Eljárás részletei

Csempevágó
0 tétel

Pályázat - BAUMOL Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Csempevágó javításra szorul, üzemképtelen
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.09 - 10:00
2015.04.24 - 11:00
Nettó 5 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.18-14-000001
P15430

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
BAUMOL Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8
Cégjegyzékszám:
18-09-110138

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.18-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a BAUMOL Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-110138, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.04.24 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.18-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a BAUMOL Építőipari Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-110138, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.09 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.18-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 9. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a BAUMOL Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-110138, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15430.
2015.03.26 - 12:10
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Cash & Limes Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-043611, sz?khely: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9.., levelez?si c?m: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9..), mint a(z) BAUMOL ?p?t?ipari Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 18-09-110138, sz?khely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) Szombathelyi T?rv?nysz?k 5.Fpk.18-14-000001/14. . sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2014. okt?ber 31. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15430
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 9. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 24. 11 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 250 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A b?natp?nzt a felsz?mol? (Cash & Limes Zrt.) OTP Bank Nyrt.-n?l vezetett 11701004-202466929 sz. E?R sz?ml?j?ra (k?zlem?ny rovatba: BAUMOL Kft.?fa? ?p?ly?zat? ) kell megfizetni

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z? befizetett aj?nlati biztos?t?k?t a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet? 8 munkanapon bel?l a ki?r? visszafizeti.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Csempev?g? jav?t?sra szorul, ?zemk?ptelen

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 5?000 forint.


Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett ing?s?gok megtekinthet?k telefonon t?rt?nt egyeztet?s ut?n 0630 9464 710a felsz?mol?n?l.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 15napon bel?l ker?l sor. A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 15napon bel?l ker?l sor.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: - a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?sa,- aj?nlott t?teles nett? v?tel?r, (?FA ?sszeg) ?s fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?sa,- v?tel?r fedezet igazol?sa (banki fedezetigazol?s, garancia, hitel?g?rv?ny vagy let?tem?nyes ?gyv?d ?ltal igazolt ?gyv?di let?t) a v?tel?rnak h?tral?v? r?sz?re- a meghirdetett nett? ir?ny?r 5 (?t) sz?zal?k?nak megfelel? b?natp?nz befizet?se a felsz?mol? (Cash & Limes Zrt.) OTP Bank Nyrt.-n?l vezetett 11701004-202466929 sz. E?R sz?ml?j?ra (k?zlem?ny rovatba: BAUMOL Kft.?fa? ?p?ly?zat?) - A befizet?s bizonylat?t m?solatban k?rj?k a p?ly?zati anyaghoz mell?kelni.- Legal?bb 60 (hatvan) nap aj?nlati k?t?tts?g v?llal?sa, - V?tel?r ?tutal?ssal t?rt?n? megfizet?s?nek v?llal?sa a szerz?d?sk?t?st k?vet? 15 napon bel?l, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g. A p?ly?z?nak a v?tel?r fizet?sen k?v?l v?llalnia kell a licitind?t?si d?j megfizet?s?t.- Gazdas?gi t?rsas?g eset?n egy h?napn?l nem r?gebbi c?gkivonat, al??r?si c?mp?ld?ny- Aj?nlati ?rat a 2008. janu?r 1-j?t?l ?rv?nyes, az ?ltal?nos forgalmi ad?r?l sz?l? 2007. ?vi CXXVII. T?rv?ny ?rtelm?ben a hat?lyos szab?lyoz?s szerint ford?tott ?FA fizet?s szab?lyai szerint k?rj?k megadni, kiv?ve az 100.000.-ft ?rt?k alatti ing?s?gok eset?ben, melyek v?tel?r?t ?f?san kell meghat?rozni. Ki?r? nyilatkozik, hogy az ?FA t?rv?ny 142.?.(1) bekezd?s g) pontja alapj?n a ford?tott ?fa hat?lya al? tartozik, ?gy az ad?t a term?k beszerz?je vagy a szolg?ltat?s ig?nybevev?je k?teles megfizetni. P?ly?z? k?teles az ?FA t?rv?ny 142. ?. (5) bekezd?s alapj?n nyilatkozatot adni ad?z?si jog?ll?s?r?l. - A nyertes p?ly?z? a szerz?d?st a felsz?mol? ?ltal kijel?lt ?gyv?d k?zrem?k?d?s?vel k?teles megk?tni, ?s a szerz?d?sk?t?ssel felmer?lt, a szerz?d?sben meghat?rozott m?rt?k? ?gyv?di k?lts?get megfizetni.A szerz?d?sk?t?s felt?tele, hogy a nyertes p?ly?z? igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. ? (1) bekezd?s b) pontja szerinti jutal?k E?R m?k?dtet? r?sz?re t?rt?n? megfizet?s?t.Az ?rv?nyesen beny?jtott p?ly?zatok k?z?l nyertes a legmagasabb v?tel?rat k?n?l? p?ly?z?, aki a szerz?d?sk?t?st k?vet? 30 napon bel?l v?llalja a teljes v?tel?r megfizet?s?t. A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be az ott meghat?rozott szempontok szerint

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n az aj?nlattev?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s megtart?s?ra ker?l sor, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t a r?sztvev?kkel az E?R rendszeren kereszt?l ismerteti a felsz?mol?. (Cstv. 49/A?(4) bekezd?s)A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15430/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Csempevágó javításra szorul, üzemképtelen
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.09 - 10:00
2015.04.24 - 11:00
Nettó 5 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.18-14-000001
P15430

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
BAUMOL Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8
Cégjegyzékszám:
18-09-110138

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.18-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a BAUMOL Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-110138, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.04.24 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.18-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 24. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a BAUMOL Építőipari Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-110138, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.09 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.18-14-000001 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 9. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a BAUMOL Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-110138, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15430.
2015.03.26 - 12:10
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Cash & Limes Zrt. (c?gjegyz?ksz?m: 01-10-043611, sz?khely: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9.., levelez?si c?m: 1146 Budapest, Ch?z?r Andr?s utca 9..), mint a(z) BAUMOL ?p?t?ipari Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 18-09-110138, sz?khely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1. 2 em. 8) Szombathelyi T?rv?nysz?k 5.Fpk.18-14-000001/14. . sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2014. okt?ber 31. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ing?s?g?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15430
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 9. 10 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. ?prilis 24. 11 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 250 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A b?natp?nzt a felsz?mol? (Cash & Limes Zrt.) OTP Bank Nyrt.-n?l vezetett 11701004-202466929 sz. E?R sz?ml?j?ra (k?zlem?ny rovatba: BAUMOL Kft.?fa? ?p?ly?zat? ) kell megfizetni

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z? befizetett aj?nlati biztos?t?k?t a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet? 8 munkanapon bel?l a ki?r? visszafizeti.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

Csempev?g? jav?t?sra szorul, ?zemk?ptelen

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 5?000 forint.


Az ing?s?g megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett ing?s?gok megtekinthet?k telefonon t?rt?nt egyeztet?s ut?n 0630 9464 710a felsz?mol?n?l.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 15napon bel?l ker?l sor. A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 15napon bel?l ker?l sor.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: - a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?sa,- aj?nlott t?teles nett? v?tel?r, (?FA ?sszeg) ?s fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?sa,- v?tel?r fedezet igazol?sa (banki fedezetigazol?s, garancia, hitel?g?rv?ny vagy let?tem?nyes ?gyv?d ?ltal igazolt ?gyv?di let?t) a v?tel?rnak h?tral?v? r?sz?re- a meghirdetett nett? ir?ny?r 5 (?t) sz?zal?k?nak megfelel? b?natp?nz befizet?se a felsz?mol? (Cash & Limes Zrt.) OTP Bank Nyrt.-n?l vezetett 11701004-202466929 sz. E?R sz?ml?j?ra (k?zlem?ny rovatba: BAUMOL Kft.?fa? ?p?ly?zat?) - A befizet?s bizonylat?t m?solatban k?rj?k a p?ly?zati anyaghoz mell?kelni.- Legal?bb 60 (hatvan) nap aj?nlati k?t?tts?g v?llal?sa, - V?tel?r ?tutal?ssal t?rt?n? megfizet?s?nek v?llal?sa a szerz?d?sk?t?st k?vet? 15 napon bel?l, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g. A p?ly?z?nak a v?tel?r fizet?sen k?v?l v?llalnia kell a licitind?t?si d?j megfizet?s?t.- Gazdas?gi t?rsas?g eset?n egy h?napn?l nem r?gebbi c?gkivonat, al??r?si c?mp?ld?ny- Aj?nlati ?rat a 2008. janu?r 1-j?t?l ?rv?nyes, az ?ltal?nos forgalmi ad?r?l sz?l? 2007. ?vi CXXVII. T?rv?ny ?rtelm?ben a hat?lyos szab?lyoz?s szerint ford?tott ?FA fizet?s szab?lyai szerint k?rj?k megadni, kiv?ve az 100.000.-ft ?rt?k alatti ing?s?gok eset?ben, melyek v?tel?r?t ?f?san kell meghat?rozni. Ki?r? nyilatkozik, hogy az ?FA t?rv?ny 142.?.(1) bekezd?s g) pontja alapj?n a ford?tott ?fa hat?lya al? tartozik, ?gy az ad?t a term?k beszerz?je vagy a szolg?ltat?s ig?nybevev?je k?teles megfizetni. P?ly?z? k?teles az ?FA t?rv?ny 142. ?. (5) bekezd?s alapj?n nyilatkozatot adni ad?z?si jog?ll?s?r?l. - A nyertes p?ly?z? a szerz?d?st a felsz?mol? ?ltal kijel?lt ?gyv?d k?zrem?k?d?s?vel k?teles megk?tni, ?s a szerz?d?sk?t?ssel felmer?lt, a szerz?d?sben meghat?rozott m?rt?k? ?gyv?di k?lts?get megfizetni.A szerz?d?sk?t?s felt?tele, hogy a nyertes p?ly?z? igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. ? (1) bekezd?s b) pontja szerinti jutal?k E?R m?k?dtet? r?sz?re t?rt?n? megfizet?s?t.Az ?rv?nyesen beny?jtott p?ly?zatok k?z?l nyertes a legmagasabb v?tel?rat k?n?l? p?ly?z?, aki a szerz?d?sk?t?st k?vet? 30 napon bel?l v?llalja a teljes v?tel?r megfizet?s?t. A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be az ott meghat?rozott szempontok szerint

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n az aj?nlattev?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s megtart?s?ra ker?l sor, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t a r?sztvev?kkel az E?R rendszeren kereszt?l ismerteti a felsz?mol?. (Cstv. 49/A?(4) bekezd?s)A felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15430/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.