Eljárás részletei

Ráckeresztúr beépített terület
1 tétel

Árverés - LNA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "f.a."

Kikiáltási ár
Nettó 3 500 000 Ft
Licitlépcső
Nettó 30 000 Ft

AZ ÁRVERÉS MEGHIRDETVE

Ismertető

Ráckeresztúr belterület 684/5 helyrajzi számú, kivett beépített 1207 m2 területű, 213/1207 tulajdoni hányadú. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerülnek értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.30 - 15:00
2023.03.31 - 15:00
2023.04.15 - 15:00
Nettó 3 500 000 Ft
Nettó 3 500 000 Ft
15.Fpk.934
A3009535

Felszámoló adatai

Cégnév:
Via Bonissima Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám:
01-09-382533

Adós adatai

Cégnév:
LNA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
2364 Ócsa, Vadvirág utca 13. 3
Cégjegyzékszám:
13 06 072183

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.17 - 22:22
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Via Bonissima Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-382533, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) LNA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 06 072183, székhely: 2364 Ócsa, Vadvirág utca 13. 3) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.934/2022/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3009535)
Az árverés kezdete: 2023. március 31. 15 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 15. 15 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 3 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 175 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az vehet részt, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpont megkezdése előtt 24 órával banki átutalás útján megfizeti a Via Bonissima Kft. IM-KA Kft. "f.a." MagNet Banknál vezetett 12100011-10599855 számú bankszámlájára „LNA Bt. "f.a." közlemény megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési ajánlat megtétele előtt a felszámoló által megadott bankszámlaszámon hiánytalanul jóváírásra került az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg átutalásakor a licitálónak a közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az árverésre jelentkezéskor az EÉR rendszer által a licitáló részére adott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát. Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie az eladó jelen hirdetményben szereplő bankszámlára.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítés ebben az időszakban “Beléptetés alatt” státuszba kerül, ez idő alatt a „Kérdések és válaszok” felület ideiglenesen inaktív, nem használható. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg megfizetésre, a megfizetésről a bizonylat az EÉR-be feltöltésre került. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának, s a bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámolóbiztos az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül az árverező(k) részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámolóbiztos az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a felszámolóbiztos a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Ráckeresztúr belterület 684/5 helyrajzi számú, kivett beépített 1207 m2 területű, 213/1207 tulajdoni hányadú.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerülnek értékesítésre.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 3 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépített terület

Típus: beépített terület
Területe: 1 207 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 213/1207
Becsérték: nettó 3 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 207 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépített terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség. A megtekintéssel, egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 06709356493-as telefonszámon, az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el. Az ingatlan megtekintése az iroda@viabonissima.hu e-mail címen történő, legkésőbb 2023. 03.24. napján 15:00 óráig bezárólag beérkezett bejelentkezés alapján van lehetőség. Az ingatlan megtekintését az előzetes bejelentkezés alapján visszaigazolt időben biztosítja az értékesítő azzal, hogy az ingatlan megtekintésén csak a fenti e-mail címen bejelentkezett és visszaigazolt érdeklődők vehetnek részt a visszaigazolás szerinti idősávban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Árverező a vételi ajánlatát nettó összegben köteles megtenni, és a nettó összeget köteles az EÉR felületére feltölteni. Az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján, amennyiben a vevő a hivatkozott törvény 5. § szerinti alanya, az adót a termék beszerzője fizeti (fordított ÁFA).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Via Bonissima Kft. IM-KA Kft. "f.a." MagNet Banknál vezetett 12100011-10599855 számú bankszámlájára „LNA Bt. "f.a." közlemény megjelöléssel az adásvételi szerződés megkötésétől számított harminc (30) napos határidőn belül kell megfizetni. Amennyiben a Vevő az adásvételi szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a legkésőbb szerződés aláírását követő harmincadik (30.) napon részben vagy egészben nem tesz eleget, úgy a felszámoló írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a felszámoló jogosult a szerződéstől elállni. Az elállással kapcsolatosan a felszámolóval kárigény vagy egyéb jogcímen igény nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval az adásvételi szerződést a felszámoló az eredményhirdetés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köti meg a kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemet a vevő a teljes vételár megfizetését követő tizenöt (15) napon belül köteles birtokba venni. A vevőnek felróható késedelmes birtokbavétel esetén a vevő napi 30.000 Ft kötbért köteles fizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy birtokba lépés időpontjával összefüggésben kártérítési igényt az adóssal, illetve a felszámolóval szemben nem érvényesít, a birtokbavétellel kapcsolatos esetleges költségek Vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 239/2009. Korm. r. 2.§ (4a) bek. alapján a meghirdetett ingatlan az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésre kerül sor. Az Ajánlattevő által megtett ajánlat érvényességének feltétele legalább a kikiáltási ár összegének rendelkezésre állásának fedezetének igazolása (a továbbiakban: Fedezetigazolás). A Fedezetigazolást Ajánlattevő az árverési előleg megfizetésének igazolásával tölti fel az EÉR rendszerébe. Fedezetigazolásként kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) felügyelete alatt működő, MNB engedéllyel rendelkező, vagy az MNB által nyilvántartásba vett pénzügyi szervezetek részéről kiállított igazolás fogadható el.
A meghirdetett ingatlant a felszámoló kizárólag a megtekintett állapotban értékesíti. Az árverés lebonyolítására a Cstv. 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet ad iránymutatást. A nyilvános árverési eljárásban, oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.sztfh.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.
Felhívjuk a Tisztelt Licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 2021.10.01.napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá vált. A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció)során kell megadnia és a licit megtétele előtt ennek bizonylatait fel kell a rendszerbe töltenie.
A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a Pp. törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével egyidejűleg – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a Fedezetigazolást, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. Az összes dokumentumot egyben PDF fájlban az EÉR felületére feltöltve. A szerződés aláírásakor eredetiben is be kell mutatni az eladó részére.
A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. A felszámoló vevő kijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.
A felszámoló az értékesítési eljárásból kizárja azon ajánlattevőket, akinek lejárt esedékességű tartozása áll fenn az eladó adós gazdálkodószervezettel szemben. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
Az értékesítésre felkínált vagyonra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyon a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. A jelen árverési felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az árverést a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új árverést írhat ki.
Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár alapul vételével számítottan 2%+ÁFA. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló köteles megfizetni.
Licitáló a licit megtételével tudomásul veszi a vagyon állapotát, ajánlatának megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről.
Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők/Licitálók figyelmét, hogy az EÉR felületén az értékesítés anonim módon történik, ezért név, telefonszám, e-mail cím megadása ezen a felületen tilos. Az EÉR felületén megjelenő hozzászólások szükség esetén a felszámoló által moderálásra kerülnek. A nem megengedett hozzászólások esetében a “Kérdése, olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük fogalmazza át” üzenet jelenik meg.
A teljes vételár részeként – a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleg nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utólag az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a licitálóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított nyolc (8) munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség licitálót terheli.
Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a fentiekben írtak szerint a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép.
A jelen értékesítési hirdetményben meghatározott feltételek, és a jogszabályokban, és szabályzatokban előírt feltételek nem, vagy hiányos teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitálás során magára nézve kötelezőnek fogad el. Az értékesített vagyonelem kikiáltási ára összesen: 3 500 000 Ft, amely a becsérték 100%-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3009535/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

beépített terület
Ráckeresztúr belterület
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
beépített terület
Terület:
1207 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
213/1207

Ismertető

Ráckeresztúr belterület 684/5 helyrajzi számú, kivett beépített 1207 m2 területű, 213/1207 tulajdoni hányadú. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerülnek értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.30 - 15:00
2023.03.31 - 15:00
2023.04.15 - 15:00
Nettó 3 500 000 Ft
Nettó 3 500 000 Ft
15.Fpk.934
A3009535

Felszámoló adatai

Cégnév:
Via Bonissima Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám:
01-09-382533

Adós adatai

Cégnév:
LNA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
2364 Ócsa, Vadvirág utca 13. 3
Cégjegyzékszám:
13 06 072183

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.17 - 22:22
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Via Bonissima Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-382533, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.), mint a(z) LNA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 06 072183, székhely: 2364 Ócsa, Vadvirág utca 13. 3) Budapest Környéki Törvényszék 15.Fpk.934/2022/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 16. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3009535)
Az árverés kezdete: 2023. március 31. 15 óra 00 perc
Az árverés vége: 2023. április 15. 15 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): nettó 3 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig: nettó 5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint
200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 175 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen az vehet részt, aki az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpont megkezdése előtt 24 órával banki átutalás útján megfizeti a Via Bonissima Kft. IM-KA Kft. "f.a." MagNet Banknál vezetett 12100011-10599855 számú bankszámlájára „LNA Bt. "f.a." közlemény megjelöléssel. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverési ajánlat megtétele előtt a felszámoló által megadott bankszámlaszámon hiánytalanul jóváírásra került az árverési előleg teljes összege. Az árverési előleg átutalásakor a licitálónak a közleményben fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az árverésre jelentkezéskor az EÉR rendszer által a licitáló részére adott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát. Az árverési előlegnek az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával meg kell érkeznie az eladó jelen hirdetményben szereplő bankszámlára.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítés ebben az időszakban “Beléptetés alatt” státuszba kerül, ez idő alatt a „Kérdések és válaszok” felület ideiglenesen inaktív, nem használható. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg megfizetésre, a megfizetésről a bizonylat az EÉR-be feltöltésre került. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának, s a bizonylat feltöltésének hiányában az árverésen részt venni nem lehet. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, a felszámolóbiztos az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül az árverező(k) részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámolóbiztos az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg összegét a felszámolóbiztos a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Ráckeresztúr belterület 684/5 helyrajzi számú, kivett beépített 1207 m2 területű, 213/1207 tulajdoni hányadú.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerülnek értékesítésre.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 3 500 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépített terület

Típus: beépített terület
Területe: 1 207 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 213/1207
Becsérték: nettó 3 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 207 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépített terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan természetben történő megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség. A megtekintéssel, egyéb kérdésekkel és időpont egyeztetéssel kapcsolatban a 06709356493-as telefonszámon, az árveréssel kapcsolatos egyéb információk az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül érhetők el. Az ingatlan megtekintése az iroda@viabonissima.hu e-mail címen történő, legkésőbb 2023. 03.24. napján 15:00 óráig bezárólag beérkezett bejelentkezés alapján van lehetőség. Az ingatlan megtekintését az előzetes bejelentkezés alapján visszaigazolt időben biztosítja az értékesítő azzal, hogy az ingatlan megtekintésén csak a fenti e-mail címen bejelentkezett és visszaigazolt érdeklődők vehetnek részt a visszaigazolás szerinti idősávban.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az Árverező a vételi ajánlatát nettó összegben köteles megtenni, és a nettó összeget köteles az EÉR felületére feltölteni. Az ÁFA-t a Vevő a nettó vételáron felül köteles megfizetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének g) pontja alapján, amennyiben a vevő a hivatkozott törvény 5. § szerinti alanya, az adót a termék beszerzője fizeti (fordított ÁFA).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással a Via Bonissima Kft. IM-KA Kft. "f.a." MagNet Banknál vezetett 12100011-10599855 számú bankszámlájára „LNA Bt. "f.a." közlemény megjelöléssel az adásvételi szerződés megkötésétől számított harminc (30) napos határidőn belül kell megfizetni. Amennyiben a Vevő az adásvételi szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a legkésőbb szerződés aláírását követő harmincadik (30.) napon részben vagy egészben nem tesz eleget, úgy a felszámoló írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a felszámoló jogosult a szerződéstől elállni. Az elállással kapcsolatosan a felszámolóval kárigény vagy egyéb jogcímen igény nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval az adásvételi szerződést a felszámoló az eredményhirdetés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köti meg a kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan tulajdonba és birtokba adására a teljes vételár megfizetése esetén kerül sor okiratba foglalt tulajdonjog és bírtok átruházó nyilatkozat alapján. A megvásárolt vagyonelemet a vevő a teljes vételár megfizetését követő tizenöt (15) napon belül köteles birtokba venni. A vevőnek felróható késedelmes birtokbavétel esetén a vevő napi 30.000 Ft kötbért köteles fizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy birtokba lépés időpontjával összefüggésben kártérítési igényt az adóssal, illetve a felszámolóval szemben nem érvényesít, a birtokbavétellel kapcsolatos esetleges költségek Vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A 239/2009. Korm. r. 2.§ (4a) bek. alapján a meghirdetett ingatlan az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésre kerül sor. Az Ajánlattevő által megtett ajánlat érvényességének feltétele legalább a kikiáltási ár összegének rendelkezésre állásának fedezetének igazolása (a továbbiakban: Fedezetigazolás). A Fedezetigazolást Ajánlattevő az árverési előleg megfizetésének igazolásával tölti fel az EÉR rendszerébe. Fedezetigazolásként kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) felügyelete alatt működő, MNB engedéllyel rendelkező, vagy az MNB által nyilvántartásba vett pénzügyi szervezetek részéről kiállított igazolás fogadható el.
A meghirdetett ingatlant a felszámoló kizárólag a megtekintett állapotban értékesíti. Az árverés lebonyolítására a Cstv. 237/2009. (X. 20.) Korm.rendelet ad iránymutatást. A nyilvános árverési eljárásban, oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.sztfh.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.
Felhívjuk a Tisztelt Licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 2021.10.01.napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá vált. A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció)során kell megadnia és a licit megtétele előtt ennek bizonylatait fel kell a rendszerbe töltenie.
A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a Pp. törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével egyidejűleg – be kell nyújtaniuk: természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a Fedezetigazolást, gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról. Az összes dokumentumot egyben PDF fájlban az EÉR felületére feltöltve. A szerződés aláírásakor eredetiben is be kell mutatni az eladó részére.
A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. A felszámoló vevő kijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.
A felszámoló az értékesítési eljárásból kizárja azon ajánlattevőket, akinek lejárt esedékességű tartozása áll fenn az eladó adós gazdálkodószervezettel szemben. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.
Az értékesítésre felkínált vagyonra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyon a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. A jelen árverési felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az árverést a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új árverést írhat ki.
Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételi szerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi munkadíj a vételár alapul vételével számítottan 2%+ÁFA. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló köteles megfizetni.
Licitáló a licit megtételével tudomásul veszi a vagyon állapotát, ajánlatának megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről.
Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők/Licitálók figyelmét, hogy az EÉR felületén az értékesítés anonim módon történik, ezért név, telefonszám, e-mail cím megadása ezen a felületen tilos. Az EÉR felületén megjelenő hozzászólások szükség esetén a felszámoló által moderálásra kerülnek. A nem megengedett hozzászólások esetében a “Kérdése, olyan információt tartalmazott, ami nem engedélyezett, kérjük fogalmazza át” üzenet jelenik meg.
A teljes vételár részeként – a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg beszámításra kerül. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverési előleg – amennyiben az árverési előleg nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utólag az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a licitálóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. Ha az árverés eredménytelen, a befizetett árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított nyolc (8) munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség licitálót terheli.
Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a fentiekben írtak szerint a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép.
A jelen értékesítési hirdetményben meghatározott feltételek, és a jogszabályokban, és szabályzatokban előírt feltételek nem, vagy hiányos teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított licitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitálás során magára nézve kötelezőnek fogad el. Az értékesített vagyonelem kikiáltási ára összesen: 3 500 000 Ft, amely a becsérték 100%-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3009535/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.