Eljárás részletei

Kisbéren található kivett épület udvar, ipartelep,
0 tétel

Pályázat - Lochinvar Hungary Ingatlanhasznosító KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A vételár nagysága nem megfelelő
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Kisbér, Kossuth u. 9-11. szám alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-ú.: kivett épület udvar, ipartelep, magánút megnevezésű; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni hányadú, (bejegyző határozat száma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 10:00
2015.04.27 - 14:00
Nettó 68 000 000 Ft
Nettó — Ft
6. Fpk. 11-12-070561
P15787

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Lochinvar Hungary Ingatlanhasznosító KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "f.a."
Székhely:
2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.
Cégjegyzékszám:
Cg. 1109003149

Dokumentumok

2015.08.05 - 10:56
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A vételár nagysága nem megfelelő

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787.
2015.03.27 - 14:29
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) Lochinvar Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg. 1109003149, sz?khely: 2870 Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) Tatab?nyai T?rv?nysz?k 6. Fpk. 11-12-070561/11. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15787
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 10. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 27. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 2?240?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott ingatlan tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Kft. ?fa? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093-00000000 sz?m? sz?ml?j?ra ?Lochinvar Kft. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot t?v? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Kisb?r, Kossuth u. 9-11. sz?m alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-?.: kivett ?p?let udvar, ipartelep, mag?n?t megnevez?s?; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni h?nyad?, (bejegyz? hat?rozat sz?ma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 68?000?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ingatlan megtekinthet? a Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9-11. c?men. Tov?bbi felvil?gos?t?st ny?jt dr. Szentenszki Istv?n felsz?mol?biztos(tel:1/354-0985)

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a v?tel?r szerz?d?sk?t?st k?vet? 60 napon bel?l.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti a az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be. Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozattt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az Els? AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat 60 napon bel?l ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 50.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787/tetelek.pdf

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Kisbér, Kossuth u. 9-11. szám alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-ú.: kivett épület udvar, ipartelep, magánút megnevezésű; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni hányadú, (bejegyző határozat száma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.10 - 10:00
2015.04.27 - 14:00
Nettó 68 000 000 Ft
Nettó — Ft
6. Fpk. 11-12-070561
P15787

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1027 Budapest, Frankel Leó út 11..
Cégjegyzékszám:
01-10-046981

Adós adatai

Cégnév:
Lochinvar Hungary Ingatlanhasznosító KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "f.a."
Székhely:
2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.
Cégjegyzékszám:
Cg. 1109003149

Dokumentumok

2015.08.05 - 10:56
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A vételár nagysága nem megfelelő

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.10 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6. Fpk. 11-12-070561 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 10. 10 óra 00 perckor, a Agro Alba Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11.., levelezési cím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11..) felszámoló által a Lochinvar Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg. 1109003149, székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787.
2015.03.27 - 14:29
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Agro Alba Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-046981, sz?khely: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11.., levelez?si c?m: 1027 Budapest, Frankel Le? ?t 11..), mint a(z) Lochinvar Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: Cg. 1109003149, sz?khely: 2870 Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9. utca 9-11.) Tatab?nyai T?rv?nysz?k 6. Fpk. 11-12-070561/11. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15787
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 10. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 27. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 2?240?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak a megp?ly?zott ingatlan tekintet?ben meghat?rozott aj?nlati biztos?t?kot (b?natp?nz) a p?ly?zat beny?jt?sa el?tt kell befizetni a felsz?mol? Kft. ?fa? Magnet Bankn?l vezetett 16200010-63474093-00000000 sz?m? sz?ml?j?ra ?Lochinvar Kft. ?fa? b?natp?nz? k?zlem?nnyel.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nytelen, az aj?nlati biztos?t?kot a felsz?mol? 8 munkanapon bel?l visszautalja. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, a a felsz?mol? az aj?nlati biztos?t?kot nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?tja, a t?bbi p?ly?z?nak pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszeg?t az eredm?nyhirdet?s napj?t?l- a Cstv. 49/A.?.(4) bekezd?s szerinti ?rt?rgyal?s eset?n az ?rt?rgyal?s eredm?nyhirdet?se napj?t?l-, sz?m?tott 8 munkanapon bel?l vissza kell utalni. Az aj?nlati biztos?t?kot a p?ly?z? abban az esetben vesz?ti el, ha a szerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?lt okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertes p?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.?(4) bekezd?s szerinti aj?nlatot t?v? p?ly?z? az elrendelt elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem vesz r?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Kisb?r, Kossuth u. 9-11. sz?m alatti, 4/7, 4/11, 4/12 hrsz-?.: kivett ?p?let udvar, ipartelep, mag?n?t megnevez?s?; 10691m2-es , 1/1 tulajdoni h?nyad?, (bejegyz? hat?rozat sz?ma: 36287/2001.09.05, 32240/2/2004.04.23, 36240/3/2012.07.11)

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 68?000?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: Az ?rt?kes?t?sre ker?l? ingatlan megtekinthet? a Kisb?r, Kossuth Lajos u. 9-11. c?men. Tov?bbi felvil?gos?t?st ny?jt dr. Szentenszki Istv?n felsz?mol?biztos(tel:1/354-0985)

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: ?tutal?ssal, a v?tel?r szerz?d?sk?t?st k?vet? 60 napon bel?l.A v?tel?r kifizet?s?n k?v?l a p?ly?z?nak m?s k?telezetts?get nem kell v?llalnia.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l kell megk?tni, a szerz?d?sk?t?s tov?bbi felt?tele az ?zemeltet? sz?m?ra t?rt?nt 1%-os jutal?k fizet?si k?telezetts?g megfizet?se.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A p?ly?zatok bont?s?ra a p?ly?zati hat?rid? lej?rt?t k?vet? 8 napon bel?l ker?l sor. Az ?rt?kel?sr?l sz?l? jegyz?k?nyvet p?ly?zatbont?st?l sz?m?tott 20 napon bel?l a felsz?mol? elk?sz?ti ?s a jegyz?k?nyv szkennelt v?ltozat?t felt?lti az E?R fel?let?re, ahol a p?ly?z?k ?ltal megtekinthet?. A felsz?mol? az ?rv?nyes p?ly?zatok k?z?l a magasabb egy?sszeg? v?tel?rat tartalmaz? aj?nlatot r?szes?ti el?nyben. A felsz?mol? csak a v?tel?r ?sszeg?t veszi figyelembe az ?rt?kel?sn?l. A felsz?mol? t?bb megfelel? azonos ?rt?k? ( a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10 %-al elt?r?) p?ly?zat eset?n nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart. Az ?rt?rgyal?sr?l az E?R rendszer ig?nybev?tel?vel, ?zenet ?tj?n ?rtes?ti a az online ?rt?rgyal?si fordul?r?l, annak kezd? ?s z?r? id?pontj?r?l az ?rdekelteket. Felsz?mol? eredm?nytelennek nyilv?n?tja a p?ly?zati elj?r?st, ha a p?ly?zati ki?r?sban meghat?rozott felt?teleknek megfelel? aj?nlatot nem adtak be. Jelen hirdetm?nyre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet ?s a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkoz? szab?lyai az ir?nyad?ak.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal. A nyilatkozattt?telre 10 napos hat?rid?t biztos?t a felsz?mol?. A felsz?mol? az ?rt?kes?t?ssel kapcsolatban ?r?sos aj?nlatokat k?r beny?jtani, melyeket az Els? AGRO-ALBA Zrt. ?ltal felt?lt?tt hirdetm?ny alapj?n az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszer (E?R) ig?nybev?tel?vel, elektronikusan ny?jthat? be. Az aj?nlatoknak tartalmazniuk kell: A p?ly?z? nev?t, sz?khely?t, az azonos?t?sra alkalmas tov?bbi adatokat, gazd?lkod? szervezetek hat?lyos c?gkivonat?t, a c?gjegyz?sre jogosult vezet? tisztvisel?(k) al??r?si c?mp?ld?ny?t, az aj?nlott v?tel?rat, nyilatkozatot 60 napos aj?nlati k?t?tts?g v?llal?s?r?l. K?telezetts?gv?llal?i nyilatkozatot, hogy az ad?s v?teli szerz?d?st az ?rt?kel?si jegyz?k?nyv E?R rendszerben t?rt?nt megjelen?s?t?l sz?m?tott 15 napon bel?l megk?ti ?s a v?tel?rat 60 napon bel?l ?tutalja. Az aj?nlati biztos?t?k befizet?s?nek igazol?s?t a p?ly?zat beny?jt?s?ig. A meghirdetett ingatlanr?l r?szletes tenderf?zet k?sz?lt, mely az E?R rendszerben megtekinthet?, illetve let?lthet?, el?zetes k?lts?gt?r?t?s ellen?ben. A k?lts?gt?r?t?s ?sszege 50.000,- Ft + ?FA, amelyet a p?ly?z? az E?R elektronikus fizet?si fel?let?n teljes?thet. A p?ly?zat beny?jt?s?nak nem felt?tele a tenderf?zet megv?s?rl?sa.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787/tetelek.pdf

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett r?szletes tender f?zet megv?s?rolhat? az al?bbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P15787#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.