Eljárás részletei

Gyöngyösi ipari ingatlanok
2 tétel

Pályázat - Csépány és Társai Zöldség-Gyümölcs és Konzervipari Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.05.11 - 13:43
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Gyöngyös belterületén ipari ingatlanok. A meghirdetett ingatlanokat (1., 2. tétel)a felszámoló kizárólagosan együttesen kívánja értékesíteni. Vételi ajánlatot egyben lehet tenni. Az ingatlan értékesítés mentes általános forgalmi adó alól a 2007.évi CXXVII.törvény 86.§ (1)j.) pontja szerint.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.13 - 09:00
2015.04.27 - 14:00
Nettó 150 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.10-13-000539
P15565

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1122 Budapest, Városmajor utca 74..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
Csépány és Társai Zöldség-Gyümölcs és Konzervipari Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.
Cégjegyzékszám:
10-09-021478

Dokumentumok

2015.05.11 - 13:43
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.10-13-000539 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a Csépány és Társai Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-021478, székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.10-13-000539 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a Csépány és Társai Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-021478, székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.13 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.10-13-000539 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 13. 09 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a Csépány és Társai Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-021478, székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15565.
2015.03.27 - 08:32
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Kvant?l Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-364827, sz?khely: 1122 Budapest, V?rosmajor utca 74.., levelez?si c?m: 1122 Budapest, V?rosmajor utca 74..), mint a(z) Cs?p?ny ?s T?rsai Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 10-09-021478, sz?khely: 3200 Gy?ngy?s, Kar?csondi ?t 1/A.) Egri T?rv?nysz?k 3.Fpk.10-13-000539/3. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15565
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 13. 09 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 27. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 4?700?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak az aj?nlati biztos?t?kot ?tutal?ssal a Cs?p?ny ?s T?rsai Kft. f.a. CIB Bank Zrt. gy?ngy?si fi?kj?n?l vezetett 10700299-04113403-51100005 sz?m? sz?ml?j?ra kell megfizetni, a melyr?l az igazol?st csatolni kell a p?ly?zathoz.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: K?rj?k, hogy az ?tutal?s k?zlem?ny rovat?ba sz?veskedjenek felt?ntetni: ?Cs?p?ny ?s T?rsai Kft. f.a. aj?nlati biztos?t?k?. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, azaj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t?sra ker?l, a t?bbi p?ly?z?eset?ben pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege az eredm?nyhirdet?s napj?t?l sz?m?tott 8munkanapon bel?l visszautal?sra ker?l. T?j?koztatjuk a p?ly?z?kat, hogy amennyiben az ad?sv?teliszerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertesp?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. ? (4) bekezd?sszerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem veszr?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p vagy azt az elektronikus ?rt?rgyal?son k?v?l m?dos?tja, az aj?nlati biztos?t?kot elvesz?ti. Nem j?r vissza az aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?nak, ha az a 30 napos aj?nlati k?t?tts?g id?tartama alatt az aj?nlat?t visszavonja. A Cstv. 49/A.? (4) bekezd?se ?rtelm?ben t?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?banlegfeljebb 10 %-kal elt?r?) aj?nlat eset?n a felsz?mol? nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Gy?ngy?s belter?let?n ipari ingatlanok. A meghirdetett ingatlanokat (1., 2. t?tel)a felsz?mol? kiz?r?lagosan egy?ttesen k?v?nja ?rt?kes?teni. V?teli aj?nlatot egyben lehet tenni. Az ingatlan ?rt?kes?t?s mentes ?ltal?nos forgalmi ad? al?l a 2007.?vi CXXVII.t?rv?ny 86.? (1)j.) pontja szerint.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 150?000?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: kivett telephely, ?p?let "Binder" sz?r?t? ?s rakt?rcsarnok

T?pus:
ipari ingatlan
Ter?lete:
76?050 m?
?llapota:
?tlagos
K?zm?ves?tetts?g foka:
r?szlegesen k?zm?ves?tett
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gy?ngy?s
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
2747
Ingatlan postai c?me:
3200 Gy?ngy?s, Kar?csondi ?t 1/A.
Ter?letnagys?g:
76?050 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
kivett telephely, ?p?let "Binder" sz?r?t? ?s rakt?rcsarnok

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): - Szennyv?z-elvezet?si szolgalmi jog ?s hozz?j?rul?si szolgalmi jog 595 m2 ter?letre Gy?ngy?s V?ros ?nkorm?nyzata r?sz?re- Jelz?logjog 105.000.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig az Magyar Fejleszt?si Bank Zrt. r?sz?re- Keretbiztos?t?ki jelz?logjog 500.000.000.-Ft. erej?ig a Raiffeisen Bank Zrt. r?sz?re- Vezet?kjog jog 1698 m2 ter?letre ?M?SZ H?l?zati Kft. r?sz?re- V?zvezet?si szolgalmi jog 50 m2 ter?letre Gy?ngy?s V?ros ?nkorm?nyzata r?sz?re- V?grehajt?si jog 10.176.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig a NAV Heves Megyei Ad?igazgat?s?ga r?sz?re

Ingatlan ?llapota: ?tlagos

2. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: kivett saj?t haszn?lat? ?t

T?pus:
telek
Ter?lete:
3?492 m?
?llapota:
?tlagos
K?zm?ves?tetts?g foka:
k?zm?ves?tetlen
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gy?ngy?s
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
2749
Ingatlan postai c?me:
3200 Gy?ngy?s, hrsz. 2749
M?vel?si ?g:
kivett
Ter?letnagys?g:
3?492 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
kivett saj?t haszn?lat? ?t

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): - Jelz?logjog 105.000.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig a Magyar Fejleszt?si Bank Zrt. r?sz?re- Keretbiztos?t?ki jelz?logjog 500.000.000.-Ft. erej?ig a Raiffeisen Bank Zrt. r?sz?re- Vezet?kjog jog 504 m2 ter?letre ?M?SZ H?l?zati Kft. r?sz?re- V?grehajt?si jog 10.176.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig a NAV Heves Megyei Ad?igazgat?s?ga r?sz?re

Ingatlan ?llapota: ?tlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A vagyonelemek el?re egyeztetett id?pontban megtekinthet?ek. Az id?pontotegyeztet?s miatt k?rj?k a Kvant?l Kft-t keress?k a 06-37-500-108 telefonsz?mon.Az ?rt?kes?t?sre felk?n?lt vagyont?rgyakat a felsz?mol? a kell?kszavatoss?g kiz?r?s?val, megtekintett ?llapotban ?rt?kes?ti.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A vev? az aj?nlati biztos?t?kon fel?l fennmarad?v?tel?rat a szerz?d?sk?t?st?l sz?m?tott 30 napon bel?l banki ?tutal?ssal, sz?mla ellen?benegy?sszegben k?teles megfizetni az elad? r?sz?re.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Szerz?d?sk?t?sre a p?ly?zat eredm?nyhirdet?s?t k?vet? 30napon bel?l ker?l sor.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: Az ingatlanok tulajdonba ad?sa a v?tel?r teljes megfizet?s?t k?vet? munkanapon t?rt?nik.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A Ki?r? azt az aj?nlatot min?s?ti el?ny?sebbnek, amelyben magasabb v?tel?r szerepel. Az egyes ingatlanok hat?rozott idej? b?rleti szerz?d?ssel jelenleg hasznos?tottak. Az aj?nlattev?nek az ?rv?nyben l?v? b?rleti szerz?d?st ?t kell v?llalni. A b?rl? 2016.02.03. napj?ig szerz?d?s alapj?n el?v?s?rl?sra jogosult a Gy?ngy?s, 2747.-? hrsz. ingatlan vonatkoz?s?ban. Egy?b k?telezetts?gek ?tv?llal?s?ra a p?ly?z?nak nem kell aj?nlatot tennie.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A meghirdetett ingatlanokat a felsz?mol? kiz?r?lagosan egy?ttesen k?v?nja ?rt?kes?teni. V?teli aj?nlatot egyben lehet tenni. Az Aj?nlattev?nek aj?nlat?ban 30 napos aj?nlati k?t?tts?get kell v?llalnia. A p?ly?zaton term?szetes szem?lyek, illetve jogk?pess?ggel rendelkez? gazdas?gi t?rsas?gok ?s egy?b szervezetek vehetnek r?szt, k?pviseleti jogosults?g igazol?sa mellett.Az aj?nlatnak tartalmaznia kell - mag?nszem?ly eset?n szem?lyi igazolv?ny, lakc?mk?rtya, ad?igazolv?ny m?solata- egy?ni v?llalkoz? eset?n egy?ni v?llalkoz?i igazolv?ny, vagy jogszab?ly szerinti igazol?sa- gazdas?gi t?rsas?g, ill. egy?b szervezet eset?n a jogk?pess?get igazol?, 30 napn?l nem r?gebbi c?gkivonat, ill. a nyilv?ntart?sba v?telr?l sz?l? 30 napn?l nem r?gebbi igazol?s, valamint a c?gjegyz?sre ill. al??r?sra jogosult al??r?si c?mp?ld?ny?t- aj?nlott nett? v?tel?rat- a v?tel?r megfizet?s?nek m?dj?t ?s idej?t,- nyilatkozat a felsz?mol? ?ltal kijel?lt ?gyv?d k?zrem?k?d?s?vel megk?t?tt ad?sv?teli szerz?d?s k?lts?g?nek visel?s?r?l, mely a v?tel?r 1%-a. - az aj?nlati biztos?t?k megfizet?s?nek igazol?sa,- az aj?nlati biztos?t?k visszautal?s?ra banksz?mla sz?ma,- nyilatkozat arra vonatkoz?an, hogy a meghirdetett vagyont?rgyakat megtekintette, ?llapot?t megismerte,- kell?kszavatoss?g, garanci?lis ig?ny ?rv?nyes?t?s?nek kiz?r?s?r?l sz?l? nyilatkozat A Cstv. 49/C. ? (3) bekezd?se szerint a jogszab?ly vagy szerz?d?s alapj?n el?v?s?rl?sra jogosult jog?t a nyilv?nos ?rt?kes?t?sen gyakorolhatja oly m?don, hogy a v?glegesen kialakulkodott v?tel?r ismeret?ben nyilatkozik v?teli sz?nd?k?r?l. A felsz?mol? ez?ton felh?vja az el?v?s?rl?sra jogosultakat, hogy el?v?s?rl?si jogukat a p?ly?zatlead?si hat?ridej?ig ?r?sban a felsz?mol?n?l jelezz?k. A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nekmeg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knekaz ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak10 munkanapon bel?l k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.A jelen hirdetm?ny a felsz?mol? sz?m?ra nem jelent ?rt?kes?t?si k?telezetts?get, az ?rt?kes?t?si elj?r?s megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelenn? nyilv?n?that?, vagy egy?b, az ?rt?kes?t?st befoly?sol? ok felmer?l?se eset?n indokl?s n?lk?l visszavonhat?.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15565/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.11 - 13:43
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.13 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.22 - 12:11P15565F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló, Sajnos az értékbecslés személyes megtekintésének fizikai akadálya van, ezért kérném, hogy az értékbecslés releváns részeit legyenek kedvesek beszkennelve feltölteni az EÉR rendszerébe. Egyéb eljárásoknál már tapasztaltam, hogy van rá lehetőség. Köszönettel: Érdeklődő

2015.04.22 - 13:33Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A szakértői anyag tbb, mint 70 oldal, ezért az beszkenelni nem áll módunkban. A beépített terület 10.162m2. 12épületből áll. A nagycsarnok, iroda, szociális épület 1964-ben épült. A konzerv készáru raktár a legmodernebb épült 2005-ben épült, szerkezet szendvicspanel. Az épületek műszaki állapota a szakértői vélemény szerint közepes. Tisztelettel: Koren Krisztina felszámoló biztos

2015.04.22 - 11:02P15565F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló, Az ingatlanon található felépítmény(ek) műszaki adataira vonatkozóan tudna részletesebb felvilágosítást adni? (négyzetméter /bruttó és nettó/ , állapot, belső fotók) Köszönettel: Érdeklődő

2015.04.22 - 11:38Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Több épületből áll a meghirdetett vagyoncsoport, ezért ezen a felületen a kérésének eleget tenni nem tudunk. Az értékesítésre kínált ingatlanokról készült szakértői anyag a felszámoló irodájában megtekinthető hivatali időben előre egyeztetett időpontban, ill. személyes megtekintésre is van lehetőség. Telefonszám:06-37-500-108. Tisztelettel: Koren Krisztina felszámoló biztos

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett telephely, épület "Binder" szárító és raktárcsarnok
Gyöngyös belterületén, a település keleti részén, közvetlenül a 3-as főút mellett helyezkedik el, ipari területi övezetben, közel az ipari parkhoz és ...
Település:
Gyöngyös
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
76050 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
kivett saját használatú út
Az ingatlanon lehet megközelíteni a Gyöngyös 2747 hrsz-ú ingatlant.
Település:
Gyöngyös
Típus:
Telek
Terület:
3492 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Gyöngyös belterületén ipari ingatlanok. A meghirdetett ingatlanokat (1., 2. tétel)a felszámoló kizárólagosan együttesen kívánja értékesíteni. Vételi ajánlatot egyben lehet tenni. Az ingatlan értékesítés mentes általános forgalmi adó alól a 2007.évi CXXVII.törvény 86.§ (1)j.) pontja szerint.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.13 - 09:00
2015.04.27 - 14:00
Nettó 150 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.10-13-000539
P15565

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1122 Budapest, Városmajor utca 74..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
Csépány és Társai Zöldség-Gyümölcs és Konzervipari Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.
Cégjegyzékszám:
10-09-021478

Dokumentumok

2015.05.11 - 13:43
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.10-13-000539 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a Csépány és Társai Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-021478, székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.10-13-000539 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 27. 14 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a Csépány és Társai Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-021478, székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.13 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.10-13-000539 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 13. 09 óra 00 perckor, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a Csépány és Társai Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-021478, székhely: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 1/A.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15565.
2015.03.27 - 08:32
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Kvant?l Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-364827, sz?khely: 1122 Budapest, V?rosmajor utca 74.., levelez?si c?m: 1122 Budapest, V?rosmajor utca 74..), mint a(z) Cs?p?ny ?s T?rsai Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 10-09-021478, sz?khely: 3200 Gy?ngy?s, Kar?csondi ?t 1/A.) Egri T?rv?nysz?k 3.Fpk.10-13-000539/3. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2015. m?rcius 26. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15565
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 13. 09 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 27. 14 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 4?700?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A p?ly?z?nak az aj?nlati biztos?t?kot ?tutal?ssal a Cs?p?ny ?s T?rsai Kft. f.a. CIB Bank Zrt. gy?ngy?si fi?kj?n?l vezetett 10700299-04113403-51100005 sz?m? sz?ml?j?ra kell megfizetni, a melyr?l az igazol?st csatolni kell a p?ly?zathoz.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: K?rj?k, hogy az ?tutal?s k?zlem?ny rovat?ba sz?veskedjenek felt?ntetni: ?Cs?p?ny ?s T?rsai Kft. f.a. aj?nlati biztos?t?k?. Ha a p?ly?zati elj?r?s eredm?nyes, azaj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?n?l a v?tel?rba besz?m?t?sra ker?l, a t?bbi p?ly?z?eset?ben pedig az aj?nlati biztos?t?k teljes ?sszege az eredm?nyhirdet?s napj?t?l sz?m?tott 8munkanapon bel?l visszautal?sra ker?l. T?j?koztatjuk a p?ly?z?kat, hogy amennyiben az ad?sv?teliszerz?d?s a nyertes p?ly?z? ?rdekk?r?ben felmer?l? okb?l nem j?n l?tre, vagy a nyertesp?ly?z? a v?tel?rat az el??rt hat?rid?ben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. ? (4) bekezd?sszerinti aj?nlatot tev? p?ly?z? az elektronikus ?rt?rgyal?son neki felr?hat? okb?l nem veszr?szt, vagy a m?r megtett aj?nlat?t?l visszal?p vagy azt az elektronikus ?rt?rgyal?son k?v?l m?dos?tja, az aj?nlati biztos?t?kot elvesz?ti. Nem j?r vissza az aj?nlati biztos?t?k a nyertes p?ly?z?nak, ha az a 30 napos aj?nlati k?t?tts?g id?tartama alatt az aj?nlat?t visszavonja. A Cstv. 49/A.? (4) bekezd?se ?rtelm?ben t?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?banlegfeljebb 10 %-kal elt?r?) aj?nlat eset?n a felsz?mol? nyilv?nos ?rt?rgyal?st tart.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Gy?ngy?s belter?let?n ipari ingatlanok. A meghirdetett ingatlanokat (1., 2. t?tel)a felsz?mol? kiz?r?lagosan egy?ttesen k?v?nja ?rt?kes?teni. V?teli aj?nlatot egyben lehet tenni. Az ingatlan ?rt?kes?t?s mentes ?ltal?nos forgalmi ad? al?l a 2007.?vi CXXVII.t?rv?ny 86.? (1)j.) pontja szerint.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 150?000?000 forint.


1. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: kivett telephely, ?p?let "Binder" sz?r?t? ?s rakt?rcsarnok

T?pus:
ipari ingatlan
Ter?lete:
76?050 m?
?llapota:
?tlagos
K?zm?ves?tetts?g foka:
r?szlegesen k?zm?ves?tett
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gy?ngy?s
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
2747
Ingatlan postai c?me:
3200 Gy?ngy?s, Kar?csondi ?t 1/A.
Ter?letnagys?g:
76?050 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
kivett telephely, ?p?let "Binder" sz?r?t? ?s rakt?rcsarnok

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): - Szennyv?z-elvezet?si szolgalmi jog ?s hozz?j?rul?si szolgalmi jog 595 m2 ter?letre Gy?ngy?s V?ros ?nkorm?nyzata r?sz?re- Jelz?logjog 105.000.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig az Magyar Fejleszt?si Bank Zrt. r?sz?re- Keretbiztos?t?ki jelz?logjog 500.000.000.-Ft. erej?ig a Raiffeisen Bank Zrt. r?sz?re- Vezet?kjog jog 1698 m2 ter?letre ?M?SZ H?l?zati Kft. r?sz?re- V?zvezet?si szolgalmi jog 50 m2 ter?letre Gy?ngy?s V?ros ?nkorm?nyzata r?sz?re- V?grehajt?si jog 10.176.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig a NAV Heves Megyei Ad?igazgat?s?ga r?sz?re

Ingatlan ?llapota: ?tlagos

2. t?tel: A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) megnevez?se: kivett saj?t haszn?lat? ?t

T?pus:
telek
Ter?lete:
3?492 m?
?llapota:
?tlagos
K?zm?ves?tetts?g foka:
k?zm?ves?tetlen
Tehermentes:
nem
?rver?sre bocs?tott tulajdoni h?nyad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilv?ntart?si adatai:

A tulajdoni lap I. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Telep?l?s neve (ahol az ingatlan fekszik):
Gy?ngy?s
Ingatlan fekv?se:
belter?let
Helyrajzi sz?m:
2749
Ingatlan postai c?me:
3200 Gy?ngy?s, hrsz. 2749
M?vel?si ?g:
kivett
Ter?letnagys?g:
3?492 m?
Az ?p?let f? rendeltet?s szerinti jellege (lak?h?z, ?d?l?, gazdas?gi ?p?let stb.):
kivett saj?t haszn?lat? ?t

A tulajdoni lap II. r?sz?ben felt?ntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. r?sz): - Jelz?logjog 105.000.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig a Magyar Fejleszt?si Bank Zrt. r?sz?re- Keretbiztos?t?ki jelz?logjog 500.000.000.-Ft. erej?ig a Raiffeisen Bank Zrt. r?sz?re- Vezet?kjog jog 504 m2 ter?letre ?M?SZ H?l?zati Kft. r?sz?re- V?grehajt?si jog 10.176.000.-Ft. ?s j?rul?kai erej?ig a NAV Heves Megyei Ad?igazgat?s?ga r?sz?re

Ingatlan ?llapota: ?tlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A vagyonelemek el?re egyeztetett id?pontban megtekinthet?ek. Az id?pontotegyeztet?s miatt k?rj?k a Kvant?l Kft-t keress?k a 06-37-500-108 telefonsz?mon.Az ?rt?kes?t?sre felk?n?lt vagyont?rgyakat a felsz?mol? a kell?kszavatoss?g kiz?r?s?val, megtekintett ?llapotban ?rt?kes?ti.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: A vev? az aj?nlati biztos?t?kon fel?l fennmarad?v?tel?rat a szerz?d?sk?t?st?l sz?m?tott 30 napon bel?l banki ?tutal?ssal, sz?mla ellen?benegy?sszegben k?teles megfizetni az elad? r?sz?re.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Szerz?d?sk?t?sre a p?ly?zat eredm?nyhirdet?s?t k?vet? 30napon bel?l ker?l sor.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: Az ingatlanok tulajdonba ad?sa a v?tel?r teljes megfizet?s?t k?vet? munkanapon t?rt?nik.

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: A Ki?r? azt az aj?nlatot min?s?ti el?ny?sebbnek, amelyben magasabb v?tel?r szerepel. Az egyes ingatlanok hat?rozott idej? b?rleti szerz?d?ssel jelenleg hasznos?tottak. Az aj?nlattev?nek az ?rv?nyben l?v? b?rleti szerz?d?st ?t kell v?llalni. A b?rl? 2016.02.03. napj?ig szerz?d?s alapj?n el?v?s?rl?sra jogosult a Gy?ngy?s, 2747.-? hrsz. ingatlan vonatkoz?s?ban. Egy?b k?telezetts?gek ?tv?llal?s?ra a p?ly?z?nak nem kell aj?nlatot tennie.

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A meghirdetett ingatlanokat a felsz?mol? kiz?r?lagosan egy?ttesen k?v?nja ?rt?kes?teni. V?teli aj?nlatot egyben lehet tenni. Az Aj?nlattev?nek aj?nlat?ban 30 napos aj?nlati k?t?tts?get kell v?llalnia. A p?ly?zaton term?szetes szem?lyek, illetve jogk?pess?ggel rendelkez? gazdas?gi t?rsas?gok ?s egy?b szervezetek vehetnek r?szt, k?pviseleti jogosults?g igazol?sa mellett.Az aj?nlatnak tartalmaznia kell - mag?nszem?ly eset?n szem?lyi igazolv?ny, lakc?mk?rtya, ad?igazolv?ny m?solata- egy?ni v?llalkoz? eset?n egy?ni v?llalkoz?i igazolv?ny, vagy jogszab?ly szerinti igazol?sa- gazdas?gi t?rsas?g, ill. egy?b szervezet eset?n a jogk?pess?get igazol?, 30 napn?l nem r?gebbi c?gkivonat, ill. a nyilv?ntart?sba v?telr?l sz?l? 30 napn?l nem r?gebbi igazol?s, valamint a c?gjegyz?sre ill. al??r?sra jogosult al??r?si c?mp?ld?ny?t- aj?nlott nett? v?tel?rat- a v?tel?r megfizet?s?nek m?dj?t ?s idej?t,- nyilatkozat a felsz?mol? ?ltal kijel?lt ?gyv?d k?zrem?k?d?s?vel megk?t?tt ad?sv?teli szerz?d?s k?lts?g?nek visel?s?r?l, mely a v?tel?r 1%-a. - az aj?nlati biztos?t?k megfizet?s?nek igazol?sa,- az aj?nlati biztos?t?k visszautal?s?ra banksz?mla sz?ma,- nyilatkozat arra vonatkoz?an, hogy a meghirdetett vagyont?rgyakat megtekintette, ?llapot?t megismerte,- kell?kszavatoss?g, garanci?lis ig?ny ?rv?nyes?t?s?nek kiz?r?s?r?l sz?l? nyilatkozat A Cstv. 49/C. ? (3) bekezd?se szerint a jogszab?ly vagy szerz?d?s alapj?n el?v?s?rl?sra jogosult jog?t a nyilv?nos ?rt?kes?t?sen gyakorolhatja oly m?don, hogy a v?glegesen kialakulkodott v?tel?r ismeret?ben nyilatkozik v?teli sz?nd?k?r?l. A felsz?mol? ez?ton felh?vja az el?v?s?rl?sra jogosultakat, hogy el?v?s?rl?si jogukat a p?ly?zatlead?si hat?ridej?ig ?r?sban a felsz?mol?n?l jelezz?k. A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nekmeg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knekaz ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak10 munkanapon bel?l k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.A jelen hirdetm?ny a felsz?mol? sz?m?ra nem jelent ?rt?kes?t?si k?telezetts?get, az ?rt?kes?t?si elj?r?s megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelenn? nyilv?n?that?, vagy egy?b, az ?rt?kes?t?st befoly?sol? ok felmer?l?se eset?n indokl?s n?lk?l visszavonhat?.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15565/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.11 - 13:43
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.04.27 - 14:00
A pályázat véget ért
2015.04.13 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.22 - 12:11P15565F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló, Sajnos az értékbecslés személyes megtekintésének fizikai akadálya van, ezért kérném, hogy az értékbecslés releváns részeit legyenek kedvesek beszkennelve feltölteni az EÉR rendszerébe. Egyéb eljárásoknál már tapasztaltam, hogy van rá lehetőség. Köszönettel: Érdeklődő

2015.04.22 - 13:33Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A szakértői anyag tbb, mint 70 oldal, ezért az beszkenelni nem áll módunkban. A beépített terület 10.162m2. 12épületből áll. A nagycsarnok, iroda, szociális épület 1964-ben épült. A konzerv készáru raktár a legmodernebb épült 2005-ben épült, szerkezet szendvicspanel. Az épületek műszaki állapota a szakértői vélemény szerint közepes. Tisztelettel: Koren Krisztina felszámoló biztos

2015.04.22 - 11:02P15565F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló, Az ingatlanon található felépítmény(ek) műszaki adataira vonatkozóan tudna részletesebb felvilágosítást adni? (négyzetméter /bruttó és nettó/ , állapot, belső fotók) Köszönettel: Érdeklődő

2015.04.22 - 11:38Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Több épületből áll a meghirdetett vagyoncsoport, ezért ezen a felületen a kérésének eleget tenni nem tudunk. Az értékesítésre kínált ingatlanokról készült szakértői anyag a felszámoló irodájában megtekinthető hivatali időben előre egyeztetett időpontban, ill. személyes megtekintésre is van lehetőség. Telefonszám:06-37-500-108. Tisztelettel: Koren Krisztina felszámoló biztos