Eljárás részletei

Thermál Hotel Zalakaros
1 tétel

Pályázat - Thermal Hotel Zalakaros Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: A hitelezőkkel való egyeztetést követően a felszámoló újabb értékesítési hirdetményt fog közzétenni.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Zalakaros 150/5 helyrajzi számú 99 819 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú kivett táborhely megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 14:29
2015.06.30 - 09:42
Nettó 1 000 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-12-020037
P19692

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám:
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév:
Thermal Hotel Zalakaros Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám:
20-09-072099

Dokumentumok

2015.07.01 - 12:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-12-020037 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Thermal Hotel Zalakaros „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A hitelezőkkel való egyeztetést követően a felszámoló újabb értékesítési hirdetményt fog közzétenni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.30 - 09:42
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-12-020037 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 09 óra 42 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Thermal Hotel Zalakaros „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 14:29
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-12-020037 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 14 óra 29 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Thermal Hotel Zalakaros „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19692.
2015.05.08 - 10:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Thermal Hotel Zalakaros „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-12-020037/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19692
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 14 óra 29 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 09 óra 42 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, melyet a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Thermal Hotel Zalakaros Kft. f.a. 73900078-18214813 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázóknak az értékelést, ártárgyalást követő nyolc napon belül visszafizeti, nyertes pályázó esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zalakaros 150/5 helyrajzi számú 99 819 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú kivett táborhely megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zalakaros, 150/5. helyrajzi számú kivett táborhely

Típus:
kivett táborhely
Területe:
99 819 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Zalakaros
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
150/5
Ingatlan postai címe:
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett táborhely
Területnagyság:
99 819 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Zalakaros, 150/5. helyrajzi számú kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan használati joggal, vezetékjoggal, keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetők, előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Thermal Hotel Zalakaros Kft. f.a. 73900078-18214813 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül átutalással esedékes.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről, - nyilatkozatot arról, hogy az ingatlanra érvényes határozott idejű bérleti szerződést átvállalja. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A felszámoló jelen felhívás alapján lebonyolítandó értékesítésen eleve érvénytelennek tekinti a nettó ajánlati ár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben ezen ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás feltételeit előzetesen a felszámoló ismerteti a résztvevőkkel. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanra 2015. október 31-én lejáró, határozott idejű bérleti szerződés van érvényben. A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően négy esetben jelent meg az ingatlanra hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. Az ingatlant bemutató tenderfüzet megvásárolható 50.000 Ft + ÁFA áron.
A nettó ajánlati ár megoszlása:
Zalakaros 150/5 hrsz telek 980.000.000 Ft
felépítmény 20.000.000 Ft

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19692/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19692#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Zalakaros, 150/5. helyrajzi számú kivett táborhely
Zalakaros, 150/5. helyrajzi számú kivett táborhely
Település:
Zalakaros
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett táborhely
Terület:
99819 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Zalakaros 150/5 helyrajzi számú 99 819 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú kivett táborhely megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.08 - 14:29
2015.06.30 - 09:42
Nettó 1 000 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-12-020037
P19692

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám:
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév:
Thermal Hotel Zalakaros Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám:
20-09-072099

Dokumentumok

2015.07.01 - 12:53
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-12-020037 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Thermal Hotel Zalakaros „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A hitelezőkkel való egyeztetést követően a felszámoló újabb értékesítési hirdetményt fog közzétenni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.30 - 09:42
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-12-020037 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 09 óra 42 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Thermal Hotel Zalakaros „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.08 - 14:29
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-12-020037 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 8. 14 óra 29 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Thermal Hotel Zalakaros „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P19692.
2015.05.08 - 10:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Thermal Hotel Zalakaros „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-072099, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 4.) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-12-020037/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P19692
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 8. 14 óra 29 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 09 óra 42 perc

Ajánlati biztosíték összege: 30 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, melyet a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Thermal Hotel Zalakaros Kft. f.a. 73900078-18214813 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelen pályázóknak az értékelést, ártárgyalást követő nyolc napon belül visszafizeti, nyertes pályázó esetén a befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Zalakaros 150/5 helyrajzi számú 99 819 m2 területű 1/1 tulajdoni hányadú kivett táborhely megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Zalakaros, 150/5. helyrajzi számú kivett táborhely

Típus:
kivett táborhely
Területe:
99 819 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Zalakaros
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
150/5
Ingatlan postai címe:
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett táborhely
Területnagyság:
99 819 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Zalakaros, 150/5. helyrajzi számú kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan használati joggal, vezetékjoggal, keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetők, előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Thermal Hotel Zalakaros Kft. f.a. 73900078-18214813 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül átutalással esedékes.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről, - nyilatkozatot arról, hogy az ingatlanra érvényes határozott idejű bérleti szerződést átvállalja. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A felszámoló jelen felhívás alapján lebonyolítandó értékesítésen eleve érvénytelennek tekinti a nettó ajánlati ár 50 %-át el nem érő összegű ajánlatokat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 15 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben ezen ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás feltételeit előzetesen a felszámoló ismerteti a résztvevőkkel. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanra 2015. október 31-én lejáró, határozott idejű bérleti szerződés van érvényben. A vagyontárgyak értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően négy esetben jelent meg az ingatlanra hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. Az ingatlant bemutató tenderfüzet megvásárolható 50.000 Ft + ÁFA áron.
A nettó ajánlati ár megoszlása:
Zalakaros 150/5 hrsz telek 980.000.000 Ft
felépítmény 20.000.000 Ft

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P19692/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P19692#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.