Eljárás részletei

Ózdi belterületi 8041 nm2 ingatlan
0 tétel

Pályázat - SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ózd, belterület 3 ha, 8041 m2 9247 hrsz ingatlan Az Ózd belterületén ipari területen található ingatlan közvetlenül a vasúti sín mellett helyezkedik el, környezetében több ipari jellegű létesítmény is található. Az ingatlanon építmény nem található. Az ingatlan jelzálogjoggal terhelt, amely a felszámolási eljárásban való értékesítés során törvény erejénél fogva megszűnik.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 11:00
2015.05.05 - 11:00
Nettó 11 500 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.05-2014-000188
P15360

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7400 Kaposvár, Fő utca 7..
Cégjegyzékszám:
14-09-311744

Adós adatai

Cégnév:
SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft "f.a."
Székhely:
3525 Miskolc, Dajka út 1-7.
Cégjegyzékszám:
05-09-010761

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.05-2014-000188 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010761, székhely: 3525 Miskolc, Dajka út 1-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.05 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.05-2014-000188 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 11 óra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-010761, székhely: 3525 Miskolc, Dajka út 1-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.05-2014-000188 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 11 óra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010761, székhely: 3525 Miskolc, Dajka út 1-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15360.
2015.03.26 - 11:27
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Cse-Lex Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 14-09-311744, sz?khely: 7400 Kaposv?r, F? utca 7.., levelez?si c?m: 7400 Kaposv?r, F? utca 7..), mint a(z) SAJ? ?zleth?z Ingatlanhasznos?t? Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 05-09-010761, sz?khely: 3525 Miskolc, Dajka ?t 1-7.) Miskolci T?rv?nysz?k 7.Fpk.05-2014-000188/2. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2014. ?prilis 25. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15360
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 20. 11 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. m?jus 5. 11 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 575?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A b?natp?nz ?sszege 575.000 Ft, azaz ?tsz?zhetven?tezer forint, melyet a SAJ? ?zleth?z Kft ?fa? banksz?mlasz?m?ra: UniCredit Bank: 10918001-00000072-25260002, a k?zlem?nyben k?rj?k felt?ntetni: ? SAJ? ?zleth?z Kft. ?f.a.? p?ly?zat? kell megfizetni.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z? befizetett aj?nlati biztos?t?k?t a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet? 8 munkanapon bel?l a ki?r? visszafizeti.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

?zd, belter?let 3 ha, 8041 m2 9247 hrsz ingatlanAz ?zd belter?let?n ipari ter?leten tal?lhat? ingatlan k?zvetlen?l a vas?ti s?n mellett helyezkedik el, k?rnyezet?ben t?bb ipari jelleg? l?tes?tm?ny is tal?lhat?. Az ingatlanon ?p?tm?ny nem tal?lhat?. Az ingatlan jelz?logjoggal terhelt, amely a felsz?mol?si elj?r?sban val? ?rt?kes?t?s sor?n t?rv?ny erej?n?l fogva megsz?nik.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 11?500?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthet?k telefonon t?rt?nt egyeztet?s ut?n (tel: 06-46-359-227, fax: 06-46-350-605) munkanapokon 9-15 ?ra k?z?tt, a SAJ? ?zleth?z Kft. ?f.a.? Marjasn? Endr?di Zsuzsanna felsz?mol?biztosn?l.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: - a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?sa,- aj?nlott t?teles nett? v?tel?r, ?s fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?sa,- v?tel?r fedezet igazol?sa (banki fedezetigazol?s, garancia, hitel?g?rv?ny vagy let?tem?nyes ?gyv?d ?ltal igazolt ?gyv?di let?t) a v?tel?rnak a szerz?d?sk?t?st k?vet? 3 napon bel?l ki nem fizetend? r?sz?re,- a meghirdetett nett? ir?ny?rak t?telenk?nt legal?bb 5 (?t) sz?zal?k?nak, ?sszesen 575.000 Ft, azaz ?tsz?zhetven?tezer forintnak (?FA n?lk?li nett? ir?ny?r) megfelel? b?natp?nz befizet?se a SAJ? ?zleth?z Kft ?fa? banksz?mlasz?m?ra: UniCredit Bank: 10918001-00000072-25260002, a k?zlem?nyben k?rj?k felt?ntetni: ? SAJ? ?zleth?z Kft. ?f.a.? p?ly?zat?. - A befizet?s bizonylat?t m?solatban k?rj?k a p?ly?zati anyaghoz mell?kelni.- Legal?bb 90 (kilencven) nap aj?nlati k?t?tts?g v?llal?sa, - V?tel?r ?tutal?ssal t?rt?n? megfizet?s?nek v?llal?sa a szerz?d?sk?t?st k?vet? 30 napon bel?l, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g.- Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor.A p?ly?z?nak p?ly?zatnyertess?g eset?n a v?tel?r fizet?sen k?v?l v?llalnia kell a licitind?t?si d?j megfizet?s?t.Az ?rv?nyesen beny?jtott p?ly?zatok k?z?l nyertes a legmagasabb v?tel?rat k?n?l? p?ly?z?, aki a szerz?d?sk?t?st k?vet? 3 napon bel?l v?llalja a teljes v?tel?r megfizet?s?t. A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A szerz?d?sk?t?s felt?tele, hogy a nyertes p?ly?z? igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. ? (1) bekezd?s b) pontja szerinti jutal?k E?R m?k?dtet? r?sz?re t?rt?n? megfizet?s?t. A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n az aj?nlattev?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s megtart?s?ra ker?l sor, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t megel?z?en a r?szvev?kkel a felsz?mol? ismerteti. (Cstv. 49/A?(4) bekezd?s)Amennyiben nem ?rkezik a p?ly?zati felt?teleknek megfelel?, ?rv?nyes aj?nlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyont?rgyakra vonatkoz?an egy k?l?n ?rt?kes?t?si hirdetm?nyn?l lehet majd aj?nlatot tenniA felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15360/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Ózd, belterület 3 ha, 8041 m2 9247 hrsz ingatlan Az Ózd belterületén ipari területen található ingatlan közvetlenül a vasúti sín mellett helyezkedik el, környezetében több ipari jellegű létesítmény is található. Az ingatlanon építmény nem található. Az ingatlan jelzálogjoggal terhelt, amely a felszámolási eljárásban való értékesítés során törvény erejénél fogva megszűnik.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.20 - 11:00
2015.05.05 - 11:00
Nettó 11 500 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.05-2014-000188
P15360

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7400 Kaposvár, Fő utca 7..
Cégjegyzékszám:
14-09-311744

Adós adatai

Cégnév:
SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft "f.a."
Székhely:
3525 Miskolc, Dajka út 1-7.
Cégjegyzékszám:
05-09-010761

Dokumentumok

2015.05.15 - 11:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.05-2014-000188 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010761, székhely: 3525 Miskolc, Dajka út 1-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.05 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.05-2014-000188 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 11 óra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-010761, székhely: 3525 Miskolc, Dajka út 1-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.20 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.05-2014-000188 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 20. 11 óra 00 perckor, a Cse-Lex Kft. (cégjegyzékszám: 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 7.., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Fő utca 7..) felszámoló által a SAJÓ Üzletház Ingatlanhasznosító Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-010761, székhely: 3525 Miskolc, Dajka út 1-7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P15360.
2015.03.26 - 11:27
A pályázat meghirdetve

P?ly?zati Hirdetm?ny

A(z) Cse-Lex Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 14-09-311744, sz?khely: 7400 Kaposv?r, F? utca 7.., levelez?si c?m: 7400 Kaposv?r, F? utca 7..), mint a(z) SAJ? ?zleth?z Ingatlanhasznos?t? Kft ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m: 05-09-010761, sz?khely: 3525 Miskolc, Dajka ?t 1-7.) Miskolci T?rv?nysz?k 7.Fpk.05-2014-000188/2. sz. v?gz?se ?ltal kijel?lt felsz?mol?ja, a C?gk?zl?nyben 2014. ?prilis 25. napj?n meghirdetett p?ly?zati felh?v?snak megfelel?en

nyilv?nos p?ly?zati felh?v?s


?tj?n, az al?bbi felt?telekkel ?rt?kes?ti az ad?s ingatlan?t

A p?ly?zat adatai:
A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P15360
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak kezd? id?pontja:
2015. ?prilis 20. 11 ?ra 00 perc
A p?ly?zatok beny?jt?s?nak hat?rideje:
2015. m?jus 5. 11 ?ra 00 perc

Aj?nlati biztos?t?k ?sszege: 575?000 forint.

Aj?nlati biztos?t?k form?ja, megfizet?s?nek m?dja ?s hat?rideje: A b?natp?nz ?sszege 575.000 Ft, azaz ?tsz?zhetven?tezer forint, melyet a SAJ? ?zleth?z Kft ?fa? banksz?mlasz?m?ra: UniCredit Bank: 10918001-00000072-25260002, a k?zlem?nyben k?rj?k felt?ntetni: ? SAJ? ?zleth?z Kft. ?f.a.? p?ly?zat? kell megfizetni.

Az aj?nlati biztos?t?kkal kapcsolatos egy?b k?zlem?ny: A nyertes p?ly?z? ?ltal fizetett biztos?t?k (b?natp?nz) a v?tel?rba besz?m?t, m?g a t?bbi p?ly?z? befizetett aj?nlati biztos?t?k?t a p?ly?zat ki?rt?kel?s?t k?vet? 8 munkanapon bel?l a ki?r? visszafizeti.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak):

?zd, belter?let 3 ha, 8041 m2 9247 hrsz ingatlanAz ?zd belter?let?n ipari ter?leten tal?lhat? ingatlan k?zvetlen?l a vas?ti s?n mellett helyezkedik el, k?rnyezet?ben t?bb ipari jelleg? l?tes?tm?ny is tal?lhat?. Az ingatlanon ?p?tm?ny nem tal?lhat?. Az ingatlan jelz?logjoggal terhelt, amely a felsz?mol?si elj?r?sban val? ?rt?kes?t?s sor?n t?rv?ny erej?n?l fogva megsz?nik.

A vagyont?rgy gyorsan roml? / k?l?nleges kezel?st ig?nyl? / csek?ly ?rt?k?: nem.

A p?ly?zatban szerepl? vagyont?rgy(ak) ir?ny?ra ?sszesen: 11?500?000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthet?s?g?nek helye, ideje, egy?b k?zlem?ny: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthet?k telefonon t?rt?nt egyeztet?s ut?n (tel: 06-46-359-227, fax: 06-46-350-605) munkanapokon 9-15 ?ra k?z?tt, a SAJ? ?zleth?z Kft. ?f.a.? Marjasn? Endr?di Zsuzsanna felsz?mol?biztosn?l.

V?tel?r megfizet?s?nek m?dja, hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor.

R?szletfizet?si lehet?s?g: nincs

A szerz?d?sk?t?s hat?rideje: Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor.

A vagyont?rgy elsz?ll?t?s?nak, ?tv?tel?nek m?dja, hat?rideje: a teljes v?tel?r megfizet?s?t k?vet? 5 munkanapon bel?l

17/2014 (II.3.) Korm?nyrendelet 12.? (5) bekezd?s szerinti r?szletes felt?telek: - a p?ly?z? f?bb adatainak bemutat?sa,- aj?nlott t?teles nett? v?tel?r, ?s fizet?si felt?telek egy?rtelm? meghat?roz?sa,- v?tel?r fedezet igazol?sa (banki fedezetigazol?s, garancia, hitel?g?rv?ny vagy let?tem?nyes ?gyv?d ?ltal igazolt ?gyv?di let?t) a v?tel?rnak a szerz?d?sk?t?st k?vet? 3 napon bel?l ki nem fizetend? r?sz?re,- a meghirdetett nett? ir?ny?rak t?telenk?nt legal?bb 5 (?t) sz?zal?k?nak, ?sszesen 575.000 Ft, azaz ?tsz?zhetven?tezer forintnak (?FA n?lk?li nett? ir?ny?r) megfelel? b?natp?nz befizet?se a SAJ? ?zleth?z Kft ?fa? banksz?mlasz?m?ra: UniCredit Bank: 10918001-00000072-25260002, a k?zlem?nyben k?rj?k felt?ntetni: ? SAJ? ?zleth?z Kft. ?f.a.? p?ly?zat?. - A befizet?s bizonylat?t m?solatban k?rj?k a p?ly?zati anyaghoz mell?kelni.- Legal?bb 90 (kilencven) nap aj?nlati k?t?tts?g v?llal?sa, - V?tel?r ?tutal?ssal t?rt?n? megfizet?s?nek v?llal?sa a szerz?d?sk?t?st k?vet? 30 napon bel?l, r?szletfizet?sre nincs lehet?s?g.- Az ad?sv?teli szerz?d?s megk?t?s?re az eredm?nyhirdet?st k?vet? 30 napon bel?l ker?l sor.A p?ly?z?nak p?ly?zatnyertess?g eset?n a v?tel?r fizet?sen k?v?l v?llalnia kell a licitind?t?si d?j megfizet?s?t.Az ?rv?nyesen beny?jtott p?ly?zatok k?z?l nyertes a legmagasabb v?tel?rat k?n?l? p?ly?z?, aki a szerz?d?sk?t?st k?vet? 3 napon bel?l v?llalja a teljes v?tel?r megfizet?s?t. A p?ly?zatok kiz?r?lag az Elektronikus ?rt?kes?t?si Rendszeren (E?R) kereszt?l ny?jthat?k be

A felsz?mol? hirdetm?nnyel kapcsolatos egy?b k?zlem?nye: A szerz?d?sk?t?s felt?tele, hogy a nyertes p?ly?z? igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. ? (1) bekezd?s b) pontja szerinti jutal?k E?R m?k?dtet? r?sz?re t?rt?n? megfizet?s?t. A felsz?mol? a p?ly?zatot megfelel? aj?nlat hi?ny?ban eredm?nytelennek nyilv?n?thatja, ?s ?j p?ly?zatot ?rhat ki. T?bb megfelel?, azonos ?rt?k? (a v?tel?r vonatkoz?s?ban legfeljebb 10%-kal elt?r?) p?ly?zat eset?n az aj?nlattev?k k?z?tt nyilv?nos ?rt?rgyal?s megtart?s?ra ker?l sor, melynek felt?teleit az ?rt?rgyal?s megkezd?s?t megel?z?en a r?szvev?kkel a felsz?mol? ismerteti. (Cstv. 49/A?(4) bekezd?s)Amennyiben nem ?rkezik a p?ly?zati felt?teleknek megfelel?, ?rv?nyes aj?nlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyont?rgyakra vonatkoz?an egy k?l?n ?rt?kes?t?si hirdetm?nyn?l lehet majd aj?nlatot tenniA felsz?mol? az elektronikus ?rt?kes?t?s ?rv?nyess?g?nek ?s eredm?nyess?g?nek meg?llap?t?s?t k?vet?en a nyertes aj?nlatot bemutatja az el?v?s?rl?si joggal rendelkez?knek, az ?ket megillet? sorrendben, annak ?rdek?ben, hogy nyilatkozzanak: k?v?nnak-e ?lni el?v?s?rl?si jogukkal.

A fenti vagyont?rgyr?l k?sz?tett tender f?zet az al?bbi linken ?rhet? el: https://eer.gov.hu/palyazat/P15360/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.