Eljárás részletei

üzletrész
0 tétel

Pályázat - RES 2006 Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett pályázati ajánlat, újból meghirdetésre kerül a vagyontárgy
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A RES 2006 Kft. "f.a." tulajdonát képező Busz-Vár Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tüzér u. 37., Cg.:19-09-506539, asz.: 12882461-2-41) 15.500.000,- Ft névértékű 100%-os üzletrésze.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 08:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 15 500 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-13-004782
P20137

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..
Cégjegyzékszám:
01-09-925264

Adós adatai

Cégnév:
RES 2006 Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
1082 Budapest, Honvéd utca 8.
Cégjegyzékszám:
01-09-913305

Dokumentumok

2015.06.18 - 09:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-13-004782 ügyszámú nyilvános pályázat, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a RES 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett pályázati ajánlat, újból meghirdetésre kerül a vagyontárgy

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-13-004782 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a RES 2006 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-13-004782 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 08 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a RES 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20137.
2015.04.30 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..), mint a(z) RES 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-13-004782/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20137
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 665 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással teljesíthető a PACTOREX Holding Kft., mint felszámoló 10102842-03229700-01000004 számú bankszámlájára "RES 2006 Kft. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, illetve az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszíti. Az eredménytelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege az eredmény kihirdetését követő nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A RES 2006 Kft. "f.a." tulajdonát képező Busz-Vár Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tüzér u. 37., Cg.:19-09-506539, asz.: 12882461-2-41) 15.500.000,- Ft névértékű 100%-os üzletrésze.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 500 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az EÉR rendszerén keresztül levelezés formájában.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az adásvétellel kapcsolatos valmennyi költséget viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát, gazdálkodó szervezet esetén a cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, - az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja, - ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi IL. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet, - az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, - a szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap, - az ajánlati ár fezetésmódjának egyértelmű meghatározását, - az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap, - az ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetésének igazolását.A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. Nyertes pályázó az adásvétellel és esetleges változásbejegyzéssel kapcoslatos valamennyi költséget viseli. Amennyiben több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártágyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen felhívás a felszmoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (Csődtörvény) 49/C. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elővásárlásra jogosultak e jogukat ezen időpontban gyakorolhatják kizárólagosan, ahol ebbéli jogusultságukat igazolniuk kell.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20137/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A RES 2006 Kft. "f.a." tulajdonát képező Busz-Vár Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tüzér u. 37., Cg.:19-09-506539, asz.: 12882461-2-41) 15.500.000,- Ft névértékű 100%-os üzletrésze.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.14 - 08:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 15 500 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-13-004782
P20137

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..
Cégjegyzékszám:
01-09-925264

Adós adatai

Cégnév:
RES 2006 Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
1082 Budapest, Honvéd utca 8.
Cégjegyzékszám:
01-09-913305

Dokumentumok

2015.06.18 - 09:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 23.Fpk.01-13-004782 ügyszámú nyilvános pályázat, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a RES 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett pályázati ajánlat, újból meghirdetésre kerül a vagyontárgy

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-13-004782 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a RES 2006 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.14 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-13-004782 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 14. 08 óra 00 perckor, a PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..) felszámoló által a RES 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P20137.
2015.04.30 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) PACTOREX Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925264, székhely: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33.., levelezési cím: 1137 Budapest,, Pozsonyi út 33..), mint a(z) RES 2006 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-913305, székhely: 1082 Budapest, Honvéd utca 8.) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-13-004782/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P20137
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 14. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 665 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással teljesíthető a PACTOREX Holding Kft., mint felszámoló 10102842-03229700-01000004 számú bankszámlájára "RES 2006 Kft. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, illetve az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszíti. Az eredménytelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összege az eredmény kihirdetését követő nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A RES 2006 Kft. "f.a." tulajdonát képező Busz-Vár Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tüzér u. 37., Cg.:19-09-506539, asz.: 12882461-2-41) 15.500.000,- Ft névértékű 100%-os üzletrésze.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 15 500 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az EÉR rendszerén keresztül levelezés formájában.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 30 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó az adásvétellel kapcsolatos valmennyi költséget viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát, gazdálkodó szervezet esetén a cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, - az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja, - ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi IL. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet, - az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, - a szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap, - az ajánlati ár fezetésmódjának egyértelmű meghatározását, - az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap, - az ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetésének igazolását.A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. Nyertes pályázó az adásvétellel és esetleges változásbejegyzéssel kapcoslatos valamennyi költséget viseli. Amennyiben több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártágyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Jelen felhívás a felszmoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (Csődtörvény) 49/C. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az elővásárlásra jogosultak e jogukat ezen időpontban gyakorolhatják kizárólagosan, ahol ebbéli jogusultságukat igazolniuk kell.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P20137/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.