Eljárás részletei

Mezőgazdasági rakodógép eladó
0 tétel

Árverés - Grain Transfer Zrt "f.a."

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az eljárás során ajánlat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

AZ ÁRVERÉS EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Caterpillar mezőgazdasági rakodógép
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó 10 000 000 Ft
7.Vpk.20-14-000012
A21327

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Grain Transfer Zrt "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.
Cégjegyzékszám:
20-10-040264

Dokumentumok

2015.06.04 - 13:29
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Vpk.20-14-000012 ügyszámú árverés, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Grain Transfer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárás során ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 7.Vpk.20-14-000012 ügyszámú árverés 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Grain Transfer Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 7.Vpk.20-14-000012 ügyszámú árverés 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Grain Transfer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A21327.
2015.04.29 - 16:55
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Grain Transfer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) Zalaegerszegi Törvényszék 7.Vpk.20-14-000012/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A21327)
Az árverés kezdete:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. június 1. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
10 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 500 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A pályázónak az árverési előleget a megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó pályázati irányárának figyelembe vételével az alábbiak szerint kell megfizetnie a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára „GRAIN TRANSFER Zrt. árverési előleg" közleménnyel, úgy, hogy az legkésőbb az árverés megkezdéséig a megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön:

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, míg a nem nyertes licitáló részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés az árverés nyertesének érdekkörébe felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az árverési előleget elveszíti.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Caterpillar mezőgazdasági rakodógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság a Recovery Zrt. bajai telephelyén található, melynek speciális őrzése okán annak megtekintése engedélyhez kötött. A megtekintésre vonatkozó kérdéseiket az árverésre jelentkezők az EÉR arra alkalmas felületén tehetik fel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződéskötésre az árverés eredményességét követő 30 napon belül, míg a vételárfizetésre a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor banki átutalással. Az árverésen való részvétellel a licitáló tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményessége esetén a vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit (amelynek összege a vételár minimum 1% + ÁFA) viselni köteles.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követően 15 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az árverésen részt vevő tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy amennyiben az árverésen nyertesnek nyilvánítja a felszámoló, úgy a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést, a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1%+áfa összegének felel meg, de minimum 30.000.-Ft + ÁFA. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános árverés keretében gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár tekintetében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – írásos szándéknyilatkozat formájában – az árverés befejezésének határidejéig jelentsék be. A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelő ajánlat hiányában – az árverés eredménytelenné nyilvánítása tekintetében. A felszámoló felhívja az árverésen résztvevőket, hogy magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.
Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján „az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”
Felszámoló felhívja az árverésre jelentkezők figyelmét, hogy a vagyonrendezés keretében hirdetett gépjármű forgalmi engedélyével nem rendelkezik!

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A21327/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.18 - 11:55A21327F4 kommentje

Üdvözlöm felszámoló úr. Hol és mikor lehet meg nézni az ingóságot.Várom válaszát.

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

2015.05.14 - 10:48A21327F3 kommentje

TISZTELT FELSZÁMOLÓ !!ÉVJÁRATOT KÉREK TISZTELT FELSZÁMOLÓ !!ÜZEMÓRÁT PONTOS ADATOT FORGALMI SZERINT CIMET AHOL MEGLEHET NÉZNI ÉS MIKOR !!KÖSZÖNÖM .

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

2015.05.06 - 11:52A21327F2 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szintén megtekintési időpontról és pontos címről érdeklődnék. Válaszát előre is köszönöm!

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

2015.05.02 - 13:17A21327F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A gépet mikor tekinthetem meg, kit kell keresnem ,ha lehet szertnék több időpontot kérni.

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

Ismertető

Caterpillar mezőgazdasági rakodógép
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Árverés kezdete:
Árverés vége:
Becsérték:
Kikiáltási ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó 10 000 000 Ft
7.Vpk.20-14-000012
A21327

Felszámoló adatai

Cégnév:
Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
Székhely:
8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..
Cégjegyzékszám:
14-10-300109

Adós adatai

Cégnév:
Grain Transfer Zrt "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.
Cégjegyzékszám:
20-10-040264

Dokumentumok

2015.06.04 - 13:29
Az árverés eredménytelen

Árverési Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Vpk.20-14-000012 ügyszámú árverés, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Grain Transfer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az eljárás során ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
Az árverés véget ért

Árverés lezárult

Lezárult a(z) 7.Vpk.20-14-000012 ügyszámú árverés 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Grain Transfer Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
Az árverés megkezdődött

Árverési Közlemény

Megkezdődött a 7.Vpk.20-14-000012 ügyszámú árverés 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..) felszámoló által a Grain Transfer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti az árverés oldalán: https://eer.gov.hu/arveres/A21327.
2015.04.29 - 16:55
Az árverés meghirdetve

Árverési Hirdetmény

A(z) Patik & Varga Zrt. (cégjegyzékszám: 14-10-300109, székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.., levelezési cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15..), mint a(z) Grain Transfer Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040264, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Teskándi utca 2.) Zalaegerszegi Törvényszék 7.Vpk.20-14-000012/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:
Az árverés helye:
az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A21327)
Az árverés kezdete:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
Az árverés vége:
2015. június 1. 12 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár):
10 000 000 forint.
Licitlépcső:
1 millió forintig:
5 000 forint
1 millió forint és 5 millió forint között:
30 000 forint
5 millió forint és 20 millió forint között:
50 000 forint
20 millió forint és 200 millió forint között:
200 000 forint
200 millió forint és afelett:
500 000 forint

Árverési előleg összege: 500 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A pályázónak az árverési előleget a megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó pályázati irányárának figyelembe vételével az alábbiak szerint kell megfizetnie a Patik, Varga és Társaik Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20197519. sz. bankszámlájára „GRAIN TRANSFER Zrt. árverési előleg" közleménnyel, úgy, hogy az legkésőbb az árverés megkezdéséig a megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön:

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba beszámít, míg a nem nyertes licitáló részére az eredményhirdetést követően 8 napon belül visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés az árverés nyertesének érdekkörébe felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az árverési előleget elveszíti.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Caterpillar mezőgazdasági rakodógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság a Recovery Zrt. bajai telephelyén található, melynek speciális őrzése okán annak megtekintése engedélyhez kötött. A megtekintésre vonatkozó kérdéseiket az árverésre jelentkezők az EÉR arra alkalmas felületén tehetik fel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződéskötésre az árverés eredményességét követő 30 napon belül, míg a vételárfizetésre a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor banki átutalással. Az árverésen való részvétellel a licitáló tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményessége esetén a vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit (amelynek összege a vételár minimum 1% + ÁFA) viselni köteles.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követően 15 napon belül kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt 1% jutalék fizetési kötelezettség teljesítése. Az árverésen részt vevő tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy amennyiben az árverésen nyertesnek nyilvánítja a felszámoló, úgy a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést, a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1%+áfa összegének felel meg, de minimum 30.000.-Ft + ÁFA. A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános árverés keretében gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár tekintetében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – írásos szándéknyilatkozat formájában – az árverés befejezésének határidejéig jelentsék be. A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelő ajánlat hiányában – az árverés eredménytelenné nyilvánítása tekintetében. A felszámoló felhívja az árverésen résztvevőket, hogy magánszemély vevő esetén az ingatlanok és ingóságok értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerint – amennyiben annak feltételei fennállnak – a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.
Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján „az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.”
Felszámoló felhívja az árverésre jelentkezők figyelmét, hogy a vagyonrendezés keretében hirdetett gépjármű forgalmi engedélyével nem rendelkezik!

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A21327/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.18 - 11:55A21327F4 kommentje

Üdvözlöm felszámoló úr. Hol és mikor lehet meg nézni az ingóságot.Várom válaszát.

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

2015.05.14 - 10:48A21327F3 kommentje

TISZTELT FELSZÁMOLÓ !!ÉVJÁRATOT KÉREK TISZTELT FELSZÁMOLÓ !!ÜZEMÓRÁT PONTOS ADATOT FORGALMI SZERINT CIMET AHOL MEGLEHET NÉZNI ÉS MIKOR !!KÖSZÖNÖM .

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

2015.05.06 - 11:52A21327F2 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szintén megtekintési időpontról és pontos címről érdeklődnék. Válaszát előre is köszönöm!

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.

2015.05.02 - 13:17A21327F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A gépet mikor tekinthetem meg, kit kell keresnem ,ha lehet szertnék több időpontot kérni.

2015.05.18 - 13:47Értékesítő kommentje

Tisztelt Licitáló! A megtekintésre vonatkozó időpontok egyeztetés alatt állnak a telephely tulajdonosával, tekintettel a speciális beléptetés szabályaira. Ezen időpontok hamarosan közzétételre kerülnek!

2015.05.20 - 14:01Értékesítő kommentje

Az ingóság megtekinthető: 2015. május 22., 26. és 27. napokon 10.00 és 15.00 óra között. A megtekintésre vonatkozó speciális szabályok: - A telephelyre érdeklődőnként maximum 2 fő léphet be - Az érdeklődők a telephelyen más helységbe, területre nem mehetnek - Az érdeklődők a speciális beléptetés okán a telephely tulajdonosával kell felvegyék a kapcsolatot, megadva az alábbi adatokat: Név, lakcím, cég név, elérhetőség, igazolványszám, gépjármű gyártmánya, típusa, rendszáma, látogatók száma. A telephelyre való beléptetéshez szükséges adatokat a telephely tulajdonosának mamtruck@cib.hu címére szíveskedjenek megküldeni.