Eljárás részletei

rotációs UV nyomtató, robotkar
1 tétel

Pályázat - Christmas Print Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.03 - 12:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

JMB rotációs UV nyomtató - COMAU Racer-3 típusú robotkarral. A minimálár nettó módon értendő.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.03 - 12:00
2023.02.04 - 12:00
2023.02.19 - 12:00
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó 1 000 000 Ft
11.Fpk.351/2020/15
P2922991

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20
Cégjegyzékszám:
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév:
Christmas Print Kft. "f.a."
Székhely:
9400 Sopron, Színház utca 14.
Cégjegyzékszám:
08-09-028394

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.03 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.351/2020/15 ügyszámú nyilvános pályázat, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Christmas Print Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-028394, székhely: 9400 Sopron, Színház utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) Christmas Print Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-028394, székhely: 9400 Sopron, Színház utca 14.) Győri Törvényszék 11.Fpk.351/2020/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2922991
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 4. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a MORECO Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára Christmas Print Kft. ajánlati biztosíték és EÉR jelentkezési azonosítószám közleménnyel kell megfizetni, oly módon, hogy az a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját megelőző legalább 24 órával jóváírásra kerüljön a bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

JMB rotációs UV nyomtató - COMAU Racer-3 típusú robotkarral.
A minimálár nettó módon értendő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: JMB rotációs UV nyomtató, COMAU Racer-3 robotkar

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem MFB jelzálogjog 83.000.000,- Ft erejéig
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszköz az EÉR rendszeren előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tárgyi eszköz értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a MORECO Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára Christmas Print Kft. vételár közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon aláírt ajánlat (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 50%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt harmadik pályázati felhívás. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségnek a felszámoló eleget tett, az érdekeltek a minimálár csökkentését nem ellenezték.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2922991/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

JMB rotációs UV nyomtató, COMAU Racer-3 robotkar
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
MFB jelzálogjog 83.000.000,- Ft erejéig

Ismertető

JMB rotációs UV nyomtató - COMAU Racer-3 típusú robotkarral. A minimálár nettó módon értendő.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.03 - 12:00
2023.02.04 - 12:00
2023.02.19 - 12:00
Nettó 2 000 000 Ft
Nettó 1 000 000 Ft
11.Fpk.351/2020/15
P2922991

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MORECO Tanácsadó Kft
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20
Cégjegyzékszám:
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév:
Christmas Print Kft. "f.a."
Székhely:
9400 Sopron, Színház utca 14.
Cégjegyzékszám:
08-09-028394

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.03 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.351/2020/15 ügyszámú nyilvános pályázat, a Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88) felszámoló által a Christmas Print Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-028394, székhely: 9400 Sopron, Színház utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Moreco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 4 em. 20, levelezési cím: 1277 Budapest, hrsz. Pf.: 88), mint a(z) Christmas Print Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-028394, székhely: 9400 Sopron, Színház utca 14.) Győri Törvényszék 11.Fpk.351/2020/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2922991
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 4. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 100 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a MORECO Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára Christmas Print Kft. ajánlati biztosíték és EÉR jelentkezési azonosítószám közleménnyel kell megfizetni, oly módon, hogy az a pályázatok benyújtásának kezdő időpontját megelőző legalább 24 órával jóváírásra kerüljön a bankszámlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – a vételárba beszámít. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

JMB rotációs UV nyomtató - COMAU Racer-3 típusú robotkarral.
A minimálár nettó módon értendő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: JMB rotációs UV nyomtató, COMAU Racer-3 robotkar

Típus: Ipari gép
Tehermentes: nem MFB jelzálogjog 83.000.000,- Ft erejéig
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszköz az EÉR rendszeren előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tárgyi eszköz értékesítése során ÁFA felszámítására kerül sor, mely gazdasági társaság Vevő esetén fordítottan, magánszemély Vevő esetén ÁFA-val terhelten kerül értékesítésre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázati kiírásban szereplő elemek vizsgálata és a megajánlott ár függvényében kerül sor a nyertes ajánlat kihirdetésére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a MORECO Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú bankszámlájára Christmas Print Kft. vételár közleménnyel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötéstől számított 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elővásárlásra jogosultakat a Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról és nyilatkozattételre szólítja fel, melyre az elővásárlásra jogosultaknak 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. Ezen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló a vevőkijelölési jog gyakorlását kizárja. A pályázat kötelező tartalmi eleme: - a pályázó által minden oldalon aláírt ajánlat (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), melyben nettó árat számmal és betűvel a vagyontárgy egyenkénti megnevezésével megjelöli, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás-minta csatolása, magánszemély pályázó esetén név, születési név, lakcím, anyja neve, e-mail cím és telefonszám megjelölése, - nyilatkozat arról, hogy elfogadja az e-mail útján történő értesítést a felszámoló részéről, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a vagyontárgyakat megtekintette, fizikai, műszaki állapotát ismeri, tudomásul veszi, hogy eladó a kellékszavatosságot kizárja, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását - az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló banki bizonylat csatolása. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Minimálár a becsérték 50%-a, jelen hirdetés a vagyontárgyra kiírt harmadik pályázati felhívás. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségnek a felszámoló eleget tett, az érdekeltek a minimálár csökkentését nem ellenezték.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2922991/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.