Eljárás részletei

Kistelken 50%-os készültségű, szerkezetkész ingatlan, amely Kfü jelű övezetbe tartozik.
1 tétel

Pályázat - ROYAL CASA INVESTMENT Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2022.12.27 - 12:00
Érvénytelenítés oka: Az értékesítő a vagyontárgyat a Cstv.49/B. § (7) bekezdése alapján becsértéken értékesíti a zálogjogosult hitelező részére.
Indoklás: Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Kistelken kivett beépítetlen terület. A telken lévő ingatlan 50%-os készültségű, szerkezetkész. Az ingatlan Kfü jelű különleges fürdő- és konferenciaközpont övezetbe tartozik.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2022.12.26 - 12:00
2022.12.27 - 12:00
2023.01.14 - 12:00
Nettó 80 000 000 Ft
Nettó 80 000 000 Ft
16.Fpk.170
P2895544

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-174567

Adós adatai

Cégnév:
ROYAL CASA INVESTMENT Kft. "f.a."
Székhely:
5700 Gyula, Jókai utca 20.
Cégjegyzékszám:
04-09-013753

Dokumentumok

2022.12.27 - 12:00
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 16.Fpk.170 ügyszámú nyilvános pályázat, a Configuro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-174567, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép.) felszámoló által a ROYAL CASA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-013753, székhely: 5700 Gyula, Jókai utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget
2022.12.09 - 19:40
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Configuro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-174567, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép.), mint a(z) ROYAL CASA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-013753, székhely: 5700 Gyula, Jókai utca 20.) Gyulai 16.Fpk.170/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. december 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895544
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. december 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 600 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a felszámoló OTP Banknál vezetett 11712004-22473112-00000000. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a 2022. december 21-ig 8:00 óráig, valamint azt az EÉR oldalán regisztrálni. Közleménybe kérjük rögzíteni: ROYAL CASA Kft. f.a. – ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kistelken kivett beépítetlen terület. A telken lévő ingatlan 50%-os készültségű, szerkezetkész. Az ingatlan Kfü jelű különleges fürdő- és konferenciaközpont övezetbe tartozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 80 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 80 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 29 800 m²
Állapota: építés alatt álló
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 80 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kistelek
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 3307
Ingatlan postai címe: 6760 Kistelek, hrsz. 3307
Művelési ág: kivett
Területnagyság: 29 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ROYAL CASA Investment Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog, végrehajtási jog

Az ingatlan tartozékai: 550 m2 mesterségesen kialakított víztározó

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan szabadon megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles átutalással a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással. Amennyiben nem banki átutalással történik a vételár megfizetése a tranzakcióval járó bankköltség a Vevő részére kiszámlázásra kerül, illetve a vételárhoz hozzáadódik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. A szerződés aláírására Budapesten kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgyak birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingatlan negyedik hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 100%-ában került rögzítésre. A 237/2009. (X.20) Korm r. 4.§.2(d) pontja alapján felszámoló a korábbi értékbecslést aktualizáltatta. Tekintettel arra, hogy a lokáció és a funkció tekintetében is speciális félkész felépítmény értéke a használaton kívüli állapot, az időközben bekövetkezett további állagromlás és a gazdasági környezet változása miatt tovább csökkent. A meghirdetett ingatlan iránt az előző három kiírás alkalmával kereslet nem mutatkozott, a zálogjogosult hitelező becsértéken nem kívánta átvenni az ingatlant, ezért (és fent írtak miatt) új likvidációs érték megállapítását kérte független szakértőtől a felszámoló. Az új becsérték/likvidációs érték 80.000.000,-Ft-ban került meghatározásra.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a ROYAL CASA Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégmásolatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja, valamint érvénytelenítse. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.A pályázónak nyilatkoznia kell vételi ajánlata mellékleteként arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi költségét megtéríti, ami az ingatlan vételárának 1%-a + ÁFA, de minimum 150.000,-Ft+ÁFA). Az adásvételi szerződést felszámoló által megbízott ügyvédi iroda készíti el, az aláírásra Budapesten kerül sor. A pályázathoz az ajánlati összeg nagyságáról szóló bankgaranciát, visszavonhatatlan hitelígérvényt, vagy ügyvédi letéti szerződést szükséges csatolni, mely dokumentum hitelt érdemlően igazolja, hogy az ajánlott vételárnak megfelelő pénzösszeg teljes egészében rendelkezésre áll, és eredményes pályázat esetén kizárólag a vételár kiegyenlítésére fordítható.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tenderfüzet 40.000,-Ft+ÁFA összegben megvásárolható, amely nem feltétele a pályázaton való részvételnek.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895544/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895544#tenderfuzet

Licitnapló

2022.12.27 - 12:00
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

2022.12.19 - 14:50P2895544F5798 kommentje

.

Tételek 1 db (1)

beépítetlen terület
50%-os készültségű, szerkezetkész. Az ingatlan Kfü jelű, különleges fürdő- és konferenciaközpont övezetbe tartozik. Elhelyezkedés belterületi, de kült...
Település:
Kistelek
Típus:
Telek
Terület:
29800 m2
Állapot:
Építés alatt álló
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Kistelken kivett beépítetlen terület. A telken lévő ingatlan 50%-os készültségű, szerkezetkész. Az ingatlan Kfü jelű különleges fürdő- és konferenciaközpont övezetbe tartozik.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2022.12.26 - 12:00
2022.12.27 - 12:00
2023.01.14 - 12:00
Nettó 80 000 000 Ft
Nettó 80 000 000 Ft
16.Fpk.170
P2895544

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-174567

Adós adatai

Cégnév:
ROYAL CASA INVESTMENT Kft. "f.a."
Székhely:
5700 Gyula, Jókai utca 20.
Cégjegyzékszám:
04-09-013753

Dokumentumok

2022.12.27 - 12:00
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 16.Fpk.170 ügyszámú nyilvános pályázat, a Configuro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-174567, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép.) felszámoló által a ROYAL CASA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-013753, székhely: 5700 Gyula, Jókai utca 20.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek
Az értékesítő a Felhasználói Szabályzatban foglalt kötelezettségének (eljárásba beengedés) nem tett eleget
2022.12.09 - 19:40
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Configuro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-174567, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15. B ép.), mint a(z) ROYAL CASA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-013753, székhely: 5700 Gyula, Jókai utca 20.) Gyulai 16.Fpk.170/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. december 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895544
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. december 27. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 14. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 600 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) a felszámoló OTP Banknál vezetett 11712004-22473112-00000000. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a 2022. december 21-ig 8:00 óráig, valamint azt az EÉR oldalán regisztrálni. Közleménybe kérjük rögzíteni: ROYAL CASA Kft. f.a. – ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Kistelken kivett beépítetlen terület. A telken lévő ingatlan 50%-os készültségű, szerkezetkész. Az ingatlan Kfü jelű különleges fürdő- és konferenciaközpont övezetbe tartozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 80 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 80 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 29 800 m²
Állapota: építés alatt álló
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 80 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Kistelek
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 3307
Ingatlan postai címe: 6760 Kistelek, hrsz. 3307
Művelési ág: kivett
Területnagyság: 29 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: ROYAL CASA Investment Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog, végrehajtási jog

Az ingatlan tartozékai: 550 m2 mesterségesen kialakított víztározó

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan szabadon megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles átutalással a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással. Amennyiben nem banki átutalással történik a vételár megfizetése a tranzakcióval járó bankköltség a Vevő részére kiszámlázásra kerül, illetve a vételárhoz hozzáadódik.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. A szerződés aláírására Budapesten kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgyak birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingatlan negyedik hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 100%-ában került rögzítésre. A 237/2009. (X.20) Korm r. 4.§.2(d) pontja alapján felszámoló a korábbi értékbecslést aktualizáltatta. Tekintettel arra, hogy a lokáció és a funkció tekintetében is speciális félkész felépítmény értéke a használaton kívüli állapot, az időközben bekövetkezett további állagromlás és a gazdasági környezet változása miatt tovább csökkent. A meghirdetett ingatlan iránt az előző három kiírás alkalmával kereslet nem mutatkozott, a zálogjogosult hitelező becsértéken nem kívánta átvenni az ingatlant, ezért (és fent írtak miatt) új likvidációs érték megállapítását kérte független szakértőtől a felszámoló. Az új becsérték/likvidációs érték 80.000.000,-Ft-ban került meghatározásra.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a ROYAL CASA Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégmásolatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant megtekintett és ismert minőségi és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja, valamint érvénytelenítse. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.A pályázónak nyilatkoznia kell vételi ajánlata mellékleteként arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződések ügyvédi költségét megtéríti, ami az ingatlan vételárának 1%-a + ÁFA, de minimum 150.000,-Ft+ÁFA). Az adásvételi szerződést felszámoló által megbízott ügyvédi iroda készíti el, az aláírásra Budapesten kerül sor. A pályázathoz az ajánlati összeg nagyságáról szóló bankgaranciát, visszavonhatatlan hitelígérvényt, vagy ügyvédi letéti szerződést szükséges csatolni, mely dokumentum hitelt érdemlően igazolja, hogy az ajánlott vételárnak megfelelő pénzösszeg teljes egészében rendelkezésre áll, és eredményes pályázat esetén kizárólag a vételár kiegyenlítésére fordítható.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A tenderfüzet 40.000,-Ft+ÁFA összegben megvásárolható, amely nem feltétele a pályázaton való részvételnek.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895544/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2895544#tenderfuzet

Licitnapló

2022.12.27 - 12:00
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

2022.12.19 - 14:50P2895544F5798 kommentje

.