Eljárás részletei

Széchenyi hagyaték
1 tétel

Árverés - Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "f.a."

Lezárult: 2021.05.10 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 25 000 000 Ft
Az árverés eredményesen lezárult.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYES

Ismertető

Nyílvános árverés útján, kizárólag egyben értékesíteni kívánjuk az alábbiakban részletezett kéziratokat, könyveket, kottákat, kisnyomtatványokat, akvarelleket, metszeteket, fotót és alaprajzot, amelyek 300541 gyűjteményazonosító számon „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek iratok és képek” néven védett gyűjteményt alkotnak (a továbbiakban: ingóság): Kéziratok Mikó Imre levele Széchenyi Istvánhoz (Bécs, 1852. március 26.) Communal- Steuerbüchel Sopron város Polgármesteri hivatalától (Sopron, 1856. június 1.) Széchenyi István levele Klauzál Gáborhoz eredeti kézirat Széchenyi István levele Schäffer Jánosnak (Pest 1837. február 6.) Széchenyi István levele Wilhelm Fehrnek (Pest, 1842. május 23. Széchenyi István levele azonosítatlan bizalmasának (Pest, 1842. február 18.) William Tierney Clark levele gróf Széchenyi Istvánhoz (Hammerscmith, 1847. április 13.) Lunkányi János levele azonosítatlan főpréposthoz (Nagycenk, 1841. május 9.) Belépti jegy (azonosítatlan személy számára a képviselői terem karzatára, kiadta Széchenyi István) Széchenyi István levélfogalmazványa (széljegyzetekkel) ismeretlenhez, személyeses ügyeiről. Pozsony, 1844. október 12.) Meghívó a MTT 1844. december 16-i nagygyűlésére Fabriczy Sámuelnek Teleklevél Schäffer János és Schäffer Anna részére kiállítva (1829. szeptember 3.) Könyvek (42) Baronio Cesare 1631. (23) Piccoclimini, Alessandro (39) Balbi Adriano , 1782-1848 Abrégé de géographie (43) Neus adeliches Wappenwerk Band Theil 1. 1791 (15) 1832-ki jelentés a 'Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálkodásairól Pest 1832. (1.) 1837-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (11 dik év) Pest 1837. (3) 1838-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (12 dik év) Pest 1839. (2) 1839-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (13. év) 1839. (14) 1840-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (14. év) 1839. (41/b) Chess Vol. i-II / Twiss Richard (35) Ueber den Credit / vom Stephan Széchenyi (22) Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a ' budapesti hídegyesülethez irányzott jelentése midőn külföldrül visszatérnek 1833. (19/a) Hitel / gróf Széchenyi István 2. kiadás Pesten:1830. (37) Histoire du ministere du cardinal Martinusius / A. Bechet ( Paris 1715) (16) A'Casino részeseinek névsora 1829. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor Pest 1829. (17) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora 1830. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor 1830. 15. (18) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora, annak szabályai és egyéb tudnivalói 1834. Kiadta Tasner Antal Pest 1834. 16. (41/a) L. Annaei Flori epitome rerum romanarum /Accedit L. Ampelii ( Berolini: Haude,1750) 17. (24) A' Tiszavölgy könyve. Jegyzőkönyve a' Tiszavölgyi társulat sz.k. Pest városában 1847-ik évi március 21-én' s következő napjain tartott 3-ik nagygyűlésének () Pest 1847 18. (40) Handbuch der Veterinärkunde 19. (36) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazítására (Pest 1831.) Kották (32) Farkas Miksa :"Széchenyi induló Győr 1861 (4) Mosonyi Mihály: Gyász hangok Széchenyi István halálára Pest 1860. (6) Volkmann Róbert: Széchenyi sírjánál Pest 1860. (31) Egressy Béni: Szózat 1. kiadás Pest 1858. (5) Egressy Béni: Szózat későbbi kiadás Pest 1858 (33) Erkel Ferenc: Szózat Pest 1847. (nincs jegyzékszám) Erkel Ferencz: Hymnusz (Pest 1857?) Kisnyomtatványok (10) Nagyfontosságú hírek 1848. szept. (8) fölhívás a pesti testgyakorlati példánytanoda iránti részvétre Pest 1843. (9) Hírdetmény Pest 1849. (7) Gróf Széchenyi István 1860. (34) A' magyar borismertető Egyesület' jelentése Szekrényessy József Pesten 1838. (51) Magyar középponti vasút Pesth, 1847. 1. lev ( Kétoldalas bilingvis hirdetmény) (52) Gőzhajózási jelentés Pest, 1850. 1 p. ( Magyar-német bilingvis hirdetmény) Akvarell (50) Széchenyi Istvánt ábrázoló ismeretlen szerző által készített akvarell Metszetek (44-49) Bivaly csordás - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Csikós - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Budai szüret-tor - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Túzok vadászat - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Népviselet - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Laczi konyhája - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből Fotó (13) Lánchidat ábrázoló fotó az 1870- es évekből Egyéb (12) A nagycenki kastélyhoz köthető alaprajzok 2 db Az ingóságok erőteljesen használt állapotúak, különböző eszmei értékkel rendelkeznek és a Miniszterelnökség MHF/379/17 (2020) számú határozata alapján 300541 gyűjteményazonosító számon védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek. A védett tárgyegyüttes megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f.a.” „Széchenyi István hagyatéka” A védett tárgyegyüttes nyilvántartási azonosítója: gyűjteményazonosító 300541 Örökségvédelmi bírságkategóriába sorolás: III. kategória Védetté nyilvánító hatóság: Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály Védetté nyilvánító határozat kelte, száma: 2020. június 16., MHF/379/17 (2020) Védetté nyilvánító határozatban megjelölt név: „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek, iratok és képek” védett gyűjtemény Eladó nem minősül szakértőnek az ingóságok tekintetében, azokat származékos jogszerzéssel szerezte. Az Eladó az ingóságokat megvizsgáltatta és értékeltette az Országos Széchenyi Könyvtárral. Ugyanakkor az ingóságok eredete nem tisztázható, azaz az ingóságok megnevezése nem igazolja azok eredetét és eredetiségét, ezekért Eladó felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal szavatosságot az ingóságok eredetiségéért, a szerző(k) illetve a címzettek személyéért és az iratok tartalmáért figyelemmel arra is, hogy a szakértő sem tudta egyértelműen azonosítani a szerzőket illetve a címzetteket, illetve több esetben a keletkezés ideje illetve a kézírással készült iratok írója sem azonosítható. Ajánlattevőknek lehetőségük van megtekinteni az Adásvételi Szerződést, a Dokumentációt, valamint lehetőségük van megtekinteni, megvizsgálni illetve szakértővel megvizsgáltatni az ingóságokat. Ajánlattevők felelősségét képezi, hogy az ingóságokat és azok jellemzőit, állapotát, hiányosságait megismerje, megvizsgálja. Az Ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy az ingóságok az eltelt időre is tekintettel, erőteljesen használt állapotban vannak. Eladó az eredetiségért nem vállal felelősséget és kellékszavatosságát is kifejezetten kizárja, melyet Ajánlattevőnek az Adásvételi Szerződésben tudomásul kell vennie és el kell fogadnia. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján, a védetté nyilvánított kulturális javakra többek között, az alábbi előírásokat kell alkalmazni: - A tulajdonos köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni. - A javak tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni. - A gyűjteményhez tartozó tárgy elidegenítése vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó változása csak a Hatóság előzetes hozzájárulása alapján lehetséges. - A javakkal kapcsolatos – védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A javak tulajdonjogát érintő körülményekről (zálogszerződés, öröklési szerződés) Hatóságot értesíteni kell. - A javak ellenérték mellett történő tulajdonátruházása esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amely jogát a Hatóságon keresztül gyakorolja. - A javak megóvási (konzerválási), restaurálási és átalakítási munkálatok csak a Hatóság előzetes engedélyével végezhetőek. - A javakat csak a Hatóság engedélyével lehet az ország területéről kivinni. - A javakat, illetőleg a védetté nyilvánító határozatban foglaltak betartását a Hatóság a tárgyak őrzési helyén jogosult ellenőrizni. A Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Az védett kulturális javakkal kapcsolatos, Hatóság által nyilvántartott adatokat a Kötv. 73. §-a határozza meg. A kulturális javak védetté nyilvánítására vonatkozó részletes szabályokat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 98-101. §-ai határozzák meg. Az ingóságok a Miniszterelnökség 379/17 (2020) számú határozata alapján védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek. A Kötv. 86. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingóságokra elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza. Az Eladó szándéka valamennyi ingóság tulajdonjogának átruházása tekintetében egységes és oszthatatlan, azaz az Eladó kizárólag egységes egészként (oszthatatlan szolgáltatásként) kívánja átruházni valamennyi jelen hirdetményben megjelölt ingóság tulajdonjogát. Az ingóságok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az ingóságok becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján került meghatározásra, amely szerint a minimálár a becsérték 50%-a. A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték, azaz fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei. A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. Az árverésre kerülő vagyontárgyak becsértéke összesen: 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) 1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „Széchenyi István hagyatéka” Típus: védett tárgyegyüttes, gyűjteményazonosító: 300541 Állapot: használt régiség Tehermentes: igen Mennyisége: 56 db Becsérték: 50.000.000 forint
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2021.04.23 - 09:00
2021.05.10 - 12:00
Nettó 50 000 000 Ft
Nettó 25 000 000 Ft
29.Fpk.01-15-003472
A2273466

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "f.a."
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139
Cégjegyzékszám:
01-10-046028

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseAdásvételi szerződés
2021.05.13 - 15:58
Az árverés eredményes
Közlemény

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 29.Fpk.01-15-003472 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2273466F1
Szerződéskötés dátuma: A legmagasabb ajánlatot tevő licitálóval az Adásvételi Szerződés az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével létrejön. Az Adásvételi Szerződés írásba foglalására az ajánlat elfogadásáról szóló eladói nyilatkozat nyertes árverésen résztvevő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2021.05.10 - 12:00
Az árverés véget ért
Közlemény

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 29.Fpk.01-15-003472 ügyszámú árverés 2021. május 10. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2021.04.23 - 09:00
Az árverés megkezdődött
Közlemény

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 29.Fpk.01-15-003472 ügyszámú árverés 2021. április 23. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2273466.
2021.04.08 - 09:00
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) Fővárosi Törvényszék 29.Fpk.01-15-003472/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2273466)
Az árverés kezdete:
2021. április 23. 09 óra 00 perc
Az árverés vége:
2021. május 10. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
25 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 700 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az Eladó az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10643001-49020017 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg 300541 azonosítójú gyűjtemény”). Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és nem kerül felszámításra kezelési illetve bankköltség. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül a fenti bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a jogszabályokban illetve az értékesítésre vonatkozó szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Az értékesítési eljárás során kizárt, valamint a nem nyertes licitálók részére az Eladó a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverési előleget fizető részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, a nyertes licitáló ajánlatának elfogadásával, az Adásvételi Szerződés létrejön és a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg a létrejött szerződés tekintetében foglalónak minősül és a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén a nyertes licitálón kívüli többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti. A Felszámoló és az Eladó az árverési előleg átutalása kapcsán, az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Nyílvános árverés útján, kizárólag egyben értékesíteni kívánjuk az alábbiakban részletezett kéziratokat, könyveket, kottákat, kisnyomtatványokat, akvarelleket, metszeteket, fotót és alaprajzot, amelyek 300541 gyűjteményazonosító számon „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek iratok és képek” néven védett gyűjteményt alkotnak (a továbbiakban: ingóság):

Kéziratok
Mikó Imre levele Széchenyi Istvánhoz (Bécs, 1852. március 26.)
Communal- Steuerbüchel Sopron város Polgármesteri hivatalától (Sopron, 1856. június 1.)
Széchenyi István levele Klauzál Gáborhoz eredeti kézirat
Széchenyi István levele Schäffer Jánosnak (Pest 1837. február 6.)
Széchenyi István levele Wilhelm Fehrnek (Pest, 1842. május 23.
Széchenyi István levele azonosítatlan bizalmasának (Pest, 1842. február 18.)
William Tierney Clark levele gróf Széchenyi Istvánhoz (Hammerscmith, 1847. április 13.)
Lunkányi János levele azonosítatlan főpréposthoz (Nagycenk, 1841. május 9.)
Belépti jegy (azonosítatlan személy számára a képviselői terem karzatára, kiadta Széchenyi István)
Széchenyi István levélfogalmazványa (széljegyzetekkel) ismeretlenhez, személyeses ügyeiről. Pozsony, 1844. október 12.)
Meghívó a MTT 1844. december 16-i nagygyűlésére Fabriczy Sámuelnek
Teleklevél Schäffer János és Schäffer Anna részére kiállítva (1829. szeptember 3.)
Könyvek
(42) Baronio Cesare 1631.
(23) Piccoclimini, Alessandro
(39) Balbi Adriano , 1782-1848 Abrégé de géographie
(43) Neus adeliches Wappenwerk Band Theil 1. 1791
(15) 1832-ki jelentés a 'Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálkodásairól Pest 1832.
(1.) 1837-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (11 dik év) Pest 1837.
(3) 1838-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (12 dik év) Pest 1839.
(2) 1839-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (13. év) 1839.
(14) 1840-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (14. év) 1839.
(41/b) Chess Vol. i-II / Twiss Richard
(35) Ueber den Credit / vom Stephan Széchenyi
(22) Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a ' budapesti hídegyesülethez irányzott jelentése midőn külföldrül visszatérnek 1833.
(19/a) Hitel / gróf Széchenyi István 2. kiadás Pesten:1830.
(37) Histoire du ministere du cardinal Martinusius / A. Bechet ( Paris 1715)
(16) A'Casino részeseinek névsora 1829. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor Pest 1829.
(17) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora 1830. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor 1830.
15. (18) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora, annak szabályai és egyéb tudnivalói 1834. Kiadta Tasner Antal Pest 1834.
16. (41/a) L. Annaei Flori epitome rerum romanarum /Accedit L. Ampelii ( Berolini: Haude,1750)
17. (24) A' Tiszavölgy könyve. Jegyzőkönyve a' Tiszavölgyi társulat sz.k. Pest városában 1847-ik évi március 21-én' s következő napjain tartott 3-ik nagygyűlésének () Pest 1847
18. (40) Handbuch der Veterinärkunde
19. (36) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazítására (Pest 1831.)
Kották
(32) Farkas Miksa :"Széchenyi induló Győr 1861
(4) Mosonyi Mihály: Gyász hangok Széchenyi István halálára Pest 1860.
(6) Volkmann Róbert: Széchenyi sírjánál Pest 1860.
(31) Egressy Béni: Szózat 1. kiadás Pest 1858.
(5) Egressy Béni: Szózat későbbi kiadás Pest 1858
(33) Erkel Ferenc: Szózat Pest 1847.
(nincs jegyzékszám) Erkel Ferencz: Hymnusz (Pest 1857?)
Kisnyomtatványok
(10) Nagyfontosságú hírek 1848. szept.
(8) fölhívás a pesti testgyakorlati példánytanoda iránti részvétre Pest 1843.
(9) Hírdetmény Pest 1849.
(7) Gróf Széchenyi István 1860.
(34) A' magyar borismertető Egyesület' jelentése Szekrényessy József Pesten 1838.
(51) Magyar középponti vasút Pesth, 1847. 1. lev ( Kétoldalas bilingvis hirdetmény)
(52) Gőzhajózási jelentés Pest, 1850. 1 p. ( Magyar-német bilingvis hirdetmény)
Akvarell
(50) Széchenyi Istvánt ábrázoló ismeretlen szerző által készített akvarell
Metszetek
(44-49) Bivaly csordás - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Csikós - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Budai szüret-tor - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Túzok vadászat - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Népviselet - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Laczi konyhája - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
Fotó
(13) Lánchidat ábrázoló fotó az 1870- es évekből
Egyéb
(12) A nagycenki kastélyhoz köthető alaprajzok 2 db

Az ingóságok erőteljesen használt állapotúak, különböző eszmei értékkel rendelkeznek és a Miniszterelnökség MHF/379/17 (2020) számú határozata alapján 300541 gyűjteményazonosító számon védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek.
A védett tárgyegyüttes megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f.a.” „Széchenyi István hagyatéka”
A védett tárgyegyüttes nyilvántartási azonosítója: gyűjteményazonosító 300541
Örökségvédelmi bírságkategóriába sorolás: III. kategória
Védetté nyilvánító hatóság: Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály
Védetté nyilvánító határozat kelte, száma: 2020. június 16., MHF/379/17 (2020)
Védetté nyilvánító határozatban megjelölt név: „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek, iratok és képek” védett gyűjtemény

Eladó nem minősül szakértőnek az ingóságok tekintetében, azokat származékos jogszerzéssel szerezte. Az Eladó az ingóságokat megvizsgáltatta és értékeltette az Országos Széchenyi Könyvtárral. Ugyanakkor az ingóságok eredete nem tisztázható, azaz az ingóságok megnevezése nem igazolja azok eredetét és eredetiségét, ezekért Eladó felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal szavatosságot az ingóságok eredetiségéért, a szerző(k) illetve a címzettek személyéért és az iratok tartalmáért figyelemmel arra is, hogy a szakértő sem tudta egyértelműen azonosítani a szerzőket illetve a címzetteket, illetve több esetben a keletkezés ideje illetve a kézírással készült iratok írója sem azonosítható.

Ajánlattevőknek lehetőségük van megtekinteni az Adásvételi Szerződést, a Dokumentációt, valamint lehetőségük van megtekinteni, megvizsgálni illetve szakértővel megvizsgáltatni az ingóságokat. Ajánlattevők felelősségét képezi, hogy az ingóságokat és azok jellemzőit, állapotát, hiányosságait megismerje, megvizsgálja. Az Ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy az ingóságok az eltelt időre is tekintettel, erőteljesen használt állapotban vannak. Eladó az eredetiségért nem vállal felelősséget és kellékszavatosságát is kifejezetten kizárja, melyet Ajánlattevőnek az Adásvételi Szerződésben tudomásul kell vennie és el kell fogadnia.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján, a védetté nyilvánított kulturális javakra többek között, az alábbi előírásokat kell alkalmazni:

- A tulajdonos köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni.
- A javak tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni.
- A gyűjteményhez tartozó tárgy elidegenítése vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó változása csak a Hatóság előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.
- A javakkal kapcsolatos – védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A javak tulajdonjogát érintő körülményekről (zálogszerződés, öröklési szerződés) Hatóságot értesíteni kell.
- A javak ellenérték mellett történő tulajdonátruházása esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amely jogát a Hatóságon keresztül gyakorolja.
- A javak megóvási (konzerválási), restaurálási és átalakítási munkálatok csak a Hatóság előzetes engedélyével végezhetőek.
- A javakat csak a Hatóság engedélyével lehet az ország területéről kivinni.
- A javakat, illetőleg a védetté nyilvánító határozatban foglaltak betartását a Hatóság a tárgyak őrzési helyén jogosult ellenőrizni.

A Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Az védett kulturális javakkal kapcsolatos, Hatóság által nyilvántartott adatokat a Kötv. 73. §-a határozza meg. A kulturális javak védetté nyilvánítására vonatkozó részletes szabályokat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 98-101. §-ai határozzák meg. Az ingóságok a Miniszterelnökség 379/17 (2020) számú határozata alapján védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek. A Kötv. 86. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingóságokra elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza.

Az Eladó szándéka valamennyi ingóság tulajdonjogának átruházása tekintetében egységes és oszthatatlan, azaz az Eladó kizárólag egységes egészként (oszthatatlan szolgáltatásként) kívánja átruházni valamennyi jelen hirdetményben megjelölt ingóság tulajdonjogát.

Az ingóságok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az ingóságok becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján került meghatározásra, amely szerint a minimálár a becsérték 50%-a.

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték, azaz fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei.

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgyak becsértéke összesen: 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint)

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „Széchenyi István hagyatéka”
Típus: védett tárgyegyüttes, gyűjteményazonosító: 300541
Állapot: használt régiség
Tehermentes: igen
Mennyisége: 56 db
Becsérték: 50.000.000 forint

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Széchenyi hagyaték

Típus:
Egyéb
Állapot:
használt régiség
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
56 db
Becsérték:
50 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A nyertes árverésen résztvevővel kötendő adásvételi szerződés feltöltésre kerül az EÉR rendszerre. Az ingóságok megtekinthetőek a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenését követő munkanaptól, az árverés kezdő időpontját megelőző munkanapig, munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között, az Eladó budapesti irodájában, a 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. alatt. Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell. Az ingóságot egyszerre egy árverésen résztvevő, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár (továbbá az ajánlattevő által ajánlott vételár) nettó vételárnak tekintendő. Az ÁFA megállapítása a szerződéskötéskor hatályos adótörvény(ek) alapján történik. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ÁFA adóalany, akkor az értékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ g) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, így az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Nem adóalany az ajánlattevő által ajánlott és az Eladó által elfogadott ajánlati ár nettó vételárnak tekintendő, melyre a 27 %-os ÁFA felszámításra kerül és a vevő köteles megfizetni a nettó vételáron felül az ÁFA összegét is az Eladó részére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (foglalót) meghaladó vételárat a szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint, legkésőbb az Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10643001-49020017 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A vételár fele (azaz vételár 50%) a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Ptk. 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül – megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Eladó részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett – a Cstv. 49/D. § vagy a Hpt. 57.§ (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő licitálóval az Adásvételi Szerződés az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével létrejön. Az Adásvételi Szerződés írásba foglalására az ajánlat elfogadásáról szóló eladói nyilatkozat nyertes árverésen résztvevő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokának átruházására a vételár teljes megfizetésétől számított 5 (öt) napon belül kerül sor, az Eladó székhelyén, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével. A birtokbavétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, továbbá a kárveszély a birtokátruházáskor, de legkésőbb a birtokbavételi határidő utolsó napján a vevőre átszáll.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megkötendő Adásvételi Szerződés feltöltésre kerül az EÉR rendszerre, valamint az ingóságok és az azokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló dokumentumok megtekinthetőek a jelen hirdetményben jelzett módon.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Eladó kellékszavatosságát kizárja. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes licitáló az EÉR rendszer üzemeltetője részére az elfogadott vételár 1%-a mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak).

Az Adásvételi Szerződés megkötése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles. Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási díj vevőt terheli.

Az árverező az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben és az EÉR rendszerre feltöltött Adásvételi Szerződésben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.

A Kötv. 86. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingóságokra elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza. További elővásárlásra jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, az Eladó felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, az Eladó felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jogukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követően, a a Korm. rendelet 96. § (4) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidőn belül, írásban gyakorolhatják. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben és az Adásvételi Szerződésben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2273466/tetelek.pdf

Licitnapló

2021.05.10 - 12:00
Az árverés véget ért
2021.04.30 - 10:01
A2273466F1
Nettó 25 000 000 Ft
licitet tett
2021.04.23 - 09:00
Az árverés megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Széchenyi hagyaték
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
védett tárgyegyeüttes, gyűjteményazonosító:300541
Mennyiség:
56 db
Állapot:
Egyéb
Becsérték:
Nettó 50 000 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Nyílvános árverés útján, kizárólag egyben értékesíteni kívánjuk az alábbiakban részletezett kéziratokat, könyveket, kottákat, kisnyomtatványokat, akvarelleket, metszeteket, fotót és alaprajzot, amelyek 300541 gyűjteményazonosító számon „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek iratok és képek” néven védett gyűjteményt alkotnak (a továbbiakban: ingóság): Kéziratok Mikó Imre levele Széchenyi Istvánhoz (Bécs, 1852. március 26.) Communal- Steuerbüchel Sopron város Polgármesteri hivatalától (Sopron, 1856. június 1.) Széchenyi István levele Klauzál Gáborhoz eredeti kézirat Széchenyi István levele Schäffer Jánosnak (Pest 1837. február 6.) Széchenyi István levele Wilhelm Fehrnek (Pest, 1842. május 23. Széchenyi István levele azonosítatlan bizalmasának (Pest, 1842. február 18.) William Tierney Clark levele gróf Széchenyi Istvánhoz (Hammerscmith, 1847. április 13.) Lunkányi János levele azonosítatlan főpréposthoz (Nagycenk, 1841. május 9.) Belépti jegy (azonosítatlan személy számára a képviselői terem karzatára, kiadta Széchenyi István) Széchenyi István levélfogalmazványa (széljegyzetekkel) ismeretlenhez, személyeses ügyeiről. Pozsony, 1844. október 12.) Meghívó a MTT 1844. december 16-i nagygyűlésére Fabriczy Sámuelnek Teleklevél Schäffer János és Schäffer Anna részére kiállítva (1829. szeptember 3.) Könyvek (42) Baronio Cesare 1631. (23) Piccoclimini, Alessandro (39) Balbi Adriano , 1782-1848 Abrégé de géographie (43) Neus adeliches Wappenwerk Band Theil 1. 1791 (15) 1832-ki jelentés a 'Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálkodásairól Pest 1832. (1.) 1837-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (11 dik év) Pest 1837. (3) 1838-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (12 dik év) Pest 1839. (2) 1839-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (13. év) 1839. (14) 1840-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (14. év) 1839. (41/b) Chess Vol. i-II / Twiss Richard (35) Ueber den Credit / vom Stephan Széchenyi (22) Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a ' budapesti hídegyesülethez irányzott jelentése midőn külföldrül visszatérnek 1833. (19/a) Hitel / gróf Széchenyi István 2. kiadás Pesten:1830. (37) Histoire du ministere du cardinal Martinusius / A. Bechet ( Paris 1715) (16) A'Casino részeseinek névsora 1829. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor Pest 1829. (17) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora 1830. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor 1830. 15. (18) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora, annak szabályai és egyéb tudnivalói 1834. Kiadta Tasner Antal Pest 1834. 16. (41/a) L. Annaei Flori epitome rerum romanarum /Accedit L. Ampelii ( Berolini: Haude,1750) 17. (24) A' Tiszavölgy könyve. Jegyzőkönyve a' Tiszavölgyi társulat sz.k. Pest városában 1847-ik évi március 21-én' s következő napjain tartott 3-ik nagygyűlésének () Pest 1847 18. (40) Handbuch der Veterinärkunde 19. (36) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazítására (Pest 1831.) Kották (32) Farkas Miksa :"Széchenyi induló Győr 1861 (4) Mosonyi Mihály: Gyász hangok Széchenyi István halálára Pest 1860. (6) Volkmann Róbert: Széchenyi sírjánál Pest 1860. (31) Egressy Béni: Szózat 1. kiadás Pest 1858. (5) Egressy Béni: Szózat későbbi kiadás Pest 1858 (33) Erkel Ferenc: Szózat Pest 1847. (nincs jegyzékszám) Erkel Ferencz: Hymnusz (Pest 1857?) Kisnyomtatványok (10) Nagyfontosságú hírek 1848. szept. (8) fölhívás a pesti testgyakorlati példánytanoda iránti részvétre Pest 1843. (9) Hírdetmény Pest 1849. (7) Gróf Széchenyi István 1860. (34) A' magyar borismertető Egyesület' jelentése Szekrényessy József Pesten 1838. (51) Magyar középponti vasút Pesth, 1847. 1. lev ( Kétoldalas bilingvis hirdetmény) (52) Gőzhajózási jelentés Pest, 1850. 1 p. ( Magyar-német bilingvis hirdetmény) Akvarell (50) Széchenyi Istvánt ábrázoló ismeretlen szerző által készített akvarell Metszetek (44-49) Bivaly csordás - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Csikós - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Budai szüret-tor - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Túzok vadászat - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Népviselet - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből (44-49) Laczi konyhája - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből Fotó (13) Lánchidat ábrázoló fotó az 1870- es évekből Egyéb (12) A nagycenki kastélyhoz köthető alaprajzok 2 db Az ingóságok erőteljesen használt állapotúak, különböző eszmei értékkel rendelkeznek és a Miniszterelnökség MHF/379/17 (2020) számú határozata alapján 300541 gyűjteményazonosító számon védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek. A védett tárgyegyüttes megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f.a.” „Széchenyi István hagyatéka” A védett tárgyegyüttes nyilvántartási azonosítója: gyűjteményazonosító 300541 Örökségvédelmi bírságkategóriába sorolás: III. kategória Védetté nyilvánító hatóság: Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály Védetté nyilvánító határozat kelte, száma: 2020. június 16., MHF/379/17 (2020) Védetté nyilvánító határozatban megjelölt név: „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek, iratok és képek” védett gyűjtemény Eladó nem minősül szakértőnek az ingóságok tekintetében, azokat származékos jogszerzéssel szerezte. Az Eladó az ingóságokat megvizsgáltatta és értékeltette az Országos Széchenyi Könyvtárral. Ugyanakkor az ingóságok eredete nem tisztázható, azaz az ingóságok megnevezése nem igazolja azok eredetét és eredetiségét, ezekért Eladó felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal szavatosságot az ingóságok eredetiségéért, a szerző(k) illetve a címzettek személyéért és az iratok tartalmáért figyelemmel arra is, hogy a szakértő sem tudta egyértelműen azonosítani a szerzőket illetve a címzetteket, illetve több esetben a keletkezés ideje illetve a kézírással készült iratok írója sem azonosítható. Ajánlattevőknek lehetőségük van megtekinteni az Adásvételi Szerződést, a Dokumentációt, valamint lehetőségük van megtekinteni, megvizsgálni illetve szakértővel megvizsgáltatni az ingóságokat. Ajánlattevők felelősségét képezi, hogy az ingóságokat és azok jellemzőit, állapotát, hiányosságait megismerje, megvizsgálja. Az Ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy az ingóságok az eltelt időre is tekintettel, erőteljesen használt állapotban vannak. Eladó az eredetiségért nem vállal felelősséget és kellékszavatosságát is kifejezetten kizárja, melyet Ajánlattevőnek az Adásvételi Szerződésben tudomásul kell vennie és el kell fogadnia. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján, a védetté nyilvánított kulturális javakra többek között, az alábbi előírásokat kell alkalmazni: - A tulajdonos köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni. - A javak tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni. - A gyűjteményhez tartozó tárgy elidegenítése vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó változása csak a Hatóság előzetes hozzájárulása alapján lehetséges. - A javakkal kapcsolatos – védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A javak tulajdonjogát érintő körülményekről (zálogszerződés, öröklési szerződés) Hatóságot értesíteni kell. - A javak ellenérték mellett történő tulajdonátruházása esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amely jogát a Hatóságon keresztül gyakorolja. - A javak megóvási (konzerválási), restaurálási és átalakítási munkálatok csak a Hatóság előzetes engedélyével végezhetőek. - A javakat csak a Hatóság engedélyével lehet az ország területéről kivinni. - A javakat, illetőleg a védetté nyilvánító határozatban foglaltak betartását a Hatóság a tárgyak őrzési helyén jogosult ellenőrizni. A Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Az védett kulturális javakkal kapcsolatos, Hatóság által nyilvántartott adatokat a Kötv. 73. §-a határozza meg. A kulturális javak védetté nyilvánítására vonatkozó részletes szabályokat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 98-101. §-ai határozzák meg. Az ingóságok a Miniszterelnökség 379/17 (2020) számú határozata alapján védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek. A Kötv. 86. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingóságokra elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza. Az Eladó szándéka valamennyi ingóság tulajdonjogának átruházása tekintetében egységes és oszthatatlan, azaz az Eladó kizárólag egységes egészként (oszthatatlan szolgáltatásként) kívánja átruházni valamennyi jelen hirdetményben megjelölt ingóság tulajdonjogát. Az ingóságok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az ingóságok becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján került meghatározásra, amely szerint a minimálár a becsérték 50%-a. A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték, azaz fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei. A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem. Az árverésre kerülő vagyontárgyak becsértéke összesen: 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint) 1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „Széchenyi István hagyatéka” Típus: védett tárgyegyüttes, gyűjteményazonosító: 300541 Állapot: használt régiség Tehermentes: igen Mennyisége: 56 db Becsérték: 50.000.000 forint
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2021.04.23 - 09:00
2021.05.10 - 12:00
Nettó 50 000 000 Ft
Nettó 25 000 000 Ft
29.Fpk.01-15-003472
A2273466

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév:
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "f.a."
Székhely:
1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139
Cégjegyzékszám:
01-10-046028

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseAdásvételi szerződés
2021.05.13 - 15:58
Az árverés eredményes
Közlemény

Árverési Közlemény

Érvényes és eredményes a 29.Fpk.01-15-003472 ügyszámú árverés, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: A2273466F1
Szerződéskötés dátuma: A legmagasabb ajánlatot tevő licitálóval az Adásvételi Szerződés az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével létrejön. Az Adásvételi Szerződés írásba foglalására az ajánlat elfogadásáról szóló eladói nyilatkozat nyertes árverésen résztvevő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2021.05.10 - 12:00
Az árverés véget ért
Közlemény

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 29.Fpk.01-15-003472 ügyszámú árverés 2021. május 10. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2021.04.23 - 09:00
Az árverés megkezdődött
Közlemény

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 29.Fpk.01-15-003472 ügyszámú árverés 2021. április 23. 09 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.) felszámoló által a Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A2273466.
2021.04.08 - 09:00
Az árverés meghirdetve
Közlemény

Árverési Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) Széchenyi Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-046028, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca Damjanich. 11-15 ép. 1 em. 139) Fővárosi Törvényszék 29.Fpk.01-15-003472/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 8. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2273466)
Az árverés kezdete:
2021. április 23. 09 óra 00 perc
Az árverés vége:
2021. május 10. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
25 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)
A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 700 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg befizetése az Eladó az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10643001-49020017 számú bankszámlájára (a közlemény rovatban fel kell tüntetni: „árverési előleg 300541 azonosítójú gyűjtemény”). Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és nem kerül felszámításra kezelési illetve bankköltség. Az árverési előleg összegét a Felszámoló a Cstv. 49/B. §-ának (4) bekezdése szerint kezeli. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az árverés megkezdésének időpontjáig az árverési előleg összege jóváírásra kerül a fenti bankszámlán.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületre fel kell tölteni. Az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet. Az Eladó az árverési előleg megfizetését az eredmény megállapítása érdekében, az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a jogszabályokban illetve az értékesítésre vonatkozó szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az Eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja. Az értékesítési eljárás során kizárt, valamint a nem nyertes licitálók részére az Eladó a megfizetett árverési előleget visszautalja. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi árverési előleget fizető részére vissza kell utalni. Ha az árverés eredményes, a nyertes licitáló ajánlatának elfogadásával, az Adásvételi Szerződés létrejön és a nyertes licitáló által megfizetett árverési előleg a létrejött szerződés tekintetében foglalónak minősül és a vételárba be kell számítani. Az árverés eredményessége esetén a nyertes licitálón kívüli többi árverésen résztvevőnek az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha az adásvételi szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti. A Felszámoló és az Eladó az árverési előleg átutalása kapcsán, az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelősséget nem vállal.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Nyílvános árverés útján, kizárólag egyben értékesíteni kívánjuk az alábbiakban részletezett kéziratokat, könyveket, kottákat, kisnyomtatványokat, akvarelleket, metszeteket, fotót és alaprajzot, amelyek 300541 gyűjteményazonosító számon „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek iratok és képek” néven védett gyűjteményt alkotnak (a továbbiakban: ingóság):

Kéziratok
Mikó Imre levele Széchenyi Istvánhoz (Bécs, 1852. március 26.)
Communal- Steuerbüchel Sopron város Polgármesteri hivatalától (Sopron, 1856. június 1.)
Széchenyi István levele Klauzál Gáborhoz eredeti kézirat
Széchenyi István levele Schäffer Jánosnak (Pest 1837. február 6.)
Széchenyi István levele Wilhelm Fehrnek (Pest, 1842. május 23.
Széchenyi István levele azonosítatlan bizalmasának (Pest, 1842. február 18.)
William Tierney Clark levele gróf Széchenyi Istvánhoz (Hammerscmith, 1847. április 13.)
Lunkányi János levele azonosítatlan főpréposthoz (Nagycenk, 1841. május 9.)
Belépti jegy (azonosítatlan személy számára a képviselői terem karzatára, kiadta Széchenyi István)
Széchenyi István levélfogalmazványa (széljegyzetekkel) ismeretlenhez, személyeses ügyeiről. Pozsony, 1844. október 12.)
Meghívó a MTT 1844. december 16-i nagygyűlésére Fabriczy Sámuelnek
Teleklevél Schäffer János és Schäffer Anna részére kiállítva (1829. szeptember 3.)
Könyvek
(42) Baronio Cesare 1631.
(23) Piccoclimini, Alessandro
(39) Balbi Adriano , 1782-1848 Abrégé de géographie
(43) Neus adeliches Wappenwerk Band Theil 1. 1791
(15) 1832-ki jelentés a 'Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálkodásairól Pest 1832.
(1.) 1837-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (11 dik év) Pest 1837.
(3) 1838-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági egyesület munkálkodásairól (12 dik év) Pest 1839.
(2) 1839-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (13. év) 1839.
(14) 1840-ki jelentés a 'Magyar Gazdasági Egyesület Állattenyési osztályának munkálkodásairól (14. év) 1839.
(41/b) Chess Vol. i-II / Twiss Richard
(35) Ueber den Credit / vom Stephan Széchenyi
(22) Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak a ' budapesti hídegyesülethez irányzott jelentése midőn külföldrül visszatérnek 1833.
(19/a) Hitel / gróf Széchenyi István 2. kiadás Pesten:1830.
(37) Histoire du ministere du cardinal Martinusius / A. Bechet ( Paris 1715)
(16) A'Casino részeseinek névsora 1829. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor Pest 1829.
(17) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora 1830. Kiadta Gróf Széchenyi István és Döbrentei Gábor 1830.
15. (18) A ' Nemzeti Casino részeseinek névsora, annak szabályai és egyéb tudnivalói 1834. Kiadta Tasner Antal Pest 1834.
16. (41/a) L. Annaei Flori epitome rerum romanarum /Accedit L. Ampelii ( Berolini: Haude,1750)
17. (24) A' Tiszavölgy könyve. Jegyzőkönyve a' Tiszavölgyi társulat sz.k. Pest városában 1847-ik évi március 21-én' s következő napjain tartott 3-ik nagygyűlésének () Pest 1847
18. (40) Handbuch der Veterinärkunde
19. (36) Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba 's előítélet eligazítására (Pest 1831.)
Kották
(32) Farkas Miksa :"Széchenyi induló Győr 1861
(4) Mosonyi Mihály: Gyász hangok Széchenyi István halálára Pest 1860.
(6) Volkmann Róbert: Széchenyi sírjánál Pest 1860.
(31) Egressy Béni: Szózat 1. kiadás Pest 1858.
(5) Egressy Béni: Szózat későbbi kiadás Pest 1858
(33) Erkel Ferenc: Szózat Pest 1847.
(nincs jegyzékszám) Erkel Ferencz: Hymnusz (Pest 1857?)
Kisnyomtatványok
(10) Nagyfontosságú hírek 1848. szept.
(8) fölhívás a pesti testgyakorlati példánytanoda iránti részvétre Pest 1843.
(9) Hírdetmény Pest 1849.
(7) Gróf Széchenyi István 1860.
(34) A' magyar borismertető Egyesület' jelentése Szekrényessy József Pesten 1838.
(51) Magyar középponti vasút Pesth, 1847. 1. lev ( Kétoldalas bilingvis hirdetmény)
(52) Gőzhajózási jelentés Pest, 1850. 1 p. ( Magyar-német bilingvis hirdetmény)
Akvarell
(50) Széchenyi Istvánt ábrázoló ismeretlen szerző által készített akvarell
Metszetek
(44-49) Bivaly csordás - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Csikós - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Budai szüret-tor - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Túzok vadászat - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Népviselet - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
(44-49) Laczi konyhája - Prónay Gábor vázlatok magyarhon nép életéből
Fotó
(13) Lánchidat ábrázoló fotó az 1870- es évekből
Egyéb
(12) A nagycenki kastélyhoz köthető alaprajzok 2 db

Az ingóságok erőteljesen használt állapotúak, különböző eszmei értékkel rendelkeznek és a Miniszterelnökség MHF/379/17 (2020) számú határozata alapján 300541 gyűjteményazonosító számon védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek.
A védett tárgyegyüttes megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f.a.” „Széchenyi István hagyatéka”
A védett tárgyegyüttes nyilvántartási azonosítója: gyűjteményazonosító 300541
Örökségvédelmi bírságkategóriába sorolás: III. kategória
Védetté nyilvánító hatóság: Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály
Védetté nyilvánító határozat kelte, száma: 2020. június 16., MHF/379/17 (2020)
Védetté nyilvánító határozatban megjelölt név: „Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi családhoz kötődő könyvek, iratok és képek” védett gyűjtemény

Eladó nem minősül szakértőnek az ingóságok tekintetében, azokat származékos jogszerzéssel szerezte. Az Eladó az ingóságokat megvizsgáltatta és értékeltette az Országos Széchenyi Könyvtárral. Ugyanakkor az ingóságok eredete nem tisztázható, azaz az ingóságok megnevezése nem igazolja azok eredetét és eredetiségét, ezekért Eladó felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal szavatosságot az ingóságok eredetiségéért, a szerző(k) illetve a címzettek személyéért és az iratok tartalmáért figyelemmel arra is, hogy a szakértő sem tudta egyértelműen azonosítani a szerzőket illetve a címzetteket, illetve több esetben a keletkezés ideje illetve a kézírással készült iratok írója sem azonosítható.

Ajánlattevőknek lehetőségük van megtekinteni az Adásvételi Szerződést, a Dokumentációt, valamint lehetőségük van megtekinteni, megvizsgálni illetve szakértővel megvizsgáltatni az ingóságokat. Ajánlattevők felelősségét képezi, hogy az ingóságokat és azok jellemzőit, állapotát, hiányosságait megismerje, megvizsgálja. Az Ajánlattevőknek tudomásul kell venniük, hogy az ingóságok az eltelt időre is tekintettel, erőteljesen használt állapotban vannak. Eladó az eredetiségért nem vállal felelősséget és kellékszavatosságát is kifejezetten kizárja, melyet Ajánlattevőnek az Adásvételi Szerződésben tudomásul kell vennie és el kell fogadnia.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) alapján, a védetté nyilvánított kulturális javakra többek között, az alábbi előírásokat kell alkalmazni:

- A tulajdonos köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról gondoskodni.
- A javak tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni.
- A gyűjteményhez tartozó tárgy elidegenítése vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó változása csak a Hatóság előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.
- A javakkal kapcsolatos – védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos) haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak. A javak tulajdonjogát érintő körülményekről (zálogszerződés, öröklési szerződés) Hatóságot értesíteni kell.
- A javak ellenérték mellett történő tulajdonátruházása esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amely jogát a Hatóságon keresztül gyakorolja.
- A javak megóvási (konzerválási), restaurálási és átalakítási munkálatok csak a Hatóság előzetes engedélyével végezhetőek.
- A javakat csak a Hatóság engedélyével lehet az ország területéről kivinni.
- A javakat, illetőleg a védetté nyilvánító határozatban foglaltak betartását a Hatóság a tárgyak őrzési helyén jogosult ellenőrizni.

A Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Az védett kulturális javakkal kapcsolatos, Hatóság által nyilvántartott adatokat a Kötv. 73. §-a határozza meg. A kulturális javak védetté nyilvánítására vonatkozó részletes szabályokat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 98-101. §-ai határozzák meg. Az ingóságok a Miniszterelnökség 379/17 (2020) számú határozata alapján védett gyűjteményként nyilvántartásba vételre kerültek. A Kötv. 86. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingóságokra elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza.

Az Eladó szándéka valamennyi ingóság tulajdonjogának átruházása tekintetében egységes és oszthatatlan, azaz az Eladó kizárólag egységes egészként (oszthatatlan szolgáltatásként) kívánja átruházni valamennyi jelen hirdetményben megjelölt ingóság tulajdonjogát.

Az ingóságok harmadik alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az ingóságok becsértéke és minimálára a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján került meghatározásra, amely szerint a minimálár a becsérték 50%-a.

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték, azaz fennállnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei.

A vagyontárgyak gyorsan romló/különleges kezelést igénylő/csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgyak becsértéke összesen: 50.000.000,- Ft (ötvenmillió forint)

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „Széchenyi István hagyatéka”
Típus: védett tárgyegyüttes, gyűjteményazonosító: 300541
Állapot: használt régiség
Tehermentes: igen
Mennyisége: 56 db
Becsérték: 50.000.000 forint

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 000 forint.


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Széchenyi hagyaték

Típus:
Egyéb
Állapot:
használt régiség
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
56 db
Becsérték:
50 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A nyertes árverésen résztvevővel kötendő adásvételi szerződés feltöltésre kerül az EÉR rendszerre. Az ingóságok megtekinthetőek a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenését követő munkanaptól, az árverés kezdő időpontját megelőző munkanapig, munkanapokon 10:00 és 15:00 óra között, az Eladó budapesti irodájában, a 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. alatt. Az időpontot három munkanappal előzetesen egyeztetni kell. Az ingóságot egyszerre egy árverésen résztvevő, legfeljebb két képviselője vagy meghatalmazottja tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot aláírták.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár (továbbá az ajánlattevő által ajánlott vételár) nettó vételárnak tekintendő. Az ÁFA megállapítása a szerződéskötéskor hatályos adótörvény(ek) alapján történik. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ÁFA adóalany, akkor az értékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ g) pontja alapján a fordított adózás alá tartozik, így az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Nem adóalany az ajánlattevő által ajánlott és az Eladó által elfogadott ajánlati ár nettó vételárnak tekintendő, melyre a 27 %-os ÁFA felszámításra kerül és a vevő köteles megfizetni a nettó vételáron felül az ÁFA összegét is az Eladó részére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő nyertes licitáló köteles az árverési előleget (foglalót) meghaladó vételárat a szerződéskötésre meghatározott határidőben megkötött Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint, legkésőbb az Adásvételi Szerződés írásba foglalásától számított legfeljebb 30 napon belül banki átutalással megfizetni az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10643001-49020017 számú bankszámlájára. Ha a nyertes licitáló ezt elmulasztja, úgy az Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint, a foglalónak minősülő árverési előleg összegét elveszti.

A vételár fele (azaz vételár 50%) a fentiektől eltérően a megjelölt határidőn belül teljesíthető a Ptk. 6:565. § alkalmazásával – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor sérelme nélkül – megfelelő értékben, szabályszerűen kiállított, forgatható értékpapírok kiállításával is, amennyiben a vételár teljesítése céljából az Eladó részére átruházni kívánt értékpapír annak forgatása útján az értékpapír teljes értéke erejéig – a Cstv. 57. § szerint meghatározott hitelezői rangsor betartása mellett – a Cstv. 49/D. § vagy a Hpt. 57.§ (1) szerinti hitelezői igény kielégítésére alkalmas és azt a kielégítésre jogosult hitelező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával elfogadja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tevő licitálóval az Adásvételi Szerződés az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével létrejön. Az Adásvételi Szerződés írásba foglalására az ajánlat elfogadásáról szóló eladói nyilatkozat nyertes árverésen résztvevő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokának átruházására a vételár teljes megfizetésétől számított 5 (öt) napon belül kerül sor, az Eladó székhelyén, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével. A birtokbavétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, továbbá a kárveszély a birtokátruházáskor, de legkésőbb a birtokbavételi határidő utolsó napján a vevőre átszáll.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A megkötendő Adásvételi Szerződés feltöltésre kerül az EÉR rendszerre, valamint az ingóságok és az azokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló dokumentumok megtekinthetőek a jelen hirdetményben jelzett módon.

Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó.

Az árverésre tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. Az Eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A jelen árverési hirdetmény az Eladó számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Eladó kellékszavatosságát kizárja. Az árverésen résztvevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyontárgyak vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. Az árverésen résztvevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzéséhez, szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

A nyertes licitáló az ajánlatához, annak megtételétől számított 60 napig kötve van. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes licitáló az EÉR rendszer üzemeltetője részére az elfogadott vételár 1%-a mértékű díjat az EÉR feltételekben meghatározott módon és határidőben megfizesse (ezen jutalék nem képezi részét a vételárnak).

Az Adásvételi Szerződés megkötése során eljáró ügyvéd személye és díjazása a felek közös megállapodása alapján kerül meghatározásra azzal, hogy valamennyi ügyvédi költség viselésére a vevő köteles. Licitáló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben felmerülő ügyvédi munkadíj, vagyonátruházási illeték és ingatlan-nyilvántartási díj vevőt terheli.

Az árverező az árverezéssel tudomásul veszi a jelen hirdetményben és az EÉR rendszerre feltöltött Adásvételi Szerződésben közölt feltételeket, továbbá a vagyontárgyak általa részletesen megismert természetbeni és jogi állapotát, valamint azt, hogy a hirdetményben megadott adatokat az Eladó a legjobb tudása szerint állította össze, ennek ellenére előfordulhatnak tévedések, melyekért sem a Felszámolóval, sem az Eladóval szemben semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.

A Kötv. 86. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államot az ingóságokra elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogra vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza. További elővásárlásra jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítési eljárás keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy az árverésen véglegesen kialakult vételár ismeretében, az Eladó felhívására, a vételi szándékról írásbeli nyilatkozatot tesznek. A törvényen alapuló elővásárlásra jogosultak kivételével, a további esetleges elővásárlási jogosultak joggyakorlása érdekében, az Eladó felhívja a figyelmüket arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat az árverés lejárata előtt írásban kell bejelenteniük. A Felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jogukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a Felszámoló felhívásának kézhezvételét követően, a a Korm. rendelet 96. § (4) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidőn belül, írásban gyakorolhatják. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradása vagy határidőn túli megtétele esetén a Felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.

A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Az Eladó és a Felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben és az Adásvételi Szerződésben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2273466/tetelek.pdf

Licitnapló

2021.05.10 - 12:00
Az árverés véget ért
2021.04.30 - 10:01
A2273466F1
Nettó 25 000 000 Ft
licitet tett
2021.04.23 - 09:00
Az árverés megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.