Eljárás részletei

ablakgyártó gépek
1 tétel

Pályázat - Célkonstrukt Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.04.21 - 10:09
A nyertes ár
Nettó 2 470 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Alumínium és műanyag ablakok gyártásához szükséges gépek, berendezések, sablonok
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.03 - 10:09
2015.04.21 - 10:09
Nettó 2 470 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 470 000 Ft
10.Fpk.08-2013-000384
P17519

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1132 Budapest, Alig utca 14..
Cégjegyzékszám:
01-09-680225

Adós adatai

Cégnév:
Célkonstrukt Kft "f.a."
Székhely:
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Cégjegyzékszám:
0809022222

Dokumentumok

2015.04.23 - 10:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 10.Fpk.08-2013-000384 ügyszámú nyilvános pályázat, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Célkonstrukt Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 470 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17519F1
Szerződéskötés dátuma: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.04.21 - 10:09
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.08-2013-000384 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 21. 10 óra 09 perckor, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Célkonstrukt Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.03 - 10:09
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.08-2013-000384 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 3. 10 óra 09 perckor, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Célkonstrukt Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17519.
2015.04.01 - 10:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) Célkonstrukt Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) Győri Törvényszék 10.Fpk.08-2013-000384/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17519
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 3. 10 óra 09 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 21. 10 óra 09 perc

Ajánlati biztosíték összege: 123 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a CÉLKONSTRUKT Kft. „fa” részére a Gránit Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10156418 -00000000 bankszámlaszámra „bánatpénz” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni.Határideje 2015. április 20. 24.00 óra

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Alumínium és műanyag ablakok gyártásához szükséges gépek, berendezések, sablonok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 470 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipari gépek

Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
vegyes
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
74 db
Becsérték:
2 470 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2015 április 7-én, 9-11.00 között, illetve 2015. április 14-én 9.00-11.00 között, Győr, Fehérvári u. 75 szám alatt, dr. Sóvágó Gyula felszámolóbiztossal telefonon, legkésőbb a megtekintést megelőző napon, előre egyeztetetten. (T.06-30-398-6910)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül köteles elszállítani. Késedelmes szállítás esetén vevő napi 5.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét, a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját. meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát, aláírásmintáját vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványa, lakcímkártyáját a pályázó által megajánlott (nettó vételár + ÁFA megjelölésű) vételárat, A megajánlott vételár rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben - a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el, amelyet legkésőbb a szerződés aláírásakor eredeti okiratban a felszámoló részére ár is kell adni. Az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 45 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az ajánlattevő az ingóságot érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni. A felszámoló az eredményes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázó pályázatát részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár bruttó összegben került megjelölésre, az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely napon az Eladó javára átutalt összegeket a CÉLKONSTRUKT Kft. „fa”, javára a felszámoló GRÁNIT BANK Zrt.-nél vezetett hivatkozott bankszámláján a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbáamennyiben Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előirt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá•amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előirt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbáaz Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő a bánatpénzként előzetesen letett összeget elveszti, •a vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni,továbbáa vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben ( EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17519/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.21 - 10:09
A pályázat véget ért
2015.04.03 - 10:09
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.20 - 22:38P17519F1 kommentje

T.cim! A pályázaton még módosítani szeretnék a banki zárolás dokumentumát szeretném feltölteni de nem tudom!! kérem SOS segítséget

2015.04.20 - 22:38P17519F1 kommentje

T.cim! A pályázaton még módosítani szeretnék a banki zárolás dokumentumát szeretném feltölteni de nem tudom!! kérem SOS segítséget

Tételek 1 db (1)

ipari gépek
Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
vegyes
Mennyiség:
74 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 2 470 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Alumínium és műanyag ablakok gyártásához szükséges gépek, berendezések, sablonok
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.03 - 10:09
2015.04.21 - 10:09
Nettó 2 470 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 470 000 Ft
10.Fpk.08-2013-000384
P17519

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FREGAT CONSULT Felszámoló, Reorganizációs, Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1132 Budapest, Alig utca 14..
Cégjegyzékszám:
01-09-680225

Adós adatai

Cégnév:
Célkonstrukt Kft "f.a."
Székhely:
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Cégjegyzékszám:
0809022222

Dokumentumok

2015.04.23 - 10:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 10.Fpk.08-2013-000384 ügyszámú nyilvános pályázat, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Célkonstrukt Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 470 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P17519F1
Szerződéskötés dátuma: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.04.21 - 10:09
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.08-2013-000384 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 21. 10 óra 09 perckor, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Célkonstrukt Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.03 - 10:09
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.08-2013-000384 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 3. 10 óra 09 perckor, a Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..) felszámoló által a Célkonstrukt Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P17519.
2015.04.01 - 10:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Fregat Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-680225, székhely: 1132 Budapest, Alig utca 14.., levelezési cím: 1132 Budapest, Alig utca 14..), mint a(z) Célkonstrukt Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 0809022222, székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.) Győri Törvényszék 10.Fpk.08-2013-000384/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P17519
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 3. 10 óra 09 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. április 21. 10 óra 09 perc

Ajánlati biztosíték összege: 123 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a CÉLKONSTRUKT Kft. „fa” részére a Gránit Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10156418 -00000000 bankszámlaszámra „bánatpénz” közleményi megjegyzés feltüntetésével kell átutalni.Határideje 2015. április 20. 24.00 óra

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az ÉRT. Rendelet szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Alumínium és műanyag ablakok gyártásához szükséges gépek, berendezések, sablonok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 470 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: ipari gépek

Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
vegyes
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
74 db
Becsérték:
2 470 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2015 április 7-én, 9-11.00 között, illetve 2015. április 14-én 9.00-11.00 között, Győr, Fehérvári u. 75 szám alatt, dr. Sóvágó Gyula felszámolóbiztossal telefonon, legkésőbb a megtekintést megelőző napon, előre egyeztetetten. (T.06-30-398-6910)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló által elfogadott vételárat a vevőnek legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő nyolc (8) napon belül banki átutalással kell maradéktalanul megfizetnie.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a vételi ajánlat elfogadásától (az eredményhirdetés) számított tizenöt (15) napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemeket a vevő a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül köteles elszállítani. Késedelmes szállítás esetén vevő napi 5.000,- Ft kötbért köteles fizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű (a működésképességre, rendeltetésszerű használhatóságra, esztétikai kivitelre, működőképességre, sérülésekre, hiányosságokra stb. is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlattevő nevét, székhelyét vagy címét, képviselője nevét, a gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és képviselője hiteles aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját. meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogosult hiteles aláírási címpéldányát, aláírásmintáját vagy magánszemély meghatalmazó esetén a személyi igazolványa, lakcímkártyáját a pályázó által megajánlott (nettó vételár + ÁFA megjelölésű) vételárat, A megajánlott vételár rendelkezésre állását – az ajánlati biztosítékot meghaladó részben - a pályázónak igazolnia kell. Igazolásként az erre a célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állásának banki igazolása, vagy bankgarancia, vagy ügyvédi letétbe helyezés hitelt érdemlő igazolása fogadható el, amelyet legkésőbb a szerződés aláírásakor eredeti okiratban a felszámoló részére ár is kell adni. Az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 45 napig fennálló - ajánlati kötöttsége vállalásáról. Az ajánlattevő az ingóságot érintő valamennyi adatot, tényt, információt, hatósági előírást, joghelyzetet, saját költségére és üzleti kockázatára maga köteles teljes körűen felmérni, tájékozódni és ennek alapján a vételi ajánlatát megtenni. A licitálónak a pályázat minden oldalát olvasható aláírással, adószámmal rendelkező személy vagy szervezet esetén pedig bélyegzőlenyomattal is el kell látni. A felszámoló az eredményes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázó pályázatát részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár bruttó összegben került megjelölésre, az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Vevő általi pénzfizetések (banki átutalások) azon a napon minősülnek teljesítettnek, amely napon az Eladó javára átutalt összegeket a CÉLKONSTRUKT Kft. „fa”, javára a felszámoló GRÁNIT BANK Zrt.-nél vezetett hivatkozott bankszámláján a számlát vezető pénzintézet jóváírja, továbbáamennyiben Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előirt határidőn belül, a késedelmes fizetés esetén évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak megfizetni, továbbá•amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget az előirt határidőn belül, a késedelem 5. napjától kezdődően az Eladót elállási jog illeti meg, továbbáaz Eladói elállási jog érvényesítése esetén a Vevő a bánatpénzként előzetesen letett összeget elveszti, •a vagyonértékesítéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő mindennemű illetékek, átírási és egyéb költséget köteles a Vevő a vételáron felül megfizetni,továbbáa vételi ajánlatot az Eladó úgy tekinti, hogy a Cégközlönyben megjelenő Értékesítési Hirdetményben és az Elektronikus Értékesítési Rendszerben ( EÉR) jelölt értékesítési feltételeket továbbá a vételi ajánlatra vonatkozó feltételeket a vevő teljes körűen megértette, tudomásul vette, elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P17519/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.21 - 10:09
A pályázat véget ért
2015.04.03 - 10:09
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.20 - 22:38P17519F1 kommentje

T.cim! A pályázaton még módosítani szeretnék a banki zárolás dokumentumát szeretném feltölteni de nem tudom!! kérem SOS segítséget

2015.04.20 - 22:38P17519F1 kommentje

T.cim! A pályázaton még módosítani szeretnék a banki zárolás dokumentumát szeretném feltölteni de nem tudom!! kérem SOS segítséget