Eljárás részletei

nyomdai gépek.
0 tétel

Pályázat - SZINERGIA-PRINT Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.04.24 - 14:00
A nyertes ár
Nettó 1 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

A SZINERGIA-PRINT Kft. „fa” tulajdonában lévő különféle nyomdai gépek. Típus: nyomdagépek SIGLOCH kötőgép (üzemképtelen) 1. db. Purlux irkafűző (üzemképtelen) 1. db. Maxima vágógép (üzemképtelen) 1. db. Dominant nyomdagép (üzemképtelen) 1. db. Adpack csomagológép (üzemképtelen) 1. db. Purlux főzőfej (üzemképtelen) 1. db. Maxima vágógép (üzemképtelen) 1 db. Poligraph vágógép (üzemképtelen) 1. db. Nyomdai levilágító gép (üzemképtelen) 1. db. Lamináló gép (üzemképtelen) 1. db. Adast nyomdagép (üzemképes-szétszedett állapotban) 1. db.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.09 - 10:00
2015.04.24 - 14:00
Nettó 32 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 400 000 Ft
32. Fpk. 01-11-007853
P15790

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
SZINERGIA-PRINT Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1164 Budapest, Csókakő utca 35.
Cégjegyzékszám:
cg. 01-09-719081

Dokumentumok

2015.05.05 - 13:37
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 32. Fpk. 01-11-007853 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a SZINERGIA-PRINT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: cg. 01-09-719081, székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15790F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.04.24 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32. Fpk. 01-11-007853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a SZINERGIA-PRINT Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: cg. 01-09-719081, székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.09 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32. Fpk. 01-11-007853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 9. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a SZINERGIA-PRINT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: cg. 01-09-719081, székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790.
2015.03.27 - 16:01
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) SZINERGIA-PRINT Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: cg. 01-09-719081, sz?khely: 1164 Budapest, Cs?kak? utca 35.) F?v?rosi T?rv?nysz?k 32. Fpk. 01-11-007853/13.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15790
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 9. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 24. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 960?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott g?pj?rm? tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093 sz?m? sz?ml?j?ra ?SZINERGIA-PRINT KFT. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

A SZINERGIA-PRINT Kft. ?fa? tulajdon?ban l?v? k?l?nf?le nyomdai g?pek.T?pus: nyomdag?pekSIGLOCH k?t?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Purlux irkaf?z? (?zemk?ptelen) 1. db. Maxima v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Dominant nyomdag?p (?zemk?ptelen) 1. db. Adpack csomagol?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Purlux f?z?fej (?zemk?ptelen) 1. db. Maxima v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1 db. Poligraph v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Nyomdai levil?g?t? g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Lamin?l? g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Adast nyomdag?p (?zemk?pes-sz?tszedett ?llapotban) 1. db.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 32?000?000 forint.


Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ing?s?gok megtekinthet?ek Budapest, Cs?kak? utca 35. c?men. El?zetesen egyeztetett id?pontban.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a szerz?d?sk?t?ssel egyidej?leg.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozatt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat a szerz?d?sk?t?ssel egyidej?leg ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 20.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790/tetelek.pdf

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790#tenderfuzet

Licitnapló

2015.04.24 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.09 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.23 - 15:27P15790F1 kommentje

Több fájlmellékletet kellene csatolnunk a pályázathoz, viszont az űrlapra csak egyet lehet feltölteni. Mi a teendő?

Ismertető

A SZINERGIA-PRINT Kft. „fa” tulajdonában lévő különféle nyomdai gépek. Típus: nyomdagépek SIGLOCH kötőgép (üzemképtelen) 1. db. Purlux irkafűző (üzemképtelen) 1. db. Maxima vágógép (üzemképtelen) 1. db. Dominant nyomdagép (üzemképtelen) 1. db. Adpack csomagológép (üzemképtelen) 1. db. Purlux főzőfej (üzemképtelen) 1. db. Maxima vágógép (üzemképtelen) 1 db. Poligraph vágógép (üzemképtelen) 1. db. Nyomdai levilágító gép (üzemképtelen) 1. db. Lamináló gép (üzemképtelen) 1. db. Adast nyomdagép (üzemképes-szétszedett állapotban) 1. db.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.09 - 10:00
2015.04.24 - 14:00
Nettó 32 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 400 000 Ft
32. Fpk. 01-11-007853
P15790

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
SZINERGIA-PRINT Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1164 Budapest, Csókakő utca 35.
Cégjegyzékszám:
cg. 01-09-719081

Dokumentumok

2015.05.05 - 13:37
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 32. Fpk. 01-11-007853 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a SZINERGIA-PRINT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: cg. 01-09-719081, székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P15790F2
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.04.24 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32. Fpk. 01-11-007853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a SZINERGIA-PRINT Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: cg. 01-09-719081, székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.09 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32. Fpk. 01-11-007853 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 9. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a SZINERGIA-PRINT Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: cg. 01-09-719081, székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790.
2015.03.27 - 16:01
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) SZINERGIA-PRINT Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: cg. 01-09-719081, sz?khely: 1164 Budapest, Cs?kak? utca 35.) F?v?rosi T?rv?nysz?k 32. Fpk. 01-11-007853/13.. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15790
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 9. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 24. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 960?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott g?pj?rm? tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093 sz?m? sz?ml?j?ra ?SZINERGIA-PRINT KFT. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

A SZINERGIA-PRINT Kft. ?fa? tulajdon?ban l?v? k?l?nf?le nyomdai g?pek.T?pus: nyomdag?pekSIGLOCH k?t?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Purlux irkaf?z? (?zemk?ptelen) 1. db. Maxima v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Dominant nyomdag?p (?zemk?ptelen) 1. db. Adpack csomagol?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Purlux f?z?fej (?zemk?ptelen) 1. db. Maxima v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1 db. Poligraph v?g?g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Nyomdai levil?g?t? g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Lamin?l? g?p (?zemk?ptelen) 1. db. Adast nyomdag?p (?zemk?pes-sz?tszedett ?llapotban) 1. db.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 32?000?000 forint.


Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ing?s?gok megtekinthet?ek Budapest, Cs?kak? utca 35. c?men. El?zetesen egyeztetett id?pontban.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a szerz?d?sk?t?ssel egyidej?leg.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: A v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozatt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat a szerz?d?sk?t?ssel egyidej?leg ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 20.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790/tetelek.pdf

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15790#tenderfuzet

Licitnapló

2015.04.24 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.09 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.23 - 15:27P15790F1 kommentje

Több fájlmellékletet kellene csatolnunk a pályázathoz, viszont az űrlapra csak egyet lehet feltölteni. Mi a teendő?