Eljárás részletei

irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök
1 tétel

Pályázat - UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.16 - 08:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 08:00
2023.02.17 - 08:00
2023.03.06 - 12:00
Nettó 2 560 000 Ft
Nettó 2 560 000 Ft
16.Fpk.296/2020
P2957027

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PRIMA LIQUIDATOR Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1143 Budapest, Hungária körút 64.
Cégjegyzékszám:
01-09-358367

Adós adatai

Cégnév:
UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. M ép. 13 em.
Cégjegyzékszám:
0609014183

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseeszközök felsorolása
2023.02.16 - 08:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.296/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a PRIMA LIQUIDATOR Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358367, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64., levelezési cím: 5101 Jászberény, Pf. 5) felszámoló által a UNIVERSITAS-SZEGED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0609014183, székhely: 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. M ép. 13 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 08:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) PRIMA LIQUIDATOR Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358367, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64., levelezési cím: 5101 Jászberény, Pf. 5), mint a(z) UNIVERSITAS-SZEGED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0609014183, székhely: 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. M ép. 13 em.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.296/2020/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957027
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 128 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett becsérték alapján számolt, a pályázat benyújtásával egyidőben fizetendő ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10400566-50526971-75741007 számú számlájára úgy, hogy az ajánlati biztosítéknak az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie. A bizonylat melléklete a pályázatnak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
Az értékesítő a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a pályázati biztosíték befizetését a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot az ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A 13. § (3) bekezdése alapján az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 560 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 560 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök

Típus: Egyéb
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 422 db
Becsérték: 2 560 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárggyal kapcsolatosan az EÉR-en történik a tájékoztatás. A vagyonösszesség megtekintése a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes időpont egyeztetést követően lehetséges.A felszámoló a vagyontárgyak állapotáról csak részleges információval rendelkezik.A meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló – megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Eredménytelennek nyilvánítás esetén sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.Jelen hirdetményre az 1991. évi XLIX. törvény értékesítési eljárásra, a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok vételárát 27 %-os ÁFA-fizetési kötelezettség terheli, amelyet az ÁFA-törvény 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága, és a teljes vételár megfizetésének határideje.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vásárlásra jogosult vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni átutalással a felszámoló szervezet 10400566-50526971-75741007 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló a szerződést akkor köti meg, ha a nyertes pályázó a nettó vételár 1 %-ának megfelelő jutalék – az EÉR működtetője részére történő – megfizetését igazolja.
Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor az adásvételi szerződés megkötésére a vevő költségére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonösszesség birtokba vételéről a vevőnek saját magának kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, mely a PRIMA LIQUIDATOR Kft. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázatoknak tartalmazniuk kell:• A megpályázni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését, megjelölését.• Természtes személy pályázó esetén a pályázó nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, az azonosításra alkalmas további adatokat, személyigazolvány-számát, adóazonosító jelét, személyi számát.• Gazdálkodó szervezetek, jogi személy pályázók esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, az azonosításra alkalmas további adatokat, a gazdálkodó szervezet hatályos – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát.• A megajánlott nettó vételárat.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.• Az alábbi nyilatkozatokat:- kötelezettségvállalást arról, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja- annak tudomásulvételét, ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől- 60 napos ajánlati kötöttség vállalását- sikertelen pályázat esetén annak a bankszámlának a megjelölését, ahová az ajánlati biztosíték visszautalását kérik- a pályázó a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, annak állapotát megismerte- a pályázó lemond az eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági garanciális igény érvényesítéséről- annak tudomásulvételét és elfogadását, hogy a vagyontárgyak birtokba vételéről a vevőnek saját magának kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező vagyontárgyainak értékesítésére első alkalommal kerül sor.

Pályázatok bontása:
A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül kerül sor. A felszámoló megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes ajánlatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon. Az értékesítő felállítja a pályázók közötti sorrendet, és megállapítja, hogy a jogszabályi előírások alapján szükséges-e online ártárgyalást tartani, elővásárlásra jogosult személyt megkeresni, vagy más eljárási cselekményt végezni.
A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló a pályázatok bontásától számított 20 napon belül elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által is megtekinthető.

Ártárgyalás:
A felszámoló több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén, a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a felszámoló az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli. Az addig megtett ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról tájékoztatja az érdekelteket.

Elővásárlási jog:
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdés értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat kizárólag a nyilvános értékesítés során, annak keretei között a pályázat bontást követő 10 napon belül írásban gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.

A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957027/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.02.08 - 18:11P2957027F8804 kommentje

Szeretném megtekinteni.

2023.02.09 - 07:59Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintési lehetőséget 2023.január 14-én kedden 10 órától tudunk biztosítani Szegeden. A pontos kezdési helyszínt -mivel a tételek több telephelyen találhatóak- Csaba Levenetével tudját egyztetni a 06-30-928-7479-es telefonszámon. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

2023.02.13 - 15:09Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A megtekintési lehetőség időpontja 2023. január 14-én kedden 12 órára módosult, kiinduló helyszíne pedig a 6728 Szeged, Budapesti út. 9. SZTE Inkubátorház lesz, ezt követően még 3 további helyszín kerül bejárásra, ahol a további eszközök kerültek letárolásra. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

2023.02.07 - 10:59P2957027F6670 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Kérem egy megtekintés lehetőségének megszervezését ! Várom szíves tájékoztatását, mikor, hol valamint ki lesz az idegenvezető? Köszönettel, Kérdező

2023.02.09 - 07:59Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintési lehetőséget 2023.január 14-én kedden 10 órától tudunk biztosítani Szegeden. A pontos kezdési helyszínt -mivel a tételek több telephelyen találhatóak- Csaba Levenetével tudját egyztetni a 06-30-928-7479-es telefonszámon. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

2023.02.13 - 15:10Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A megtekintési lehetőség időpontja 2023. január 14-én kedden 12 órára módosult, kiinduló helyszíne pedig a 6728 Szeged, Budapesti út. 9. SZTE Inkubátorház lesz, ezt követően még 3 további helyszín kerül bejárásra, ahol a további eszközök kerültek letárolásra. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

Tételek 1 db (1)

irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
rendezvényszervezői eszközök
Mennyiség:
422 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 2 560 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 08:00
2023.02.17 - 08:00
2023.03.06 - 12:00
Nettó 2 560 000 Ft
Nettó 2 560 000 Ft
16.Fpk.296/2020
P2957027

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PRIMA LIQUIDATOR Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1143 Budapest, Hungária körút 64.
Cégjegyzékszám:
01-09-358367

Adós adatai

Cégnév:
UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. M ép. 13 em.
Cégjegyzékszám:
0609014183

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseeszközök felsorolása
2023.02.16 - 08:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.296/2020 ügyszámú nyilvános pályázat, a PRIMA LIQUIDATOR Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358367, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64., levelezési cím: 5101 Jászberény, Pf. 5) felszámoló által a UNIVERSITAS-SZEGED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0609014183, székhely: 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. M ép. 13 em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 08:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) PRIMA LIQUIDATOR Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-358367, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 64., levelezési cím: 5101 Jászberény, Pf. 5), mint a(z) UNIVERSITAS-SZEGED Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0609014183, székhely: 6723 Szeged, Felső Tisza part 31-34. M ép. 13 em.) Szegedi Törvényszék 16.Fpk.296/2020/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957027
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 128 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett becsérték alapján számolt, a pályázat benyújtásával egyidőben fizetendő ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10400566-50526971-75741007 számú számlájára úgy, hogy az ajánlati biztosítéknak az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie. A bizonylat melléklete a pályázatnak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
Az értékesítő a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a pályázati biztosíték befizetését a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot az ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A 13. § (3) bekezdése alapján az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 560 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 560 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: irodai, vendéglátói, rendezvényszervezői eszközök

Típus: Egyéb
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 422 db
Becsérték: 2 560 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárggyal kapcsolatosan az EÉR-en történik a tájékoztatás. A vagyonösszesség megtekintése a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes időpont egyeztetést követően lehetséges.A felszámoló a vagyontárgyak állapotáról csak részleges információval rendelkezik.A meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló – megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Eredménytelennek nyilvánítás esetén sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.Jelen hirdetményre az 1991. évi XLIX. törvény értékesítési eljárásra, a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok vételárát 27 %-os ÁFA-fizetési kötelezettség terheli, amelyet az ÁFA-törvény 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága, és a teljes vételár megfizetésének határideje.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vásárlásra jogosult vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni átutalással a felszámoló szervezet 10400566-50526971-75741007 számú számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a felszámoló a szerződést akkor köti meg, ha a nyertes pályázó a nettó vételár 1 %-ának megfelelő jutalék – az EÉR működtetője részére történő – megfizetését igazolja.
Az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor az adásvételi szerződés megkötésére a vevő költségére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonösszesség birtokba vételéről a vevőnek saját magának kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, mely a PRIMA LIQUIDATOR Kft. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázatoknak tartalmazniuk kell:• A megpályázni kívánt vagyontárgy pontos megnevezését, megjelölését.• Természtes személy pályázó esetén a pályázó nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, az azonosításra alkalmas további adatokat, személyigazolvány-számát, adóazonosító jelét, személyi számát.• Gazdálkodó szervezetek, jogi személy pályázók esetén a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, az azonosításra alkalmas további adatokat, a gazdálkodó szervezet hatályos – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát.• A megajánlott nettó vételárat.• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.• Az alábbi nyilatkozatokat:- kötelezettségvállalást arról, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja- annak tudomásulvételét, ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől- 60 napos ajánlati kötöttség vállalását- sikertelen pályázat esetén annak a bankszámlának a megjelölését, ahová az ajánlati biztosíték visszautalását kérik- a pályázó a meghirdetett vagyontárgyat megtekintette, annak állapotát megismerte- a pályázó lemond az eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági garanciális igény érvényesítéséről- annak tudomásulvételét és elfogadását, hogy a vagyontárgyak birtokba vételéről a vevőnek saját magának kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező vagyontárgyainak értékesítésére első alkalommal kerül sor.

Pályázatok bontása:
A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül kerül sor. A felszámoló megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes ajánlatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon. Az értékesítő felállítja a pályázók közötti sorrendet, és megállapítja, hogy a jogszabályi előírások alapján szükséges-e online ártárgyalást tartani, elővásárlásra jogosult személyt megkeresni, vagy más eljárási cselekményt végezni.
A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet a felszámoló a pályázatok bontásától számított 20 napon belül elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által is megtekinthető.

Ártárgyalás:
A felszámoló több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén, a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a felszámoló az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli. Az addig megtett ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról tájékoztatja az érdekelteket.

Elővásárlási jog:
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdés értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat kizárólag a nyilvános értékesítés során, annak keretei között a pályázat bontást követő 10 napon belül írásban gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.

A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957027/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.02.08 - 18:11P2957027F8804 kommentje

Szeretném megtekinteni.

2023.02.09 - 07:59Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintési lehetőséget 2023.január 14-én kedden 10 órától tudunk biztosítani Szegeden. A pontos kezdési helyszínt -mivel a tételek több telephelyen találhatóak- Csaba Levenetével tudját egyztetni a 06-30-928-7479-es telefonszámon. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

2023.02.13 - 15:09Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A megtekintési lehetőség időpontja 2023. január 14-én kedden 12 órára módosult, kiinduló helyszíne pedig a 6728 Szeged, Budapesti út. 9. SZTE Inkubátorház lesz, ezt követően még 3 további helyszín kerül bejárásra, ahol a további eszközök kerültek letárolásra. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

2023.02.07 - 10:59P2957027F6670 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Kérem egy megtekintés lehetőségének megszervezését ! Várom szíves tájékoztatását, mikor, hol valamint ki lesz az idegenvezető? Köszönettel, Kérdező

2023.02.09 - 07:59Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Megtekintési lehetőséget 2023.január 14-én kedden 10 órától tudunk biztosítani Szegeden. A pontos kezdési helyszínt -mivel a tételek több telephelyen találhatóak- Csaba Levenetével tudját egyztetni a 06-30-928-7479-es telefonszámon. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin

2023.02.13 - 15:10Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A megtekintési lehetőség időpontja 2023. január 14-én kedden 12 órára módosult, kiinduló helyszíne pedig a 6728 Szeged, Budapesti út. 9. SZTE Inkubátorház lesz, ezt követően még 3 további helyszín kerül bejárásra, ahol a további eszközök kerültek letárolásra. Tisztelettel: Zsigmondné Kesiár Katalin