Eljárás részletei

gyémánt és zafír drágakövek, óra szerkezet
0 tétel

Pályázat - INTERFIX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A felszámoló a pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

596 db különféle csiszolású gyémánt , 71 db zafír drágakő és 3 db óra-szerkezet a csatolt lista szerint
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.25 - 12:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 1 800 000 Ft
Nettó — Ft
17.Fpk.01-14-001055
P25306

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Adra Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-09-173345

Adós adatai

Cégnév:
INTERFIX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1119 Budapest, Petzvál József utca 44.
Cégjegyzékszám:
01-09-061545

Dokumentumok

2015.06.11 - 10:35
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.01-14-001055 ügyszámú nyilvános pályázat, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..) felszámoló által a INTERFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló a pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.01-14-001055 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..) felszámoló által a INTERFIX Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.01-14-001055 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 12 óra 00 perckor, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..) felszámoló által a INTERFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25306.
2015.05.07 - 09:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..), mint a(z) INTERFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.01-14-001055/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25306
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az irányár 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038 sz. számlájára (közlemény rovatba: INTERFIX Kft. „f.a.”- ajánlati biztosíték), vagy az Adra Holding Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

596 db különféle csiszolású gyémánt , 71 db zafír drágakő és 3 db óra-szerkezet a csatolt lista szerint

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Adra Holding Kft. székhelyén: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. 4/1. (40. kapucsengő)2015. május 14. (csütörtök) és 2015. május 21. (csütörtök): 13-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül banki átutalással az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038 sz. számlájára (közlemény rovatba: INTERFIX Kft. „f.a.” ) vagy készpénzben a szerződéskötéssel egy időben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételére a vételár kifizetésével egy időben kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat lebonyolítására a többszörösen módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2012. március 1-je után hatályos előírásai, továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzése jogosult személy aláírási címpéldányát - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. A Cstv. 49/A, (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél értékelési szempont a vételár nagysága. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése társaságok esetében a fordított adózás szabályai szerint történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25306/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

596 db különféle csiszolású gyémánt , 71 db zafír drágakő és 3 db óra-szerkezet a csatolt lista szerint
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.25 - 12:00
2015.06.09 - 12:00
Nettó 1 800 000 Ft
Nettó — Ft
17.Fpk.01-14-001055
P25306

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Adra Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-09-173345

Adós adatai

Cégnév:
INTERFIX Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1119 Budapest, Petzvál József utca 44.
Cégjegyzékszám:
01-09-061545

Dokumentumok

2015.06.11 - 10:35
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.01-14-001055 ügyszámú nyilvános pályázat, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..) felszámoló által a INTERFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló a pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.09 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.01-14-001055 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 9. 12 óra 00 perckor, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..) felszámoló által a INTERFIX Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.01-14-001055 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 12 óra 00 perckor, a Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..) felszámoló által a INTERFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P25306.
2015.05.07 - 09:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Adra Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173345, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.., levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13..), mint a(z) INTERFIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-061545, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.01-14-001055/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P25306
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 9. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az irányár 5 %-ának megfelelő ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának határidejéig az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038 sz. számlájára (közlemény rovatba: INTERFIX Kft. „f.a.”- ajánlati biztosíték), vagy az Adra Holding Kft. pénztárába készpénzben kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb nyolc napon belül vissza kell fizetni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

596 db különféle csiszolású gyémánt , 71 db zafír drágakő és 3 db óra-szerkezet a csatolt lista szerint

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Adra Holding Kft. székhelyén: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. 4/1. (40. kapucsengő)2015. május 14. (csütörtök) és 2015. május 21. (csütörtök): 13-15 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül banki átutalással az Adra Holding Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11706023-20016038 sz. számlájára (közlemény rovatba: INTERFIX Kft. „f.a.” ) vagy készpénzben a szerződéskötéssel egy időben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyak birtokbavételére a vételár kifizetésével egy időben kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat lebonyolítására a többszörösen módosított 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2012. március 1-je után hatályos előírásai, továbbá a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat gazdasági társaság esetén, a cégjegyzése jogosult személy aláírási címpéldányát - minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat. A Cstv. 49/A, (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékesítésénél értékelési szempont a vételár nagysága. A felszámoló felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 142. §-a értelmében az áfa megfizetése társaságok esetében a fordított adózás szabályai szerint történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékára vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít. Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása áll fenn, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett pályázatát a felszámoló nem veszi figyelembe.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P25306/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.