Eljárás részletei

Ruhaipari árukészlet
1 tétel

Pályázat - STYL FASHION Ruhaipari Kft "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2023.02.06 - 09:41
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült [§ 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont].
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Ruhaipari árukészlet
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 10:00
2023.02.17 - 10:00
2023.03.04 - 15:00
Nettó 4 085 000 Ft
Nettó 1 430 000 Ft
5.Fpk.65
P2860235

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
STYL FASHION Ruhaipari Kft "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Cégjegyzékszám:
18-09-112557

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.06 - 09:41
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 5.Fpk.65 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a STYL FASHION Ruhaipari Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-112557, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült [§ 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont].
2023.02.02 - 10:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) STYL FASHION Ruhaipari Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-112557, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.65/2020 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2860235
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték átutalással kell megfizetni a Styl Fashion kft. f.a. Magnet Bank Zrt-nél vezetett, 16200106-11676115-00000000 számú bankszámlájára, oly módon, hogy az átutalás 2023. február 16. napján 10 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben a pályázat EÉR azonosítószámát és saját felhasználói azonosítószámot szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az a Pályázó, aki a megadott határidőn belül az ajánlati biztosíték összegét nem fizeti meg, és/vagy a közleményben téves adatot közöl, a pályázatból kizárásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ruhaipari árukészlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 085 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 430 000 forint. (a becsérték 35%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ruhaipari árukészlet

Típus: Árukészlet
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Végrehajtási jog a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.
Mennyisége: 2 970 db
Becsérték: 4 085 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árukészlet a kezdő időpontot követően megtekinthető. Kérjük, hogy megtekintési szándékukat az EÉR-en keresztül szíveskedjenek jelezni a felszámoló részére.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért napi nettó 20.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázaton azok a pályázók vehetnek részt, akik az azonosításhoz szükséges személyes iratokat az EÉR rendszerbe az eljáráshoz feltöltik 2023. február 16. napján 10 óráig. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000, -Ft + áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.
A nettó minimálár 1.430.000, - azaz nettó egymillió-négyszázharmincezer forint. A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.
A hirdetményben eladásra kínált ingatlan esetében a ötödik értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2860235/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.06 - 09:41
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Ruhaipari árukészlet
Típus:
Árukészlet
Mennyiség:
2970 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 4 085 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Végrehajtási jog a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.

Ismertető

Ruhaipari árukészlet
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 10:00
2023.02.17 - 10:00
2023.03.04 - 15:00
Nettó 4 085 000 Ft
Nettó 1 430 000 Ft
5.Fpk.65
P2860235

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1074 Budapest, Dohány utca 12.
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
STYL FASHION Ruhaipari Kft "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.
Cégjegyzékszám:
18-09-112557

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.06 - 09:41
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 5.Fpk.65 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a STYL FASHION Ruhaipari Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-112557, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült [§ 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont].
2023.02.02 - 10:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) STYL FASHION Ruhaipari Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-112557, székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 5.) Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.65/2020 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2860235
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték átutalással kell megfizetni a Styl Fashion kft. f.a. Magnet Bank Zrt-nél vezetett, 16200106-11676115-00000000 számú bankszámlájára, oly módon, hogy az átutalás 2023. február 16. napján 10 óráig jóváírásra kerüljön. Kérjük, hogy a közleményben a pályázat EÉR azonosítószámát és saját felhasználói azonosítószámot szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az a Pályázó, aki a megadott határidőn belül az ajánlati biztosíték összegét nem fizeti meg, és/vagy a közleményben téves adatot közöl, a pályázatból kizárásra kerül.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén tarthat nyilvános ártárgyalást [Cstv. 49/A. § (4) bekezdés, 17/2014. (II. 3.) Korm rendelet 26. §]. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ruhaipari árukészlet

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 085 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 430 000 forint. (a becsérték 35%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ruhaipari árukészlet

Típus: Árukészlet
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem Végrehajtási jog a NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága javára 283.692.188, -Ft adótartozás és járulékai erejéig.
Mennyisége: 2 970 db
Becsérték: 4 085 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árukészlet a kezdő időpontot követően megtekinthető. Kérjük, hogy megtekintési szándékukat az EÉR-en keresztül szíveskedjenek jelezni a felszámoló részére.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, az ingatlan őrzéséért napi nettó 20.000, -Ft összegű költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, eredeti aláírás címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 90 napos ajánlati kötöttség vállalását,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázaton azok a pályázók vehetnek részt, akik az azonosításhoz szükséges személyes iratokat az EÉR rendszerbe az eljáráshoz feltöltik 2023. február 16. napján 10 óráig. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 %-a +Áfát tartalmazó összeg, de legalább 75.000, -Ft + áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni.
A nettó minimálár 1.430.000, - azaz nettó egymillió-négyszázharmincezer forint. A minimálár alatti ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.
A hirdetményben eladásra kínált ingatlan esetében a ötödik értékesítésként kezeli a felszámoló az értékesítési folyamatot.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2860235/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.06 - 09:41
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.