek
1 tétel

Pályázat - Best Medigroup Egészségügyi Szolgáltató és Eszközhasznosító Zrt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.07 - 10:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Velashape alakformáló berendezés C02 lézer bőrelváltozás kezelésére C02 lézer kezelőfejek Ultratone Futura Pro arckezelő és alakformáló Lutronic Infini bőrmegújító berendezés Kozmetikai füstelszívó készülék Lutronic Advantage pulzáló diódalézer Vagina Tactile Imager IN Body 370 testösszetétel analizáló készülék LifeViz mini 3D arcelemző nincs adat
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.07 - 10:00
2023.02.08 - 10:00
2023.02.23 - 11:00
Nettó 4 020 000 Ft
Nettó 4 020 000 Ft
39.Fpk.3284
P2958026

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em.
Cégjegyzékszám:
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév:
Best Medigroup Egészségügyi Szolgáltató és Eszközhasznosító Zrt. "f.a."
Székhely:
1052 Budapest, Vármegye utca 3-5..
Cégjegyzékszám:
01-10-049193

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseCk megjelenés
2023.02.07 - 10:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 39.Fpk.3284 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185) felszámoló által a Best Medigroup Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049193, székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 14:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185), mint a(z) Best Medigroup Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-049193, székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.3284/2019/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2958026
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 8. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 23. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 201 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló (Georg-Invest Holding Zrt.) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 sz. számlájára (közlemény rovatba: „Best Medigroup Zrt. „fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!(pl.: P2504545F01)

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Velashape alakformáló berendezés
C02 lézer bőrelváltozás kezelésére
C02 lézer kezelőfejek
Ultratone Futura Pro arckezelő és alakformáló
Lutronic Infini bőrmegújító berendezés
Kozmetikai füstelszívó készülék
Lutronic Advantage pulzáló diódalézer
Vagina Tactile Imager
IN Body 370 testösszetétel analizáló készülék
LifeViz mini 3D arcelemző nincs adat

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 020 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 020 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kozmetikai készülékek

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 10 db
Becsérték: 4 020 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemekkel kapcsolatosan egyéb információk, további képek, megtekintésére időpont-egyeztetés az alábbi telefonszámon kérhető: 46/359-227

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA tv. 142.§-a szerint fordított áfás cég esetében, egyéb esetben áfás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 30 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár hiánytalan megfizetését követő 15. napon veheti birtokba a vagyonelemeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló (Georg-Invest Holding Zrt.) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 sz. számlájára (közlemény rovatba: Best Medigroup Zrt. fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni. A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.- nyilatkozat, hogy az eszközöket a megtekintett állapotban kellékszavatosság, és garancia nélkül vásárolja meg - gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya. Magánszemély pályázó esetén az azonosításra szolgáló okmányok csatolása. Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, adószám.- a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy aCstv. 49.§ (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben,- a nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet- a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A készülékek biztonságtechnikai állapota ismeretlen!!!
A vagyonelemekre egyben lehet ajánlatot tenni.
A vagyonelemek újraértékelésére megtörtént az alkalmazott technológia elavulása miatt, az új értéken első hirdetés.


A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelenné nyilvánítsa. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja a jogát új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősségét már most kizárja.

Amennyiben több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, ez esetben az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit, az ártárgyalás megkezdését, a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés). Az ajánlati biztosíték visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás lezárását követő nyolc munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. (237/2009.X.20. Korm. rendelet 2.§ (7) a),b) pontja.)


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2958026/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Kozmetikai készülékek
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
használt készülékek
Mennyiség:
10 db
Becsérték:
Nettó 4 020 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Velashape alakformáló berendezés C02 lézer bőrelváltozás kezelésére C02 lézer kezelőfejek Ultratone Futura Pro arckezelő és alakformáló Lutronic Infini bőrmegújító berendezés Kozmetikai füstelszívó készülék Lutronic Advantage pulzáló diódalézer Vagina Tactile Imager IN Body 370 testösszetétel analizáló készülék LifeViz mini 3D arcelemző nincs adat
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.07 - 10:00
2023.02.08 - 10:00
2023.02.23 - 11:00
Nettó 4 020 000 Ft
Nettó 4 020 000 Ft
39.Fpk.3284
P2958026

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em.
Cégjegyzékszám:
01-09-967682

Adós adatai

Cégnév:
Best Medigroup Egészségügyi Szolgáltató és Eszközhasznosító Zrt. "f.a."
Székhely:
1052 Budapest, Vármegye utca 3-5..
Cégjegyzékszám:
01-10-049193

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseCk megjelenés
2023.02.07 - 10:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 39.Fpk.3284 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185) felszámoló által a Best Medigroup Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049193, székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 14:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185), mint a(z) Best Medigroup Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-049193, székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5..) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.3284/2019/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2958026
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 8. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 23. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 201 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló (Georg-Invest Holding Zrt.) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 sz. számlájára (közlemény rovatba: „Best Medigroup Zrt. „fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.
A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.
A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!(pl.: P2504545F01)

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Velashape alakformáló berendezés
C02 lézer bőrelváltozás kezelésére
C02 lézer kezelőfejek
Ultratone Futura Pro arckezelő és alakformáló
Lutronic Infini bőrmegújító berendezés
Kozmetikai füstelszívó készülék
Lutronic Advantage pulzáló diódalézer
Vagina Tactile Imager
IN Body 370 testösszetétel analizáló készülék
LifeViz mini 3D arcelemző nincs adat

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 020 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 020 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kozmetikai készülékek

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 10 db
Becsérték: 4 020 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemekkel kapcsolatosan egyéb információk, további képek, megtekintésére időpont-egyeztetés az alábbi telefonszámon kérhető: 46/359-227

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA tv. 142.§-a szerint fordított áfás cég esetében, egyéb esetben áfás.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 30 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződéskötést követő 30 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő nyolc munkanapon belül a kiíró kamatmentesen visszafizeti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár hiánytalan megfizetését követő 15. napon veheti birtokba a vagyonelemeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott nettó vételár, és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- az ajánlati biztosíték befizetése a felszámoló (Georg-Invest Holding Zrt.) MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10627565-49020016 sz. számlájára (közlemény rovatba: Best Medigroup Zrt. fa” ajánlati biztosíték”) kell megfizetni. A befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.- nyilatkozat, hogy az eszközöket a megtekintett állapotban kellékszavatosság, és garancia nélkül vásárolja meg - gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya. Magánszemély pályázó esetén az azonosításra szolgáló okmányok csatolása. Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, adószám.- a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy aCstv. 49.§ (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben,- a nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet- a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A készülékek biztonságtechnikai állapota ismeretlen!!!
A vagyonelemekre egyben lehet ajánlatot tenni.
A vagyonelemek újraértékelésére megtörtént az alkalmazott technológia elavulása miatt, az új értéken első hirdetés.


A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelenné nyilvánítsa. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja a jogát új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősségét már most kizárja.

Amennyiben több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, ez esetben az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit, az ártárgyalás megkezdését, a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés). Az ajánlati biztosíték visszafizetésére ez esetben a nem nyertes pályázóknak az ártárgyalás lezárását követő nyolc munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. (237/2009.X.20. Korm. rendelet 2.§ (7) a),b) pontja.)


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2958026/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.